Потриваєва Н.В., Кіц Д.О. Виноградарство як об’єкт обліку витрат і калькулювання собівартості продукції

Н.В. Потриваєва,

д-р екон. наук, професор

Д.О. Кіц,

 Студентка

 Миколаївський національний аграрний університет

 

ВИНОГРАДАРСТВО ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ

 

Висвітлено особливості та недоліки витрат на виробництво продукції виноградарства та їх вплив на побудову обліку. Розкрито діючу практику обліку виробництва продукції виноградарства та калькуляції її собівартості, внесено пропозиції щодо їх вдосконалення. Запропоновано методику обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, впорядковано документальне оформлення етапів біологічного циклу виноградників і продукції виноградарства.

Ключові слова: виноградарство, облік, витрати, собівартість, продукція.

 

Бібліографічний список: 1. Замета О.Г. Особливості обліку витрат на виробництво винограду залежно від форм організації праці // Ринкова трансформація економіки АПК: колективна монографія у чотирьох частинах. – Ч. 3.: Фінансово-кредитна система / О.Г. Замета, П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова. – К: ІАЕ, 2002. – С. 323-325. 2. Лойко В.І. Методика ризику при посадці багаторічних рослин [винограду] / В.І. Лойко, Н.В. Єфанова // Агроном. – 2006. – № 3. – С. 120-123. 3. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]: методичні рекомендації: затверджені наказом Міністерства аграрної політики України від 18 травня 2001 р. № 132 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» [Електронний ресурс]: положення від 31.12.99 р. № 318 (зі змінами і доповненнями). – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 5. Рябенко Р. Облік у садівництві і виноградарстві. Частина друга. Оприбуткування урожаю від незрілих насаджень / Р. Рябенко // Баланс-Агро. – 22 вересня 2014. – № 36 (408). – С. 25-26. 6. Рябенко Р. Облік у садівництві і виноградарстві. Частина перша. Закладання багаторічних насаджень / Р. Рябенко // Баланс-Агро. – 8 вересня 2014. – № 34 (406). – С. 26-28. 7. Рябенко Р. Облік у садівництві і виноградарстві. Частина третя. Переведення незрілих насаджень до складу зрілих та їх облік / Р. Рябенко // Баланс-Агро. – 10 листопада 2014. – № 42 (414). – с. 25-27.

 

Н.В. Потриваева, Д.О. Киц. Виноградарство как объект учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. Освещены особенности и недостатки затрат на производство продукции виноградарства и их влияние на построение учета. Раскрыто действующую практику учета производства продукции виноградарства и калькуляции ее себестоимости, внесены предложения по их совершенствованию. Предложена методика учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции. Упорядочено документальное оформление операций этапов биологического цикла виноградников и продукции виноградарства.

Ключевые слова: виноградарство, учёт, затраты, себестоимость, продукция.

 

N. Potryvaieva, D. Kits. Viticulture as an object of cost accounting and calculation of production costs. The features and shortcomings of the viticulture production cost of production and their influence on the construction of accounting are highlighted. The current accounting practices of wine growing production and the calculation of its cost are discovered. The suggestions as for their improvement are made. The method of production accounting and production cost is proposed. The documenting operations as for phases of the vineyards and wine growing products’ biological cycle are regulated.

 Keywords: viticulture, accounting, cost, products.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:22 / Переглядів: 200
 

Авторизація