Миргород М.М. Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі

М.М. Миргород,

канд. екон. наук, доцент

 Харківський національний аграрний університет

 

МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗЕМЕЛЬНИХ УГІДЬ НА АГРОЛАНДШАФТНІЙ ОСНОВІ

 

У статті запропоновано розвиток науково-методичних положень щодо визначення еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі. Зроблено висновок про необхідність визначення еколого-економічних показників розробки та впровадження проектів організації земельних угідь на агроландшафтній основі. Такими показниками є повний еколого-економічний ефект різних варіантів агроландшафтного землевпорядкування, повний річний еколого- економічний ефект, річний еколого-економічний результат впровадження проектів, сукупний еколого-економічний ефект за весь період розробки та реалізації проекту з урахуванням фактору часу та інші.

Ключові слова: еколого-економічна ефективність, агроландшафтна основа, проекти землеустрою, ерозія ґрунтів.

 

Бібліографічний список: 1. Новаковський Л.Я. Шляхи удосконалення законодавчого забезпечення регулювання земельних відносин / Л.Я. Новаковський // Землевпоряд. вісн. – 2009. – № 4. – С. 20–24. 2. Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 жовт. 2007 р. № 880-р. Єдиний реєстр. номер: 41253/2007. – Режим доступу: uazakon.com/document/fpart27/idx27483.htm. 3. Добряк Д.С. Еколого- економічні засади реформування землекористування в ринкових умовах / Д. С. Добряк, Д. І. Бабміндра. – К.: Урожай, 2006. – 268 с. 4. Балацький О.Ф. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського виробництва / О.Ф. Балацький. – К.: Урожай, 1992. – 141 с. 5. Булигін С.Ю. Формування екологічно сталих агроландшафтів / С.Ю. Булигін. – К.: Урожай, 2005. – 300 с. 6. Кривов В.М. Оптимізація структури агроландшафтів – основа використання земельних ресурсів / В.М. Кривов // Землевпорядний вісник. – 1998. – № 3. – С. 36–38. 7. Ульянченко О.В. Інформаційне забезпечення управлінням ресурсами сільськогосподарських підприємств / О.В. Ульянченко // Вісн. ХНАУ. Сер. «Економіка АПК і природокористування». – 2007. – № 3. – С. 307–315. 8. Эколого- экономическая оценка ущерба от эрозии почв: метод. рек. по определению ущерба УНИИЗПЭ / под ред. В.А. Джамаль. – Ворошиловград: 1984. – 109 с.

 

М.Н. Миргород Методичні питання оцінки еколого-економічної ефективності організації земельних угідь на агроландшафтній основі. В статье предложено развитие научно-методических предложений относительно определения эколого-экономических показателей разработки и внедрения проектов организации земельных угодий на агроландшафтной основе. Такими показателями есть полный эколого-экономический эффект, годовой эколого-экономический результат внедрения проектов агроландшафтного землеустройства, совокупный эколого-экономический эффект за весь период разработки и реализации проекта агроландшафтного землеустройства с учетом фактора времени и др.

Ключевые слова: эколого-экономическая эффективность, агроландшафтная основа, землеустройство, эрозия почв.

 

M. Myrgorod Methodical issues of assessment of environmental and economic efficiency of land plots organization on the agro-landscape basis. The article suggests the development of scientific and methodical provisions concerning the determination of environmental and economic efficiency of land plots organization on the agro-landscape basis. The conclusion is made about the necessity to identify environmental and economic indices of development and implementation of projects of land plots organization on the agro-landscape basis. Land reform in Ukraine is an important component of agrarian reform. The need for the implementation of land reform was caused by large-scale economic reform because land in agricultural is the main means of production. At present agricultural development of the country is characterized by significant complication of the ecological condition. Sustainable economic development is constrained by unsatisfactory state of land relations which requires from scientists rethinking the goals and objectives of land reform and taking measures to harmonize economic, environmental and social directions of optimization of land recourses use in Ukraine. The main directions of this policy implementation is the optimization of lands on the agro-landscape basis which includes the withdrawal from cultivation of unproductive and degraded lands, land plots structure organization as well as scientific and reasonable crops correlation in crop rotations. In these conditions it is proposed to carry out the organization of farmland on new methodical approaches, in particular on the agro-landscape basis and subsequently create optimal land use. To address these issues it is necessary to consider methodical and methodological problems of determination of ecological and economic efficiency of land use on the agro-landscape basis. The issues of determination of ecological and economic efficiency of project implementation of agro-landscape land use were considered by many researchers. Despite the indisputable results of their researches it is necessary to further improve the theoretical and methodical developments in the sphere of land plots organization on the agro-landscape basis. In particular it is necessary to define environmental and economic efficiency of land plots organization on the agro-landscape basis. The indicators of ecological and economic efficiency can be full environmental and economic impact of different variants of agrolandscape land use, complete annual environmental and economic effect, annual environmental and economic result of the project implementation, the cumulative environmental and economic effect for the entire period of development and implementation of the project considering the time factor and others. The determination of environmental and economic efficiency is carried out while developing the projects of land plots organization on the agrolandscape basis.

Key words: ecological and economic efficiency, agro-landscape basis, draft land use projects, soil erosion.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:17 / Переглядів: 205
 

Авторизація