Горкавий В.К., Літвінова К.О. Обліково-аналітичні аспекти управління собівартістю продукції

В.К. Горкавий,

 канд. екон. наук, професор

К.О. Літвінова,

студентка магістратури

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ СОБІВАРТІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

 

Досліджені питання обліку та сучасні тенденції динаміки і структури собівартості продукції у сільськогосподарських підприємствах. Запропоновані удосконалені методики аналізу динаміки і структурних зрушень. Зокрема, для виявлення тенденцій зміни собівартості продукції рекомендовано використання методів укрупнення періодів, рухомої середньої, а також аналітичного вирівнювання рядів динаміки способом найменших квадратів. Для знаходження доцільної форми вирівнювання потрібно проаналізувати досліджувані показники собівартості і тенденції їх розвитку. Якщо в аналізованому ряду динаміки ланцюгові абсолютні прирости є більш менш стабільними, то такий ряд необхідно вирівнювати по прямій лінії. У тих випадках, коли в ряду динаміки абсолютні прирости не стабільні, а мають тенденцію до зростання або зниження, вирівнювання необхідно здійснювати по параболі другого порядку. Якщо в ряду динаміки ланцюгові коефіцієнти зростання є більш менш стабільними, то вирівнювати такий ряд потрібно по рівнянню показової функції.

Ключові слова: собівартість, динаміка, структура, ресурсозбереження, комерційний госпрозрахунок.

 

Бібліографічний список: 1. Амбросов В.Я. Економічний механізм внутрішньогосподарських відносин на основі комерційного розрахунку: методичні рекомендації / В.Я. Амбросов, Т.Г. Маренич // К.: ННЦІАЕ. – 2005. – 146 с. 2. Амбросов В.Я. Ресурсозберігаючі технології – напрям підвищення ефективності виробництва / В.Я. Амбросов // Вісник ХНТУСГ: Серія «Економічні науки». – 2010. – Вип. 105. – С. 3-12. 3. Амбросов В.Я. Ефективність використання факторів розширеного відтворення в аграрному секторі / В.Я. Амбросов // Економіка України. – 2009. - №1. – С. 67-74. 4. Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємства / М.Г. Грещак, О.Т. Гребешкова, О.С. Коцюба // К.: КНЕУ. – 2001. – 228 с. 5. Горкавий В.К. Формування собівартості продукції та ефективності витрат в сільськогосподарських підприємствах: монографія / В.К. Горкавий, Ю.С. Герасименко // Х.: 2015. – 239 с. 6. Горох О.В. Актуальність ресурсозбереження для економіки України / О.В. Горох // Ринкова трансформація економіки постсоціалістичних країн: стан, проблеми, перспективи: матеріали міжнародного форуму молодих вчених, 15-16 травня 2008 року: у 3-х т. – Т. 1 / ХНТУСГ. – Х.: 2008. – С. 179-180. 7. Маренич Т.Г. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції / Т.Г. Маренич // Бухгалтерський облік і аудит // 2006. – № 12. – С. 19-26. 8. Огійчук М.Ф. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю з застосуванням прогресивних форм бухгалтерського обліку / М.Ф. Огійчук, І.В. Сколотій // Облік і фінанси АПК. – 2010. – № 3. – С. 50-57. 9. Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств / В.К. Савчук // К.: Урожай. – 1995. – С. 145. 10. Сук Л.К. Склад і класифікація витрат на підприємствах / Л.К. Сук, П.Л. Сук // Бухгалтерія у сільському господарстві. – 2007. – № 20. – С. 46-49. 11. Технологічні карти і витрати на вирощування зернових культур в умовах східного регіону України / М.Д. Євтушенко, Ю.В. Будьонний, В.Ф. Пащенко та ін. / ХНАУ. – Х., 2005. – 378 с. 12. Ярмоленко В.П. Собівартість – об’єктивна економічна категорія / В.П. Ярмоленко // Бухгалтерія і сільському господарстві. – 2000.– №8. – С. 8-14. Горкавый В.К.,

Литвинова К.А. Учетно-аналитические аспекты управления себестоимостью продукции. Исследованы вопросы учета и современные тенденции динамики и структуры себестоимости продукции в сельскохозяйственных предприятиях. Предложены усовершенствованные методики анализа динамики и структурных сдвигов. В частности, для выявления тенденций изменения себестоимости продукции рекомендовано использование методов укрупнения периодов, подвижной средней, а также аналитического выравнивания рядов динамики способом наименьших квадратов. Для нахождения наиболее приемлемой формы выравнивания необходимо проанализировать исследуемые показатели себестоимости и тенденции их развития. Если в анализируемом ряду динамики цепные абсолютные приросты более менее стабильные, то такой ряд необходимо выравнивать по прямой линии. В тех случаях, когда в ряду динамики абсолютные приросты не стабильны, а имеют тенденцию к повышению или снижению, выравнивание необходимо проводить по параболе второго порядка. Если в ряду динамики цепные коэффициенты роста более менее стабильные, то выравнивать такой ряд необходимо по уравнению показательной функции.

Ключевые слова: себестоимость, динамика, структура, ресурсосбережение, коммерческий хозрасчет.

 

Gorkavy V.K., Litvinovа K.A. Registration-analytical aspects of managing production costs. Abstract modern trends and the dynamics of the cost structure of production in the agricultural enterprises. An improved method of analysis of the dynamics and structural changes. In particular, to identify trends in the cost of production is recommended to use the methods of integration periods, the mobile medium, as well as the alignment of the analytical method of time series naymenshih squares. To find the most appropriate form of equalization is necessary to analyze the studied parameters of cost and their development trends. If more or less stable in the analyzed series of chain dynamics of absolute gains, then this number must be aligned in a straight line. In those cases where a number of speakers absolute increments are not stable and tend to increase or decrease, the alignment should be carried out by a second order parabola. If the number of speakers, chain growth rates more or less stable, it is necessary to align a number on the equation of the exponential function. In the analysis of the cost structure and the structural changes necessary to the material costs of production to assess not only current prices and in constant (constant) prices. This will give the opportunity to explore the impact of the price factor in the change in the costs of individual elements in terms of value. Resource system of measures includes increasing crop yields and livestock productivity, labor productivity growth in the production and management personnel, improve product quality, development and implementation of the labor resource programs, materials and energy.

Keywords: Cost, dynamics, structure, resource conservation, the commercial cost accounting.


Завантажити в pdf

 Оновлено: 8-11-2017, 20:35 / Переглядів: 384
 

Авторизація