Гуторов А.О. Експортні кредитні агентства в системі формування інвестиційного забезпечення інтегрованих агропромислових формувань

А.О. Гуторов,

канд. екон. наук, с.н.с.

ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН України

 

ЕКСПОРТНІ КРЕДИТНІ АГЕНТСТВА В СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРОВАНИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ ФОРМУВАНЬ

 

У статті проведено аналіз залучення іноземних інвестицій інтегрованими агропромисловими формуваннями від експортних кредитних агентств в умовах проектного фінансування, визначені основні тенденції та фактори впливу. Узагальнено механізми формування інвестиційного забезпечення інтегрованих підприємств аграрного сектора економіки за участі експортних кредитних агентств, окреслено позитивні й негативні аспекти співпраці з ними, перспективи створення ЕКА в Україні.

 Ключові слова: експортні кредитні агентства, інвестиційне забезпечення, агропромислові формування, кредит, інтеграція.

 

Бібліографічний список: 1. Експортне кредитне агентство, як складова державного управління в підвищенні експорту: Інформаційно- аналітичний огляд / Інститут розвитку Економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ireu.org.ua/2014/07/29/eksportno-kreditneagenstvo-yak-skladova-derzhavnogo-upravlinnya-v-pidvishhenni-eksportu. 2. Політика сприяння експорту / [Інститут економічних досліджень та політичних консультацій]. – К., 2014. – Вип. 2. – 24 с. 3. The Export Credits Arrangement 1978-2008 / ed. by A. Gurria. – Paris: OECD, 2009. – 16 p. 4. Arrangement on Officially Supported Export Credits: TAD/PG(2015)7 of 15 October 2015. – Paris: OECD, 2015. – 162 p. 5. Угода про субсидії і компенсаційні заходи (укр/рос) від від 15.04.1994 р. № 981_015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/981_015. 6. Гуторов А.О. Ґенеза розвитку конгломератних інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України / А.О. Гуторов // Формування ринкової економіки [Проблеми управління у великотоварних агропромислових формуваннях]: зб. наук. праць. – 2015. – № 33. – С. 79-86. 7. Лагута С.М. Роль експортних кредитних агентств у фінансуванні інвестиційних проектів агрохолдингів / С.М. Лагута // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 3. – С. 39-44. 8. Про державну підтримку страхування та кредитування експорту: Проект Закону України від 28.10.2002 р. № 2349 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=13417. 9. Про державну підтримку страхування та кредитування експорту: Проект Закону України від 12.11.2005 р. № 7353 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=24299. 10. Про експортне страхування та кредитування: Проект Закону України від 11.08.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mdoffice.com.ua/pls/MDOffice/aSNewsDic.getNews?dat=1108200 8&num_c=67812. 11. Про систему державної підтримки експорту товарів (робіт, послуг) українського походження: Проект Закону України від 03.03.2009 р. № 4145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=34627&pf35401= 136446. 12. Про державну фінансову підтримку експортної діяльності: Проект Закону України, від 31.10.2011 р. № 9373 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511= 41627&pf35401=204857. 13. Про схвалення Концепції створення системи державної підтримки експорту України: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 р. № 586-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/586-2013-%D1%80. 14. Про затвердження плану заходів з розвитку та реалізації експортного потенціалу України і розширення зовнішніх ринків збуту товарів вітчизняних товаровиробників на період до 2015 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від від 16.11.2011 р. № 1206-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1206-2011- %D1%80.

 

А.А. Гуторов. Экспортные кредитные агентства в системе формирования инвестиционного обеспечения интегрированных агропромышленных формирований. В статье проведен анализ привлечения иностранных инвестиций интегрированными агропромышленными формированиями от экспортных кредитных агентств в условиях проектного финансирования, определены основные тенденции и факторы влияния. Обобщены механизмы формирования инвестиционного обеспечения интегрированных предприятий аграрного сектора экономики при участии экспортных кредитных агентств, показаны позитивные и негативные аспекты сотрудничества с ними, перспективы создания ЭКА в Украине.

Ключевые слова: экспортные кредитные агентства, инвестиционное обеспечение, агропромышленные формирования, кредит, интеграция.

 

A.A. Gutorov. Export credit agencies within the system of agroindustrial enterprises’ investment support formation. The article considers analysis of foreign investments attraction by the integrated agroindustrial formations from export credit agencies for 2005-2014 in the conditions of a project financing. It is shown that the main factor constraining effective cooperation with the international EKA is the high defined by OECD the sovereign risk rating of Ukraine. Dynamics and components of a sovereign rating on the example of concrete export credit agencies’ data are analysed. The mechanisms of investment support formation on integrated enterprises of agrarian sector of economy with the export credit agencies assistance are generalized; the algorithm of mobilizing investments from a stage of decision-making by company owners up to export contracts’ implementation and credit repayment is shown. Positive and negative aspects of cooperation with export credit agencies, the prospects of EKA creation in Ukraine are defined.

Key words: export credit agencies, investment support, agroindustrial formations, credit, integration.


Завантажити в pdf



Оновлено: 10-11-2017, 01:36 / Переглядів: 250
 

Авторизація