Ткачук В.І. Теоретичні засади економічного механізму аграрних підприємств

В.І. Ткачук,

 д-р екон. наук, професор

Житомирський національний агроекологічний університет

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

У статті обґрунтовано основні принципи функціонування економічного механізму господарювання сільськогосподарських підприємств. Досліджено, що економічний механізм повинен ґрунтуватися на принципах державного регулювання та підтримці галузі, саморегулюванні господарюючих суб'єктів під дією ринкових законів. Встановлено, що економічний механізм сільськогосподарського виробництва є відкритою і складною системою, що постійно розвивається і реалізується на різних рівнях через дію органічно взаємозалежних і взаємодоповнюючих елементів. Встановлено, що основу економічного механізму господарювання складають елементи економічних відносин на різних ієрархічних рівнях, в тому числі на рівні окремого підприємства і його внутрішньогосподарських структурних підрозділів. Оптимальне поєднання елементів економічного механізму господарювання сільськогосподарських підприємств обумовлює основну мету його функціонування.

Ключові слова: економічний механізм, господарювання, функціонування, сільськогосподарське підприємство, економічна ефективність.

 

Бібліографічний список: 1. Андрійчук В.Г. Ефективність діяльності аграрних підприємств: теорія, методика, аналіз: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 292 с. 2. Березівський П.С. Напрями інтенсифікації розвитку сільськогосподарських підприємств / П.С. Березівський, Н.П. Особа, З.П. Березівський // Економіка АПК. – 2009. – № 6. – С. 18-25. 3. Доберчак Н.І. Концепція внутрішнього господарського механізму підприємства / Н.І. Доберчак // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 161. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – С. 130-134. 4. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні / В.Я. Месель – Веселяк // Економіка АПК. – 2010. – № 9. – С. 3–12. 5. Олійник О.В. Економічний механізм функціонування АПК / О.В.Олійник // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: [Мат-ли між нар. форуму молодих вчених]. – У 2-х тт. – Т. 1. – Харків, 2005. – С. 19-20. 6. Саблук П.Т. Економічний механізм АПК // Проблеми економіки агропромислового комплексу і формування його кадрового потенціалу: [кол. монографія]. – У 2-х т./ [За ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва]. – Т. 1. – К.: ІАЕ, 2000. – С. 360–372. 7. Стадник М.В. Інституційний механізм та організаційна структура фіскального відомства: зарубіжний досвід / М.В. Стадник // Економічний вісник університету. – Вип. 23/1 – Переяслав–Хмельницький, 2014. – С. 257–261. 8. Ульянченко О.В. Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК / О.В. Ульянченко // Економіка АПК. – 2008. – № 1. – С. 71-76. 9. Ходос Д.В. Экономический механизм развития сельскохозяйственного производства / Д.В. Ходос – Красноярск, 2008. – 234 с. 10. Шиян В.Й. Економіка підприємства: навч. посібник / В.Й. Шиян, О.І. Гуторов, І.О. Шарко, Л.Ю. Кучер / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2011. – 149 с.

 

В.И. Ткачук. Основные принципы функционирования экономического механизма хозяйствования сельскохозяйственных предприятий. В статье обоснованы основные принципы функционирования экономического механизма хозяйствования сельскохозяйственных предприятий. Доказано, что экономический механизм должен основываться на принципах государственного регулирования и поддержке отрасли, саморегулировании хозяйствующих субъектов под действием рыночных законов. Определено, что экономический механизм сельскохозяйственного производства является открытой и сложной системой, которая постоянно развивается и реализуется на разных уровнях путем действия органически взаимосвязанных и взаимодополняющих элементов. Определено, что основу экономического механизма хозяйствования составляют элементы экономических отношений на различных иерархических уровнях, в том числе на уровне отдельного предприятия и его внутрихозяйственных структурных подразделений. Оптимальное сочетание элементов экономического механизма хозяйствования сельскохозяйственных предприятий обуславливает основную цель его функционирования.

 Ключевые слова: экономический механизм, хозяйствование, функционирование, сельскохозяйственное предприятие, экономическая эффективность.

 

V. Tkachuk. The basic principles of functioning of the economic mechanism of managing agricultural enterprises. In the article the basic principles of economic mechanism of management of farms were еstablished. Established that the transition to a market economy mechanism requires a change in the whole system of industrial relations based on the cost of such forms as production, price, cost, value, money, profit, self-supporting income. So pressing issue at this stage is defining the basic principles of the economic mechanism of managing agricultural enterprises that will provide timely detection of flaws its functioning and decision-making. The economic mechanism of management is the essence of the economic mechanism, its core foundation and is a combination of techniques, methods and means of economic impact on production efficiency and provides economic levers by which the state and market structure affect the company and their work teams and individual employees. Studied what economic mechanism should be based on the principles of state regulation and support industry self-regulation of business entities under market laws. Established that the economic mechanism of agricultural production is open and complex system that is constantly evolving and implemented at different levels of organically interrelated and complementary elements. It was established that the basis of the economic mechanism of managing economic relations constitute elements at different hierarchical levels, including at the level of individual farm enterprise and its business units. The optimal combination of elements of the economic mechanism causing the main purpose of functioning of the economic mechanism of managing agricultural enterprises.

 Key words: economic mechanism, management, operation, agricultural enterprise, economic efficiency.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:23 / Переглядів: 216
 

Авторизація