Павлюк С.І. Оцінка дієвого законодавчого базису по соціально-економічному розвитку сільських територій

С.І. Павлюк,

аспірант*

Миколаївський національний аграрний університет

 

ОЦІНКА ДІЄВОГО ЗАКОНОДАВЧОГО БАЗИСУ ПО СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

У статті розглянуто законодавчо-нормативне забезпечення соціально-економічного регулювання сільських територій. Досліджено вплив законодавчого базису на соціально-економічний розвиток сільських територій. Визначено, що несформованість законодавства ускладнює реалізацію прикладних засад державної політики соціально-економічного регулювання сільських територій, створює протиріччя на державному і регіональному рівнях управління, знижує ефективність діяльності органів місцевого самоврядування, ускладнює процес формування спроможних територіальних громад. Обґрунтовано, що удосконалення та поглиблення правових норм регулювання розвитком сільських територій повинно ґрунтуватися не на проблемах аграрного виробництва, а на конкретних потребах сільських жителів.

Ключові слова: законодавчо-нормативне забезпечення, регулювання, сільські території, місцеве самоврядування, територіальні громади.

 

Бібліографічний список: 1. Гоголь Т.В. Оцінка стану і результативність впливу органів державної влади на розвиток сільських територій / Т.В. Гоголь [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://academy.gov.ua/ej/ej16/txts/12GTVRST.pdf). 2. Державна програма розвитку соціальної сфери села на період до 2005 року: затв. Указом Президента України N 640/2002 від 15 липня 2002 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/640/2002). 3. Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року: затв. постановою КМУ № 1158 від 19 вересня 2007 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1158-2007-%D0%BF/page#n13). 4. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устенко О.А., Юрій С.І. – Львів: Світ, 2006. – 568 с. 5. Концепція Національної програми відродження села на 1995-2005 роки: схвал. постановою ВРУ N 3924-12 від 4 лютого 1994 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3924-12). 6. Концепція Комплексної програми підтримки розвитку українського села на 2006-2010 роки: схвал. розпорядженням КМУ N 536-р від 21 грудня 2005 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/536-2005- %D1%80). 7. Концепція Державної цільової програми сталого розвитку сільських територій до 2020 р.: схвал. розпорядженням КМУ N 121-р від 3 лютого 2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada .gov.ua/laws/show/121-2010-%D1%80. 8. Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві: Закон України від 17 жовтня 1990 року N 400-XII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/400-12). 9. Про основні засади розвитку соціальної сфери села: Указ Президента України від 20 грудня 2000 року N 1356/2000: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1356/2000. 10. Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року»: Закон України від 18 жовтня 2005 року N 2982-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2982-15. 11. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80). 12. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 09 квітня 1999 року N 586-XIV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/586-14/page). 13. Про асоціації органів місцевого самоврядування: Закон України від 16 квітня 2009 року N 1275-VI: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/1275-17). 14. Про співробітництво територіальних громад: Закон України від 17 червня 2014 року № 1508-VII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1508-18). 15. Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України від 5 лютого 2015 року № 157-VIII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/157-viii). 16. Про визнання таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. N 121: розп. КМУ N 1761-р від 2 вересня 2010 р.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1761-2010-%D1%80). 17. Про результати аудиту виконання заходів державної цільової Програми розвитку українського села на період до 2015 року: Бюлетень за матеріалами Звіту про результати аудиту виконання заходів Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року / Відповідальні за випуск: Шулежко М. Я., Шах Г. А. – Київ: Рахункова палата України, 2013. – 31 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16741939/Selo_2015.pdf. 18. Проект Стратегії розвитку сільського господарства і сільських територій в Україні на 2015-2020 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/16015). 19. Про планування територіальної інфраструктури сільської місцевості»: проект Закону України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=24247&pf35401= 69261. 20. Про упорядкування сільської поселенської мережі: проект Закону України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://w1.c1. rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=34368&pf35401=159405

 

Павлюк С.И. Оценка действенного законодательного базиса по социально-экономическому развитию сельских территорий.  В статье рассмотрено законодательно-нормативное обеспечение социально- экономического развития и исследовано влияние законодательного базиса на социально-экономическое развитие сельских территорий. Определено, что несформированность законодательства усложняет реализацию прикладных основ государственной политики социально-экономического регулирования сельских территорий, создает противоречия на государственном и региональном уровнях управления, снижает эффективность деятельности органов местного самоуправления и усложняет процесс формирования способных территориальных общин. Обосновано, что усовершенствование и углубление правовых норм регулирования развитием сельских территорий должно основываться не на проблемах аграрного производства, а на конкретных потребностях сельских жителей.

Ключевые слова: законодательно-нормативное обеспечение, регулирование, сельские территории, местное самоуправление, территориальные общины.

 

Pavliuk S.I. Assessment of effective legislative basis for socioeconomic development of rural areas. The study subject. Formation of an integral and understandable state policy concerning rural territories has its own not very simple history. «Rural territories» category is entering our activities so rapidly, that science and practice cannot get on it. It has done too little towards the understanding, the formation and the peculiarities of the functioning of this category. Therefore, the formation of an appropriate legislative and normative basis of rural territories regulation is extremely important today. The article purpose. The study of normative and legislative ensuring of the state regulation of rural territories development and the definition of major ways of its improvement. The research methods. In the process of the research the author used methods of economic researches assisting to the achievement of the most thorough and truthful results: system approach and summing up were used in the research of theoretical basis, legislative and other normative and lawful acts were used concerning the regulation of rural territories development, the reform of bodies of the self-government system; the monographic method was used while comparing of different scientists’ approach to clearing up the questions of regulation of the rural territories development. The research results. The inadequate formation of laws complicates the realization of an applied basis of state policy social – economic regulation of rural territories creates the contradiction at state and local levels of administration, complicates the process of the formation of competent territorial communities. The sphere of results application. The conclusion and propositions exposed in the article have practical meaning and can be used for the working out and argumentation of the rural territories development strategy.

Key words: legislation and regulations supporting, regulation, rural territories, local government, local communities.

 

Завантажити в pdfОновлено: 10-11-2017, 01:26 / Переглядів: 139
 

Авторизація