Голік О.В., Тимчук В.М., Єгорова Н.Ю., Полухіна А.В. Сучасні проблеми при формуванні реалізаційних цін на насіння пшениці ярої

О.В. Голік,

канд. біолог. наук,

 В.М. Тимчук,

канд. с.-г. наук,

Н.Ю. Єгорова,

канд. екон. наук,

А.В. Полухіна,

мол. наук. співр.

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРИ ФОРМУВАННІ РЕАЛІЗАЦІЙНИХ ЦІН НА НАСІННЯ ПШЕНИЦІ ЯРОЇ

 

Визначено невідповідність реалізаційної ціни на зерно пшениці ярої відповідно витратам на його виробництво. Надано методичні рекомендації щодо доцільних договірних реалізаційних цін для розширеного відтворення виробництва товарного зерна. Надано методичні рекомендації доцільності реалізаційних цін та собівартості пшениці ярої для розширеного відтворення виробництва насіннєвого й товарного зерна. В порівнянні з іншими країнами світу, інвестиції, які залучаються державою в вітчизняну зернову галузь є недостатніми. На це вказує складність і невчасність впровадження інноваційних проектів у виробництво товаровиробниками, не кажучи вже про їх вихід на світовий ринок. Все це негативно впливає на формування обсягу вітчизняного ринку насіння основних зернових колосових культур в порівнянні з іноземними країнами.

Ключові слова: ринок зерна, пшениця яра, собівартість, прибуток, рентабельність.

 

Бібліографічний список: 1. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур / за ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнева. – К.:ННЦ ІАЕ, 2004. – 402 с. 2. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг) / [Воскобійник Ю.П., Шпикуляк О.Г., Камінський І.В. та ін.]; за ред. Ю.П. Воскобійника. – К.: ННЦ ІАЕ, 2011. – 355 с. 3. Витрати та ефективність виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (моніторинг); за ред. О.Г. Шпикуляка, Ю.П. Воскобійника. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 350 с. 4. Сільське господарство України за 2000 р.: Статистичний щорічник / Держкомстат України; Під. кер. Ю.М. Остапчука. – К., 2001. – 262 с. 5. Система ведення сільського господарства Харківської області: наукове супроводження „Комплексної програми розвитку сільського господарства Харківської області у 2001 – 2005 роках та на період до 2010 року” / [Безуглий М.Д., Лобас С.В., Шмаков М.В. та ін.]. – Х. – 2004. – 286 с. 6. Тимчук В.М., Скляревський К.М., Сало О.С., Кущенко О.О., Садовий О.О. Організація інноваційної та маркетингової діяльності в Інституті рослинництва ім. В.Я.Юр’єва // Вісник ЦНЗ АПВ Харківської області. – Х.: ІР ім. В.Я.Юр’єва, 2006. – № 4. – С. 40–44. 7. Інноваційні ресурсозберігаючі технології:ефективність в умовах різного фінансового стану агроформувань: [монографія] / за ред. професора Г.Є. Мазнєва. – Харків: Вид-во «майдан», 2014. – 592 с. 8. Технології вирощування зернових і технічних культур в умовах Лісостепу України / За ред. П.Т. Саблука, Д.І. Мазоренка, Г.Є. Мазнєва. – 2–е вид., доп. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008. – 720 с. 9. Пазій І.П., Бабарика Г.М., Єгорова Н. Ю. Формування структури та сегментація ринку насіння зернових колосових культур як складових в системі маркетингової діяльності // Селекція і насінництво. – Харків, 2003. – № 87. – С. 158-167. 10. Пазій І.П., Бабарика Г.М., Єгорова Н.Ю. Формування маркетингових витрат у ланках системи насінництва зернових культур // Економіка АПК. – 2005. – № 10. – С. 101-104. 11. Технологічні карти вирощування сільськогосподарських культур. – Х.: ХДТУСГ, 2001 – 173 с. 12. Мазоренко Д.І. Технологічні карти та витрати на вирощування сільськогосподарських культур з різним ресурсним забезпеченням / Д.І. Мазоренко, Г.Є. Мазнєв. – Х.: ХНТУСГ, 2006. – 725 с.

 

Голик О.В., Тымчук В.М., Егорова Н.Ю., Полухина А.В. Современные проблемы при формировании реалызацонных цен на семена пшеницы ярой. Изучены особенности регионального рынка семян зерновых колосовых культур, их влияние на стабилизацию зернового рынка, основные принципы его формирования и развития, обгрунтованы объемы производства и реализации зерна пшеницы ярой на региональном рынке. Даны методические рекомендации реализацинных цен та себестоимости пшеницы ярой для росширенного производства семенного и товарного зерна. В сравнении с другими странами, инвестиции, которые даються державой в отечественную семенную отрасль несдостаточны. На это указывает сложность и несвоевременность внедрения инновационных проектов в производство товаропроизводителыми, не говоря уже про их выход на световой рынок. Все это негативно влияет на формирование объемов отечественного рынка семян основных зерновых культур в сравнении с зарубежными странами.

 Ключовые слова: рынок зерна, пшеница ярая, себестоимость, прибыль, рентабельность.

 

Golik OV, Tymchuk VM, Yegorova NYu, Polukhina AV. Some Problems of Spring Wheat Regional Market Formation. Peculiarities of the regional market of spiked cereal seeds, its influence on stabilization of the grain market, basic principles of its formation and development were investigated; spring wheat production and sales volumes in the regional market were rationalized. Recommendations on feasibility of selling prices and prime cost of spring wheat for expanded reproduction of seed and marketable grain are given. The paper deals with the grain production at the agricultural enterprises and a specific volume of the area under winter wheat cultivars and the main originators share in Kharkiv Oblast are presented. Compared to other countries, investments that are mobilized by the state in the domestic grain industry are insufficient. This is proven by the complexity and untimely implementation of innovative projects in industry by manufacturers, without mentioning their entry into to the global market. All this negatively affects the volume of the domestic market of seeds of the major spiked cereals compared with foreign countries. There are shown the outcomes of studies on the improvement of home cultivars’ competitiveness in modern market conditions that is conducive to making better seed and grain farming and a fuller use of genetical potential of cereal crops’ cultivars. The necessity for increase of the efficiency of original and elite seed production by intensification of growing and improvement in the priceformation methodics is substantiated.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:16 / Переглядів: 241
 

Авторизація