Пахуча Е.В. Вплив глобалізаційних процесів на розвиток міжнародних економічних відносин

Е.В. Пахуча

 канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний

 університет ім. В.В. Докучаєва

 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

 

У статті розглянута сутність міжнародних економічних  відносин у розрізі трьох вимірів теоретичного осмислення міжнародної взаємодії. Визначений алгоритм загальної методології аналізу міжнародних економічних відносин на глобальному рівні. Виявлено специфіку регулювання міжнародних відносин, яка повинна враховувати сферу міжнародної відповідальності, що забезпечує безпеку людини. Досліджено передумови становлення і розвитку сучасних міжнародних економічних відносин. Визначені фактори впливу на формування міжнародних економічних відносин. Зроблено висновок про необхідність створення конкурентоспроможних транснаціональних корпорацій, озброєних технологіями стратегічного маркетингу на глобальному ринку.

Ключові слова: міжнародні економічні відносини,глобалізація,фактори впливу, сталий розвиток, світовий експорт, міжнародний  поділ праці.

 

Бібліографічний список:

1.Хозин Г.С. Глобализация международных отношений:объективная тенденция или стратегия США. США. Канада: экономика, политика, культура. – 2000. – № 1. – C. 65-79.

 2. Смаль В. Глобалізація: головні фактори та наслідки розвитку. Географія та основи економіки в школі. 2005. – № 2. – C. 37-42.

3. Задорожнюк Н.О. Розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації. Формування ефективної моделі розвитку підприємства в умовах ринкової економіки : матеріали  ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомер, 24. лист. 2016р.). Житомер: ЖДТУ. 2016. URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/6021 (дата звернення: 24.11.2016)

4. Циганов С.А., Яншина А.М., Проблеми сталого розвитку у контексті неоліберальної моделі глобалізації. Економіка України. – 2013. – № 4. – С. 4-14.

5.Олійник Т.І., Шевченко Е.В. Необхідність регулювання сталості виробництва продукції рослинництва в Україні. Вісник Харківського аграрного університету  ім. В.В. Докучаєва. Харків, 2011. – № 5. – С. 20-28.

6. Куцик П.О., Ковтун О.І., Башнянин Г.І. Глобальна економіка: принципи становлення, функціонування, регулювання та розвитку монографія. – Львів: ЛНК, 2015. – 594 с.

7. Амеліна І.В., Попова Т.Л. Міжнародні економічні відносини: навч.посіб. Київ: Цент учбової літератури. 2013. – 256 с.

8. Кокорін В. Конкурентоспроможність економіки України. Бізнес & Економіка. – 2003. – № 5. – С. 9-11.

9. Квятко Т.М. Конкурентоспроможність вітчизняної економіки у системі міжнародних економічних відносин: сучасний стан та перспективи. Вісник Харківського аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – № 7. – С. 99-105.

 

Э.В. Пахучая. Влияние глобализационных процессов на развитие международных экономических отношений. В статье рассмотрена сущность международных экономических отношений в разрезе трех измерений теоретического осмысления международного взаимодействия. Определенный алгоритм общей методологии анализа международных экономических отношений на глобальном уровне. Выявлена специфика регулирования международных отношений, которая должна учитывать сферу международной ответственности, обеспечивает безопасность человека.  Исследовано предпосылки становления и развития международных экономических отношений. Определены факторы влияния на формирование международных экономических отношений. Сделан вывод о необходимости создания конкурентоспособных транснациональных корпораций, вооруженных технологиями стратегического маркетинга на глобальном рынке.

Ключевые слова:международные экономические отношения, глобализация, факторы влияния, устойчивое развитие, мировой экспорт, международное разделение труда.

 

E.V. Pakhucha. The influence of globalization processes on the development of international economic relations. In the article the essence of international economic relations is considered in the context of three dimensions of theoretical understanding of international interaction. The algorithm of the general methodology of the analysis of international economic relations at the global level is determined. The specifics of regulation of international relations have been revealed, which should take into account the sphere of international responsibility ensuring human security. Systematized positive and negative consequences of the impact of globalization on the development of international economic relations. The preconditions of formation and development of modern international economic relations are investigated. The factors influencing the formation of international economic relations are determined. The role of sustainable development as one of the determining factors of development of international economic relations in the conditions of globalization processes is determined. The development of Ukraine in the system of international economic relations is analyzed. A number of problems of integration of Ukraine into the world economy are considered. The ways of increasing the efficiency of cooperation between Ukraine and the countries of the world are proposed.

It is determined that the level of development of productive forces is one of the decisive factors which, in the first place, contributes to the increase of the effectiveness of the country's participation in the system of international division of labor and international commodity exchange. The conclusion is made of the need for the creation of competitive transnational corporations armed with strategic marketing technologies in the global market. The further direction of work is determined, namely, to carry out additional, more profound substantiation of our foreign economic priorities, caused by the deployment of processes of globalization of the world economy.

Keywords: international economic relations, globalization, factors of influence, sustainable development, world export, international division of labor.

 

Завантажити в PDFОновлено: 25-02-2018, 22:08 / Переглядів: 302
 

Авторизація