Сколотій І.В. Єдиний податок за спрощеною системою оподаткування сільськогосподарських товаровиробників, його облік та звітність

І.В. Сколотій,

канд. екон. наук, в.о. доцента

 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК ЗА СПРОЩЕНОЮ СИСТЕМОЮ ОПОДАТКУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ, ЙОГО ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

 

У статті розглянуто сутність єдиного податку, порядок його нарахування та сплати, методику обліку і подання звітності. Визначено позитивні та негативні аспекти застосування єдиного податку і запропоновано напрями вдосконалення механізму його обліку і сплати.

Ключові слова: податок, єдиний податок, спеціальний податковий режим, податковий облік, податкова звітність, система оподаткування.

 

Бібліографічний список: 1. Податковий Кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws /show/2755-vi. 2. Білик М.Д. Фіксований сільськогосподарський податок в умовах нового законодавства / М.Д. Білик, О.О. Ушаков // Формування ринкових відносин в Україні. – 2011. – № 4. – С. 89-94. 3. Гривнак К. Про звільнення платників єдиного податку четвертої групи від сплати земельного податку / К. Гривнак // Землевпорядний вісник. – 2015. – № 3. – С. 50-51. 4. Данієлян С.А. Єдиний податок як різновид спеціального податкового режиму / С.А. Данієлян // Митна справа. – 2013. – № 6 (2.1). – С. 389-394. 5. Дулік Т.О. Теоретичні підходи до оцінки змісту єдиного податку / Т.О. Дулік, Т.Ю. Александрюк // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 1. – С. 31-35. 6. Тофан І.М. Перспективи платників єдиного податку / І.М. Тофан // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – С. 321-325. 7. Плахтій Т.Ф. Проблеми та необхідність удосконалення методичних засад обліку розрахунків за фіксованим сільськогосподарським податком / Т.Ф. Плахтій // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 9 (2). – С. 420-428. 8. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: підручник / М.Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, М.І. Беленкова та ін.: за ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 7-е вид., перероб. і допов. – К.: Алерта, 2015. – 1040 с. 9. Уркевич В.Ю. Фіксований сільськогосподарський податок у проекті Податкового кодексу України / В.Ю. Уркевич // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2010. – Вип. 156. – С. 87-95. 10. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших Законів України (щодо податкової реформи). Проект закону № 5079 від 15.09.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52180/. 11. Про внесення змін до Закону України "Про оренду землі" (щодо мінімального річної орендної плати за користування земельною ділянкою сільськогосподарського призначення, земельною часткою (паєм). Проект закону № 5066 від 12.09.2014 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//w1.c1.rada.gov.ua/zweb2/webproc4_1?pf3511=52161.

 

И.В. Сколотий Единый налог по упрощенной системе налогообложения сельскохозяйственных товаропроизводителей, его учет и отчетность. Рассмотрена сущность единого налога, порядок его начисления и оплаты, методику учета и предоставления отчетности. Определены положительные и отрицательные аспекты применения единого налога и предложены пути совершенствования механизма его учета и оплаты.

Ключевые слова: налог, единый налог, специальный налоговый режим, налоговый учет, налоговая отчетность, система налогообложения.

 

Igor Skolotiy. The Single Tax According to the Simplified Tax System of Agrarian Producers, its Accounting and Reporting. The essence of the single tax, the way of its assessment and payment, the methods of the accounting and reporting are reviewed. The positive and negative aspects of the single tax implementation is determined and the directions of improving mechanism of its accounting and payment is proposed. The positive aspects of the introducing the single tax for agrarian producers are: essential reduce of pressure on the agrarian producers; stabilization of the tax base; fixed tax rate which provides effective and reasonable management which facilitates the increase of production volume and profitability level; the payment level of the tax increased; the tax settlement can be done in a cashless way; the terms of the payment are optimized; the charges for accounting and tax reporting are reduced; tax transparency and authenticity increased; the conditions with no motivation for hiding the results of management are made. The negative aspects of the single tax of the 4th group are: the rate of the single tax compared to the fixed agricultural tax increased by 3 times; the whole tax pressure shifted to the land; the rate of the tax does not depend upon the financial state of a taxpayer; the single tax does not consider the amount of the profit gained; imperfect base of monetary land evaluation because of undeveloped land market; unequal conditions for tax payers as a result of different correlation of plant growing and husbandry. The research made testifies to the fact that the restructuring of agricultural tax system is inevitable. With the aim of improving the single tax of the 4th group the following are proposed: while assessing the tax one should consider the amount of the profit gained by the tax payer for the reporting period; to perform the adjustment of the tax rate using the correction factor of the income tax; to develop the primary documents to show the amount of the single tax and its distribution among the objects of the charges in plant growing.

Key words: tax, single tax, a special tax regime, tax accounting, tax reporting, tax system.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:41 / Переглядів: 182
 

Авторизація