Мещеряков В.Є. Вплив механізму розподілу накладних витрат на фінансові результати сільськогосподарських підприємств

В.Є. Мещеряков,

викладач

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ВПЛИВ МЕХАНІЗМУ РОЗПОДІЛУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Досліджено вплив механізму розподілу накладних витрат на об’єктивність визначення фінансових результатів функціонування окремих галузей сільськогосподарського підприємства. Визначено диспропорції у діючому механізмі розподілу накладних витрат під час складання форми 50-с.-г., що обумовлює заниження фінансових результатів від продажу продукції тваринництва у багатогалузевих господарств у наслідок неврахування у складі товарної продукції грошових надходжень від продажу сільськогосподарської продукції, що пройшла промислову переробку. З метою усунення цих недоліків запропоновано останні розподіляти пропорційно величині матеріальних витрат без вартості насіння та посадочного матеріалу у рослинництві та кормів у тваринництві, що дозволить підвищити точність оцінки фінансових результатів багатогалузевих господарствах.

 Ключові слова: накладні витрати, тваринництво, прибуток, собівартість, товарність, підрядна організація, пропорція розподілу.

 

Бібліографічний список: 1. Білоусова І.А. Управлінський облік – інформаційна складова системи економічної безпеки підприємства / І.А. Белоусова. – К.: Дорадо-Друк, 2010. – 412 с. 2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік / Ф.Ф. Бутинець та ін. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с. 3. Друри К. Управленческий и производственный учет / К. Друри– М.: Юнити-Дана, 2007. – 1423 с. 4. Карпова Т.П. Управленческий учет / Т.П. Карпова. – М.: ЮНИТИ, 2001. – 360 с. 5. Керимов В.Э. Управленческий учет / В.Э. Керимов. – М.: Изд.-торг. Корпорация «Дашков и К», 2004. – 460 с. 6. Кміть В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств / В.М. Кміть // Фінанси України. – 2002. – № 7. – С. 51–57. 7. Ларсон К.Д. Основные принципы бухгалтерського учета / К.Д. Ларсон,Д.Д. Уайлд, Б. Чиаппетта. – Д.: Баланс Бизнес Букс, 2007. – Т. 1. – 620 с. 8. Миневский А.И. Учет и распределение затрат по обслуживанию производства и управлению / А.И. Миневский. – М.: Финансы, 1970. – 120 с. 9. Палий В.Ф. Организация управленческого учета / В.Ф. Палий. – М.: Буратор-Пресс, 2003. – 224 с. 10. Партин Г.О. Управлінський облік / Г.О. Партин,А.Г. Загородній. – К.: Знання, 2007. – 303 с. 11. Поршнев А.Г. Управление организацией / А.Г. Поршнев, А.Я. Кибанов, В.Н. Гунин. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 822 с. 12. Про затвердження Інструкції щодо заповнення форми № 50-сг «Основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств» [Електронний ресурс]: Наказ Держкомстату України від 06.11.2007 р. № 403. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua. 13. Про затвердження Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]: наказ Міністерства аграрної політики від 18 травня 2001 р. № 132. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua. 14. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів 31 грудня 1999 р. № 318. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua. 15. Про затвердження Типового положення по плануванню, обліку та калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс]: Наказ Мінфіну України від 23.04.96 р. № 452. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua. 16. Скрипник М.І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції / Скрипник М.І. – Житомир, 2011. – 732 с. 17. Юрченко К.Г. Методика розподілу непрямих витрат виробництва / К.Г. Юрченко // Вісник податкової служби України. – 2001. – № 39. – С. 59–63.

В.Е. Мещеряков. Влияние механизма распределения накладных затрат на финансовые результаты сельскохозяйственных предприятий. Исследовано влияние механизма распределения накладных затрат на объективность определения финансовых результатов функционирования отдельных отраслей сельскохозяйственного предприятия. Определены диспропорции в действующем механизме распределения накладных расходов при составлении формы 50-с.-г., что обуславливает занижение финансовых результатов от продажи продукции животноводства в многоотраслевых хозяйств, в следствие отсутствияв составе товарной продукции денежных поступлений от продажи сельскохозяйственной продукции, прошедшей промышленную переработку. С целью устранения этих недостатков предложено последние распределять пропорционально величине материальных затрат без стоимости семян и посадочного материала в растениеводстве и кормов в животноводстве, что позволит повысить точность оценки финансовых результатов многоотраслевых хозяйствах.

Ключевые слова: накладные расходы, животноводство, прибыль, себестоимость, товарность, подрядная организация, пропорция распределения

 

V.E. Meshcheriakov. Effect of overhead cost allocation mechanism on the financial results of agricultural enterprises. Ensuring food security of the state is impossible without a simultaneous increase in output of crop and livestock production. Unfortunately the analysis of the dynamics of the production of the latter points to the slow pace of its growth, which does not cover the recession, which was observed in the industry in the late 90's - during the 2000s. The main factor is the lower, as compared with the production of plant profitability of production and sale of animal products. The formation of financial performance of certain types of production is influenced by the price of it, direct and overhead costs, the distribution mechanism which is laid in the form of 50-s.-g. It is rather inconvenient for a diversified economy, because it will lead to artificially low financial results of the livestock industry, which makes the search for ways to this problem. The effect of overhead cost allocation mechanism for the objectivity of the definition of financial results of the operation of individual branches of the agricultural enterprise is investigated. Identified imbalances in the existing mechanism of the distribution of overheads in the preparation of the form 50-s.-g., which results in an understatement of financial results from the sale of livestock products in diversified farms, as a consequence of the lack of cash receipts from the sale of agricultural products, which was held as part of the industrial processing of marketable products. In order to address these shortcomings suggested last distributed in proportion to the value of material costs without the cost of seeds and planting material in crop production and animal feed in livestock, which will improve the accuracy of the assessment of financial results of diversified farms.

Keywords: overhead, livestock, profit, cost, marketability, contractor, the proportion of the distribution.

 

Завантажити в pdfОновлено: 8-11-2017, 21:13 / Переглядів: 188
 

Авторизація