Бузько І.Р., Туленінова Д.М. Система економічної безпеки підприємницької діяльності в умовах глобалізації: регіон, підприємство

І.Р. Бузько,

 д-р екон. наук, професор

Д.М. Туленінова, аспірант

 Східноукраїнський національній університет ім. В. Даля

 

СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: РЕГІОН, ПІДПРИЄМСТВО

 

За умов поглиблення глобалізаційних процесів у поєднанні з відкритим характером економіки та значною експортоорієнтованістю промисловості України виникають принципово нові проблеми у зовнішньоекономічній діяльності на рівні регіону та окремих вітчизняних підприємств, щопов'язані із забезпеченням економічної безпекина всіх рівнях господарювання.Проблеми економічної безпеки стають вкрай актуальними, бо набувають великого значення саме фактори, пов'язані з глобалізацією, з її впливом на економічний розвиток не тількидержав, але й окремих регіонів та підприємств. Питання забезпечення економічної безпеки стають темами наукових дискусій та причиною стурбованостібагатьох підприємців та бізнесменів. У статті приведений теоретичний аналіз сутності процесу глобалізації у сучасних умовах. Розглянуто та обґрунтованобазові елементи, щоформують невід’ємну частину системи управління економічною безпекоюна всіх рівнях господарювання (функції, принципи, методи, інструменти).

Ключові слова: глобалізація,підприємницька діяльність, економічна безпека, загрози, підприємство, регіон, система.

 

Бібліографічний список: 1. Андрейчук У.В. Формування механізму управління економічною безпекою вітчизняних підприємств в умовах сучасного розвитку / У.В. Андрейчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія економічна. – 2011. – Вип. 2. – С. 268-277. 2. Ареф’єва О.В. Наукові основи формування економічної безпеки підприємств [Текст] / О.В. Ареф’єва // Недержавна система безпеки підприємництва як суб’єкт національної безпеки України: матеріали наук.-практ. конф. (Київ, 16–17 трав. 2001 р.) / М-во освіти і науки України; Європ. ун-т. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003. – С. 49–53. 3. Быкова В.Г. Принципиальные основы формирования механизма управления финансово-экономической безопасностью хозяйственных субъектов [Електронний ресурс] / В.Г. Быкова // Управління фінансово- економічною безпекою: інформаційно-аналітичене забезпечення та конкурентна розвідка (2013 р.). 4. Васильців Т.Г. Фінансово-економічна безпека підприємств України: стратегія та механізми забезпечення: монографія / Васильців Т. Г., Волошин В.І., Бойкевич О.Р., Каркавчук В.В., [за ред. Т.Г. Васильціва]. – Львів: Ліга-Прес, 2012. – 386 с. 5. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення: монографія [Текст] / Т.Г. Васильців. – Львів: Арал, 2008. – 384 с. 6. Каламбет С.В. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємств залізничної галузі / С.В. Каламбет, В.А. Воропай // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. – № 2. – С. 106-113. 7. Коробчинський О.Л. Методика формування системи економічної безпеки підприємства [Текст] / О.Л. Коробчинський // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 4 . – С. 41-45. 8. Ланцман Е.Н. Концептуальные подходы к проблемы обеспечения экономической безопасности организации / Е.Н. Ланцман // Вестник АГТУ. Серия: экономика. – 2010. – № 1. – С. 58-62. 9. Лянной, Г. Система экономической безопасности предприятия [Текст] / Г. Лянной // BOS – журнал о личной и коммерческой безопасно- сти. – 2006. – № 7. – С. 16-19. 10. Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: [монография] / Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. – К.: Либра, 2003. – 280 с. 11. Ляшенко О.М. Ефективність управління діяльністю як ендогенне поле забезпечення економічної безпеки підприємства / О.М. Ляшенко // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип. 18(І). – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2007. – С. 195– 200. 12. Нікітіна А.В. Розвиток теоретичних засад економічної безпеки підприємства [Текст] / А.В. Нікітіна // Всеукраїнський науково- виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». – 2011. – № 3. – С. 82- 85. 13. Стукало А. Глобализация мировой экономики / А. Стукало, Т. Авдеева // Международная жизнь. – 2000. – № 5. – С. 49-56. 14. Хринюк О.С. Система забезпечення економічної безпеки підприємства: основні елементи [Електронний ресурс] / О.С. Хринюк, М.Р. Корчовна // Ефективна економіка. – 2015. – № 3. 15. Шатохін А.Л. Сутність та складові елементи механізму управління економічною безпекою підприємства / А.Л. Шатохін, Т.Б. Ігнашкіна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 3. – С. 396-402.

 

И.Р.Бузько, Д.М. Туленинова. Система экономической безопасности предпринимательской деятельности в условиях глобализации: регион, предприятие. В условиях углубления глобализационных процессов в сочетании с открытым характером экономики и значительной экспортоориентированностью промышленности Украины возникают принципиально новые проблемы во внешнеэкономической деятельности на уровне региона и отдельных отечественных предприятий, которые связаны с обеспечением экономической безопасности на всех уровнях хозяйствования. Проблемы экономической безопасности становятся крайне актуальными, поскольку приобретают большое значение именно факторы, связанные с глобализацией, с ее влиянием на экономическое развитие не только государства, но и отдельных регионов, предприятий. Вопросы обеспечения экономической безопасности становятся темами научных дискуссий и причиной обеспокоенности многих предпринимателей и бизнесменов. В статье приведен теоретический анализ сущности процесса глобализации в современных условиях. Рассмотрены и обоснованы базовые элементы, которые формируют неотъемлемую часть системы управления экономической безопасности на всех уровнях хозяйствования (функции, принципы, методы, инструменты).

 Ключевые слова: глобализация, предпринимательская деятельность, экономическая безопасность, угрозы, предприятие, регион, система.

 

I.R. Buzko, D.M. Tuleninova. Еconomic security system of entrepreneurial activity under globalisation circumstances: region, enterprise. Under conditions of intensification of globalization processes in combination with the transparent character of economy and significant exportoriented trends in Ukrainian industry there have arisen principally new problems in the foreign economic activity on the regional level as well as on the level of separate domestic enterprises which are connected with economic security provision on all economic management levels. Economic security problems have become urgent as namely the factors connected with globalization have become of immense importance as well as its impact upon economic development of not only the whole states but also that of separate regions and enterprises. The issues of economic security provision have become topics for scientific discussions and the reason of concern of many entrepreneurs and businessmen. High level of transparency and integrity of Ukrainian economy into worldwide economic management creates additional menace for efficient operation of enterprises which determine economic basis of separate regions. Thus, formation and provision of efficient operation of the system of economic security of entrepreneurial activity upon all the economic management levels is an integral factor of successful development of economy of Ukraine. The goal of the given research work is determination of basic elements and theoretical grounds for creation and functioning of the system of economic security of economic activity under globalization circumstances. The given article gives theoretical analysis of the essence of globalization process in contemporary conditions. The basic elements which are considered to be an integral part of the economic security management system on all the levels of economic management are analyzed and grounded here (that is functions, principles, methods, tools). As the basis of economic security system one may call the combination of certain tools, methods, functions, created on the grounds of principles of economic security provision which objectively exist as economic governing laws. Economic security management is a new scientific trend which has arisen at the intersection of numerous branches of knowledge, each of which has got its specific methodological background. Such management shall priori be supported by methodological variety but nevertheless it requires harmonization of the combination of concepts, approaches, theories, principles, functions, methods and tools as to fulfillment of economic security management of enterprises temporally and geographically.

Key words: globalization, entrepreneurial activity, economic security, menace, enterprise, region, system.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:48 / Переглядів: 257
 

Авторизація