Клок О.П. Інтеграція України в світовий освітній простір у контексті освітнього туризму

О.П. Клок,

 аспірант

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

 

ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ В СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ОСВІТНЬОГО ТУРИЗМУ

 

У статті розглянуто ключові аспекти інтеграції України у світовий освітній простір. Обґрунтовано, що про ступінь інтернаціоналізації вищої освіти свідчить кількість іноземних студентів, які навчаються у певній державі, та кількість студентів цієї країни, які навчаються за кордоном. Проведено ретроспективний аналіз нормативно- правового забезпечення питань інтеграції України у світовий освітній простір та визначено відповідні напрями у контексті освітнього туризму.

Ключові слова: інтеграція, освітній простір, освітній туризм, мобільність.

 

Бібліографічний список: 1. Андрейчук С. К. Державне управління реформуванням вищої освіти в Україні в контексті Болонського процесу: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 "Теорія та історія державного управління" / С. К. Андрейчук. – Л., 2007. – 19 с. 2. Білий Л.Г. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції до європейського освітнього простору [Електронний ресурс] / Л.Г. Білий // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. – 2011. – № 4. – Режим доступу.: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vnadps_2011_4_6.pdf. 3. Гайрапетян В.Л. Регулювання євроінтеграційних процесів у сфері освітніх послуг: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01" Світове господарство і міжнародні економічні відносини" / В. Л Гайрапетян. – Донецьк, 2006. – 20 с. 4. Сиченко В. В. Реалізація інтеграційної політики держави в галузі вищої освіти [Електронний ресурс] / В. В. Сиченко // Актуальні проблеми державного управління . – 2009. – № 1. – С. 172 – 179. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdy_2009_1_24.pdf. 5. Ткачук Л. М. Освітній туризм у світі й в Україні / Л. М. Ткачук // Науковий вісник Інституту міжнародних відносин НАУ. Серія: економіка, право, політологія, туризм. – 2010. – № 2. – С. 147 – 153. 6. Хвіст В. Євроінтеграційний аспект реформування системи вищої освіти України [Електронний ресурс] / В. Хвіст // Українознавчий альманах . – 2013. – № 11. – С. 281 – 283. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ukralm_2013_11_87.pdf. 7. Top 8 Host Countries of Globally Mobile Students [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.iie.org/~/media/Files/Services/ProjectAtlas/Website%20 2014/Project-Atlas-Trends-and-Global-Data-2014.ashx?la=en. 8. Про освіту: Закон України від 04.08.2015 р. № 1060-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. 9. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-III [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2984-14/page3. 10. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page5. 11. Про затвердження Плану дій щодо забезпечення якості вищої освіти України та її інтеграції в європейське і світове освітнє співтовариство на період до 2010 року : Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.07.2007 р. № 612 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nmu.edu.ua/bolon11.php.

 

Клок А.П. Интеграция Украины в мировое образовательное пространство в контексте образовательного туризма. В статье рассмотрены ключевые аспекты интеграции Украины в мировое образовательное пространство. Обосновано, что количество иностранных студентов, которые обучаются в определенном государстве и количество студентов этой страны, что обучается за рубежом, свидетельствует о степени интернационализации высшего образования. Проведен ретроспективный анализ нормативно-правового обеспечения вопросов интеграции Украины в мировое образовательное пространство и определены соответствующие направления в контексте образовательного туризма.

Ключевые слова: интеграция, образовательное пространство, образовательный туризм, мобильность.

 

Klok O.P. Ukraine's integration into the global educational space in the context of educational tourism. The role of higher education as a conductor of economic development is getting today more actual. Educational services are attracting more attention of both public and scientists, geographic attributes have less importance and the education is losing borders. The growth of quantitative indicators of the presence of foreign students at high schools is becoming one of the most important indicators of internationalization of education. The purpose of this article is to determine the key aspects of Ukraine's integration into the world educational space in the context of educational tourism. The research is based on a critical synthesis of theoretical principles and practical approaches for determination of the direction of Ukraine's integration into the global educational space in the context of educational tourism. The article examines key aspects of Ukraine's integration into the global educational space. It proves that the degree of internationalization of higher education is determined by the number of foreign students studying in a particular state and the number of students of this country who study abroad. The article shows a retrospective analysis of regulatory support for Ukraine's integration into the global educational space and the relevant directions in the context of educational tourism have been identified. Ukraine's integration into the European higher educational area provides not only participation of our universities in European educational programs, travelling of Ukrainian students to EU countries, learning languages and sociocultural traditions of the EU member states. The research has determined that the integration of Ukraine into the global educational space in the context of educational tourism involves understanding the main principles which the European education is based on. This means, above all, quality assurance, the freedom of movement of knowledge, autonomy of universities, the principles of credits offset, mobility of students and teachers, encouraging learning throughout life. The main directions of Ukraine's integration into global educational space are directly related to the historical and normative assumptions that have formed certain educational traditions and guided Ukrainian education system.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:43 / Переглядів: 205
 

Авторизація