Печко В.С. Диверсифікація виробництва як фактор підвищення економічної ефективності землекористування

В.С. Печко,

здобувач

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

 

У статті розглядаються проблеми мінімізації рівня ризику при оцінки ефективності землекористування. Робиться теоретичний огляд проблеми, зокрема понять «диверсифікація виробництва» та «ризик». Ціллю даної роботи є оцінка впливу диверсифікації на економічну ефективність з врахуванням ризику ціни та урожайності культур. Наведений авторський методичний підхід який дозволяє врахувати вплив рівня варіативності ціни та урожайності на економічну ефективність використання земель. На підставі даних сільськогосподарських підприємств Харківської області, було розраховано рівень відносної доходності сівозміни з врахування з врахуванням ризиків. Аналіз взаємозв’язку коефіцієнта спеціалізації та рівня відносної доходності сівозміни дав можливість встановити, що величина рівня відносної доходності буде максимальною при значення коефіцієнта спеціалізації 0,378.

Ключові слова: ризик, диверсифікація, ефективність виробництва, стійкість, спеціалізація.

 

Бібліографічний список: 1. Мацибора В.І. Проблеми сільського розвитку в Україні / В.І. Мацибора //Агроінком. – 2008. – № 7-10. – С. 85- 89. 2. Большой толковый словарь русского языка / Сост. И гл. ред. С.А. Кузнецов. – СПб: «Норинт», 2000. – 1536 с. 3. Канінський П.К. Розвиток спеціалізації та кооперації в тваринництві зони Лісостепу / Канінський П.К. – К.: ІАЕ УААН, 2003. – 446 c. 4. Андрійчук В.Г. Капіталізація сільського господарства: стан та економічне регулювання розвитку: монографія / Андрійчук В.Г. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – 216 с. 5. Іванюта В.Ф. Теоретико-методологічні підходи формування конкурентоспроможності / В.Ф. Іванюта //Агроінком, 2008. – № 1-2. – С. 97-101. В.С. Печка. Диверсификация производства как фактор повышения эффективности землеиспользования. В статье рассматриваются проблемы минимизации уровня риска при оценке эффективности землепользования. Делается теоретический обзор проблемы, в частности понятий «диверсификация производства» и «риск». Целью данной работы является оценка влияния диверсификации на экономическую эффективность с учетом риска цены и урожайности культур. Приведен авторский методический подход позволяет учесть влияние уровня вариативности цены и урожайности на экономическую эффективность использования земель. На основании данных сельскохозяйственных предприятий Харьковской области, было рассчитано уровень относительной доходности севооборота с учетом рисков. Анализ взаимосвязи коэффициента специализации и уровня относительной доходности севооборота позволил установить, что величина уровня относительной доходности будет максимальной при значение коэффициента специализации 0,378.

Ключевые слова: риск, диверсификация, эффективность производства, устойчивость, специализация.

 

V.S. Pechkо. Diversification of production as a factor in boosting the economic efficiency of land use. This article addresses the problems of minimizing the risk during the assessment of efficiency of land use. Theoretical overview of the problems is performed, including overview of such concepts as “diversification of production” and “risk”. This research is aimed at assessing the impact of diversification on economic efficiency allowing for risk associated with prices and yield of crops. The author’s methodological approach is described; it allows considering the impact of price variability level and the yield on the economic efficiency of land use. Based on the data of agricultural enterprises of Kharkiv region, a risk-based earning yield of crop rotation was calculated. Analysis of the correlation of specialization ratio and the earning yield of crop rotation made it possible to establish that the earning yield value will be maximum at 0.378 specialization ratio

Keywords: risk, diversification, efficiency, sustainability, specialization.

 

Завантажити в pdfОновлено: 8-11-2017, 21:00 / Переглядів: 225
 

Авторизація