Кравчук І.І. Формування парадигми економічного розвитку соціуму на засадах інтегрованого підходу

І.І. Кравчук,

 д-р екон. наук, доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

 

ФОРМУВАННЯ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ СОЦІУМУ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ

 

У статті досліджено тенденцій еволюції концептуального забезпечення розвитку соціуму та здійснено класифікацію її етапів за ознаками домінування економічних, соціальних, екологічних, просторових чинників. Знайдено ключові детермінанти концептуального забезпечення розвитку соціуму. Обґрунтовано доцільність використання інтегрованого підходу у формуванні сучасної парадигми економічного розвитку соціуму.

Ключові слова: парадигма, управління, соціум, економічний розвиток, еволюція концепцій, інтегрований підхід.

 

Бібліографічний список: 1. Азроянц Э.А. Концепция модели устойчивого развития социума. Новая мировоззренческая парадигма / Э.А. Азроянц. – М., 1995. – 280 с. 2. Барановський М.О. Наукові засади суспільно-географіного вивчення сільських депресивних територій України: монографія / М.О. Барановський. – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2009. – 396 с. 3. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі : монографія / М. Блауг; пер. з англ. І. Дзюба. – К.: Основи, 2001. – 670 с. 4. Данилишин Б.М. Феноменологічні альтернативи економічного зростання України: монографія. У 2 т. Т. 1 / Б.М. Данилишин, В.В. Микитенко. – Київ: Нічлава, 2008. – 336 с. 5. Мазур А.Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика / А.Г. Мазур. – Вінниця: Консоль, 2003. – 408 с. 6. Малиновський А.С. Системне відродження сільських територій в регіоні радіаційного забруднення: [монографія] / Малиновський А.С. – Київ: ННЦ ІАЕ, 2007. – 604 с. 7. Крысанов Д.Ф. Сельское расселение: социально-экономический аспект / Д.Ф. Крысанов. – Киев: Наукова думка, 1988. – 253 с. 8. Інституційні засади сільського розвитку в Україні: науково-прикладний аспект: монографія / В.Я. Цибуляк; ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». – Київ, 2014. – 272 с. 9. Михайлова Л.І. Людський капітал: формування та розвиток в сільських регіонах: монографія / Л.І. Михайлова. – Київ: ЦНЛ, 2008. – 388 с. 10. Моделі ендогенного зростання економіки України / за ред. д-ра економ. наук М.І. Скрипниченко. – Київ: Ін-т економіки та прогнозування, 2007. – 576 с. 11. Монастирський Г.Л. Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня: монографія / Г.Л. Монастирський. – Тернопіль: Економ. думка, 2010. – 464 с. 12. Державна підтримка агросфери: еволюція, проблеми / [Бородіна О.М., Кирилюк С.В., Попова О.Л. та ін.]; за ред. О.М. Бородіної. – Київ: Ін-т економіки та прогнозування НАНУ, 2008. – 264 с. 13. Геец В. Социоэкономическая модернизация аграрного сектора Украины (концептуальные положения) / В. Геец и др. // Экономика Украины. – 2011. – № 12. – с. 4-14. 14. Герасимчук З.В. Виробничий потенціал регіону: методика оцінки та механізми нарощення: монографія / З.В. Герасимчук, Л.Л. Ковальська. – Луцьк: ЛДТУ, 2003. – 242 с. 15. Гончаренко І.В. Ретроспектива формування сільських територій регіонів України / І.В. Гончаренко // Регіональна економіка. – 2008. – № 3. – С. 204–209. 16. Лапин Н.И. Кризисный социум. Наше общество в трех измерениях / Н.И. Лапин, Л.А. Беляева. – М., 1994. – 245 с. 17. Латинін М.А. Аграрний сектор економіки України: механізм державного регулювання: [монографія] / М.А. Латинін. – Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2006. – 320 с. 18. Гвиччардини Л. Описание Нидерландов / Л. Гвиччардини // Из архивов Флоренции. – СПб., 1991. – С. 18-28. 19. Боден Ж. Шесть книг о государстве / Ж. Боден // Антология мировой политической мысли. В 5 т. Т. 2. – М., 1999. – С. 689–695. 20. Монтескье Ш.Л. Избранные произведения / Монтескье Шарль Луи; общ. ред. и вступ. ст. М.П. Баскина. – М.: Гослитиздат, 1955. – 340 с. 21. Верлен Б. Общество, действие, пространство. Альтернативная социальная география / Б. Верлен; пер. С.П. Баньковской // Социологическое обозрение. – 2001. – № 2. – Т. 1. – С. 25–46. 22. Вебер М. Господарство і суспільство : нариси з соціології розуміння / Макс Вебер; пер. з нім. М. Кушнір. – Київ: Всесвіт, 2012. – 1112 с. 23. Georgescu-Roegen Nicholas. The Entropy Law and the Economic Process / Georgescu-Roegen Nicholas ; Harvard University Press. – Cambridge: Massachusetts, 1971. – 457 р. 24. Bell D. The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting / D. Bell. – N. Y., 1973. – 234 р. 25. Ресурси та моделі глобального економічного розвитку: монографія / [Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, А.М. Колот та ін.]; за заг. ред. Д.Г. Лук’яненка та А.М. Поручника. – Київ: КНЕУ, 2011 р. – 420 с. 26. Brunner K. The Perception of Man and the Conception of Society: Two Approaches to Understanding Society / Karl Brunner // Economic Inquiry July. – 1987. – V. 25. – Р. 367–388. 27. Rumelt R.P. Strategic management and economics / R.P. Rumelt, D.E. Schendel, D.J. Teece // Strategic Management Journal (Winter special issue). – № 12 (4), 1991. – Р. 5-29.

 

Кравчук И.И. Формирование парадигмы экономического развития социума на основе интегрированного похода. Исследованы тенденции эволюции концептуального обеспечения развития социума и осуществлена классификация ее этапов с признаками доминирования экономических, социальных, экологических, пространственных факторов. Найдены ключевые детерминанты концептуального обеспечения развития социума: экономические, социальные, экологические, пространственные. В процессе эволюции теорий развития социума приоритетность в исследованиях изменялась в зависимости от призмы рассмотрения особенностей этого развития (от приоритета пространственной ориентации до синергетически-координационного приоритета). Сейчас приоритетом является управленческий, что доказано на примере формирования парадигмы экономического развития сельского социума. Систематизированы взаимосвязи концепций пространственного развития, социально-экономического развития, управления экономическим развитием и предложено использование синергетической концепции в процессе формировании парадигмы экономического развитием социума, на основе которой обновленная концепция эндогенного потенциала станет ключевой детерминантой его концептуального обеспечения.

 Ключевые слова: парадигма, управление, социум, экономическое развитие, эволюция концепций, интегрированный подход.

 

І.Kravchuk. The formation of the paradigm of economic development of society on the basis of an integrated approach. The modern of the conceptual development of society is characterized by the integration of the approaches of different scientific schools which results in distinguishing the binding determinant of its development the economic one, and the society is treated as an economic phenomenon. Among conceptualists and methodologists of different scientific schools there are on going discussions as to the determinants of the social development in modern economic systems of countries, regions and territories. The above stipulates the necessity of substantiating the prospects for working out the modern concept of social development. The aim of the research is the substantiate on of the necessity of noting the integrated approach in the formation of modern concept of social development. The subject of the study is theoretical and methodological approaches to the formation of the paradigm of society’s economic development the main goals of the article are: 1) the review of the evolution trends of society’s conceptual development; 2) the classification of evolution stages of the theories of society’s development; 3) the substantiation of the necessity of forming the management paradigm of society’s economic development. The main methods of research are methods of analysis and synthesis (to review the trends of forming the scientific approaches to the development of society and formulating the proposals as to the necessity of forming the management paradigm of society’s economic of the basis of the integrated approach), extrapolation (to determine the features of forming the management paradigm of economic development of rural society), formalization (to display basic patterns and processes in the evolution of the concepts of social development), classification (to determine evolution stages in the theories of social development). The results of the work. The trends in the evolution of conceptual development of society have been investigated and the classification of its stages characterized by the dominance of economic, social, ecological and spatial factors has been made. The key determinants of social development have been found. The interrelations between the concepts of spatial development, social and economic development, management of the economic development have been systematized it has been also suggested to use the synergetic concept in forming the paradigm of society’s economic development on the basis of which the key determinant of its conceptual development will be the updated concept of endogenous potential.

Key words: paradigm, management, society, economic development, the evolution of concepts, integrated approach.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:54 / Переглядів: 240
 

Авторизація