Антощенкова В.В. Стан та перспективи розвитку молочного скотарства України

Антощенкова В.В.

асистент

Харківський національний технічний університет

 сільського господарства ім. П.Василенка

 

Стан та перспективи розвитку молочного

скотарства України

Наприкінці вісімдесятих років минулого століття, рівень розвитку агропромислового виробництва був найвищим в історії України. Ситуація значно змінилася, і в той час, коли світовий обсяг виробництва молока неухильно зростає, як наслідок підвищення попиту на молоко і молочні продукти, в Україні спостерігається різке скорочення виробництва і споживання такого незамінного для повноцінного розвитку продукту. За роки реформування сільського господарства України, галузь молочного скотарства зазнала катастрофічне скорочення. У найбільш кризовому стані знаходиться виробництво молока в сільськогосподарських підприємствах. У статті проаналізовано основні тенденції розвитку молочного скотарства в Україні. Досліджена позитивна динаміка в зростанні продуктивності корів, проте збільшується вона повільніше, ніж відбувається скорочення поголів'я. Рівень споживання молока та молочної продукції в Україні значно знизився і становить половину від раціональної норми споживання. При цьому рівень самозабезпечення ринку молоком свідчить про значне перевищення пропозиції над попитом і, з одного боку, створює резерви для нарощування експортного потенціалу, з іншого – є свідченням кризи в молокопереробній галузі та істотного зниження рівня купівельної спроможності населення. Необхідність підтримки молочного скотарства, в тому числі і в господарствах населення є зараз першочерговим завданням ефективного державного втручання. Державне регулювання повинно використовувати ринкові та адміністративні методи регулювання, маючи прояв у ціновій, бюджетній, податковій, грошово- кредитній, соціальній та екологічній політиці, спираючись на світовий досвід цих процесів. Але в першу чергу потрібно зрозуміти, поки в Україні рівень купівельної спроможності населення буде низьким (Україна разом з Молдовою є найбіднішими країнами Європи, за рівнем купівельної спроможності), а сільськогосподарські підприємства не зможуть платити працівникам гідну заробітну плату (як ефективний матеріальний стимул ) про розвиток молочного скотарства в Україні можна забути.

Ключові слова: молочне скотарство, валова продукція, динаміка, продуктивність корів, виробництво молока, споживання молока.

 

Антощенкова В.В. Состояние и перспективы развития молочного скотоводства Украины. В конце восьмидесятых годов прошлого века уровень развития агропромышленного производства был самым высоким в истории Украины. Ситуация значительно изменилась, и в то время, как мировой объем производства молока неуклонно растет, как следствие повышение спроса на молоко и молочные продукты, в Украине наблюдается резкое сокращение производства и потребления такого незаменимого для полноценного развития продукта. За годы реформирования сельского хозяйства Украины, отрасль молочного скотоводства потерпела катастрофическое сокращение. В наиболее кризисном состоянии находится производство молока в сельскохозяйственных предприятиях. В статье проанализированы основные тенденции развития молочного скотоводства в Украине. Исследована положительная динамика в росте продуктивности коров, однако увеличивается она медленнее, чем происходит сокращение поголовья. Уровень потребления молока и молочной продукции в Украине значительно снизился и составляет половину от рациональной нормы потребления. При этом уровень самообеспечения рынка молоком свидетельствует о значительном превышении предложения над спросом и, с одной стороны, создает резервы для наращивания экспортного потенциала, с другой – является свидетельством кризиса в молокоперерабатывающей отрасли и существенного снижения уровня покупательной способности населения. Необходимость поддержки молочного скотоводства, в том числе и в хозяйствах населения является сейчас первоочередной задачей эффективного государственного вмешательства. Государственное регулирование должно опираться на рыночные и административные методы регулирования, имея проявление в ценовой, бюджетной, налоговой, денежно-кредитной, социальной и экологической политике, основываясь на мировом опыте этих процессов. Но в первую очередь нужно понять, пока в Украине уровень покупательной способности населения будет низким (Украина вместе с Молдовой являются самыми бедными странами Европы, по уровню покупательной способности), а сельскохозяйственные предприятия будут не в состоянии платить работникам достойную заработную плату (как эффективный материальный стимул) о развитии молочного скотоводства в Украине можно забыть.

 Ключевые слова: молочное скотоводство, валовая продукция, динамика, продуктивность коров, производство молока, потребление молока.

 

 Antoshchenkova V. State and Prospects of Development of Dairy Farming in Ukraine. In the late eighties of the last century, the level of development of agricultural production was the highest in the history of Ukraine. The situation has changed greatly, and at the time, as the world's milk production has been steadily increasing as a consequence of increased demand for milk and dairy products in Ukraine, a sharp decline in production and consumption of such indispensable for the full development of the product. During the years of agricultural reform in Ukraine, dairy farming industry has suffered catastrophic reduction. In the most critical state is milk production on the agricultural enterprises. The paper focuses on the main trends of development of dairy cattle breeding in Ukraine. Positive dynamics in the growth of productivity of cows, but the number of cows is decreasing. The level of consumption of milk and dairy products in Ukraine has decreased considerably, and is counted as half of the rational consumption rates. The level of self-sufficiency of the milk market shows that supply exceeds its over demand, on one hand, it establishes provisions for the export potential, on the other hand - proves the crisis in the dairy industry and a significant reduction in the level of purchasing power of our consumers. The need to support dairy cattle, including in households is now a priority of effective government intervention. State regulation should be based on market and administrative methods of regulation, with manifestation in the price, budget, fiscal, monetary, social and environmental policies, based on international experience of these processes. But first you need to understand, while in Ukraine the level of purchasing power of population is low (Ukraine together with Moldova is the poorest country in Europe, in terms of purchasing power), and agricultural enterprises will be unable to pay workers a decent wage (as an effective financial incentive) about development of dairy farming in Ukraine can be forgotten.

 Key words: dairy farming, gross production, dynamics, productivity of cows, milk production, milk consumption.

 

Завантажити в pdfОновлено: 14-11-2017, 13:54 / Переглядів: 325
 

Авторизація