Kalashnikov A.O. Methodological approach to assessing investment ensure of agricultural enterprises’ development

A.O. Kalashnikov,

postgraduate*

 Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev

 

METHODOLOGICAL APPROACH TO ASSESSING INVESTMENT ENSURE OF AGRICULTURAL ENTERPRISES’ DEVELOPEMENT

 

Own approach to forming a system of indexes to assess investment ensure of agricultural enterprises’ development was offered, according to which have been recommended to allocate three interrelated groups of indexes: indexes of overall performance; indexes of investment ensure; indexes of effectiveness of investment ensure. For the purpose of comparability of data and to determine the level of investment ensure provided for individual factors of production have been offered relative indexes, named as investment-agricultural land ratio; investment-labor ratio; investment-output ratio and investment-productivity ratio. Indexes of investment ensure include indexes that characterizing the quantitative and qualitative parameters of the investment ensure of individual enterprises. The effectiveness of investment ensure should be seen as an impact of the investment process, measured as the ratio between investments and the resulting effect that it caused. The gross investments and increase of investments have been offered as a basis for the comparison in determining the efficiency of investment. The list of indexes of effectiveness of investment ensure were supplemented by own index of cash flow of reprocessing per gross investment or increase of investment. The use of cash flow of reprocessing as a form of economic benefit in determining the economic efficiency of the investment was grounded as appropriate to provide as this indicator characterizes the capacity of the enterprise for extended reprocessing of all factors of production: capital, labor, improve soil fertility.

Key words: investment ensure, investment ensure of development, investment, the assessment of investment ensure of development, cash flow of reprocessing, agricultural enterprises.

 

References: 1. Добрянська М.В. Методи оцінювання інвестиційних потреб та інвестиційного забезпечення підприємства/ М.В. Добрянська// Бізнес Інформ. – 2014. – №6. – С.69-72. 2. Колесник О.О. Оцінка інвестиційного забезпечення розвитку туризму в Україні/ О.О. Колесник// Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – №2(6). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http//tourlib.net/statti_kolesnyk6.htm 3. Товт Т.Й. Методичні підходи до обґрунтування системи показників оцінювання інвестиційного забезпечення інноваційної діяльності машинобудівних підприємств/ Т.Й. Товт // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів, 2011. – Вип. 215. – С. 287-292. 4. Вініченко І.І. Інвестиційна діяльність аграрних підприємств: монографія/ І.І. Вініченко. – Житомир. нац. агроекол. ун-т. – Донецьк.: Юго-Восток, 2010. – 442 с. 5. Методи та практика оцінки інвестиційних проектів бюджетних установ/ за ред.: М.І. Кісіля, О.В. Захарчука, М.М. Кропивко. – К.: ТОВ “Алефа”, 2011. – 217 с. 6. Кісіль М.І. Ефективність інвестицій сільськогосподарських виробничих кооперативів: моногр. / М.І. Кісіль, О.В. Ролінський. – К.: ННЦ "Ін-т аграр. економіки", 2006. – 227 с. 7. Лук’яник М.М. Методи визначення ефективності інвестицій в сільському господарстві / М.М. Лук’яник. – Кам'янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007. – Вип. 15. – Т.2. – С. 127-129. 8. Спринчук Н.А. Ефективність інвестицій у підвищенні родючості ґрунтів/ Н.А. Спринчук// Економіка АПК. – 2010. – № 9. – С. 48-53. 9. Хвесик Ю.М. Інвестиційне забезпечення аграрної сфери сільських депресивних територій: теорія і практика: автореф. десерт. на здоб. наук. ступеня доктора екон. наук: 08.00.03. – Київ, 2011. – 20 с. 10. Ходаківський В.М. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку сільськогосподарських підприємств/ В.М. Ходаківський: авт. дис. на здоб. наук. ступеня канд. екон. наук. – Житомир, 2013. – 20 с. 11. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: монографія/ В.Г.Андрійчук. – Вид. 2-ге без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 292 с.

 

Калашніков А.О. Методичний підхід до оцінки інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Наведено методичний підхід до оцінки інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств, що передбачає застосування системи показників, які дають змогу здійснювати комплексну оцінку стану та тенденцій інвестиційного забезпечення розвитку сільськогосподарських підприємств. Перелік показників ефективності інвестиційного забезпечення доповнено показником приросту грошового потоку доходів в розрахунку на обсяг валових інвестицій або приросту інвестицій. Використання грошового потоку доходів як виду економічного ефекту при визначенні економічної ефективності інвестиційного забезпечення обумовлюється тим, що даний показник характеризує можливості підприємства для розширеного відтворення всіх факторів виробництва: основного капіталу, робочої сили, підвищення родючості землі.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення, інвестиційне забезпечення розвитку, оцінка інвестиційного забезпечення розвитку, грошовий потік відтворення, сільськогосподарські підприємства.

 

Калашников А.О. Методический подход к оценке инвестиционного обеспечения развития сельскохозяйственных предприятий. Приведен методический подход к оценке инвестиционного обеспечения развития сельскохозяйственных предприятий, который предусматривает применение системы показателей, позволяющих осуществлять комплексную оценку состояния и тенденций инвестиционного обеспечения развития сельскохозяйственных предприятий. Перечень показателей эффективности инвестиционного обеспечения дополнен показателем прироста денежного потока доходов в расчете на объем валовых инвестиций или прироста инвестиций. Использование денежного потока доходов как вида экономического эффекта при определении экономической эффективности инвестиционного обеспечения обусловлено тем, что данный показатель характеризует возможности предприятия для расширенного воспроизводства всех факторов производства: основного капитала, рабочей силы, повышение плодородия земли.

Ключевые слова: инвестиционное обеспечение, инвестиционное обеспечение развития, оценка инвестиционного обеспечения развития, денежный поток воспроизводства, сельскохозяйственные предприятия.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:40 / Переглядів: 144
 

Авторизація