Грошев С.В. Орендні відносини як складова земельної реформи в Україні

С.В. Грошев

 аспірант[1]

Харківський національний аграрний

 університет ім. В.В. Докучаєва

 

ОРЕНДНІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА ЗЕМЕЛЬНОЇ

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ

 

У статті розкрито механізм оренди земельних ділянокде ключовим аспектом є визначення рівня орендної плати за земельні частки (паї).Розглянуті напрямки розвитку оренди і орендних відносин в сільському господарстві.

Показано, що розвиток орендних відносин має важливе значення як для ведення стабільного сільськогосподарського виробництва так і для соціального захисту громадян. Обґрунтовано, що господарська діяльність сучасних сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств, яка базується на оренді землі, сприяє підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: орендні відносини, організаційно-правове забезпечення, орендна плата, земельна реформа, використання земельних ресурсів.

 

Бібліографічний список:

1. Кваша С.М. Земельні відносини в контексті моделей розвитку сільського господарства України / С.М. Кваша // Економіка АПК. – 2009. – № 3. – С. 54–57.

2. Кошкалда І.В. Ефективність використання сільськогосподарських земель у контексті сучасного господарювання / І.В. Кошкалда // АгроІнКом. – 2011. – № 10. – С. 38–43.

3. Саблук П.Т. Розвиток земельних відносин в Україні / П.Т. Саблук. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2006. – 396 с.

4. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та реєстрація землі в Україні. – К.,1998. – 224 с.

5. Ходаківська О.В. Актуальні питання функціонування ринку оренди сільськогосподарських земель в Україні / О.В. Ходаківська // Розвиток і регулювання ринків сільськогосподарської продукції та продовольства / редкол.: Ю.О. Лупенко [та ін.] – К.: ННЦ «ІАЕ», 2013. – 224 с. – С. 205–209.

6. Прус Ю.О. До питання розвитку оренди землі / Ю.О. Прус // Проблеми економіки АПК та формування його кадрового потенціалу: кол. монографія у двох томах. Т. 1 / за ред. П.Т. Саблука, В.Я. Амбросова, Г.Є. Мазнєва. – К.: ІАЕ, 2000. – С. 190–194.

7. Гуторов А.О. Визначення оптимального розміру землекористування сільськогосподарських підприємств / А.О. Гуторов // Економіка АПК. – 2009. – № 4. – С. 55-62.

8. Бойко Л.М. Регулювання земельних відносин у сільському господарстві: монографія / Л.М. Бойко. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2011. – 316 с.

9. Бухало О.В. Організація ефективного землекористування в сільськогосподарських підприємствах: [монографія] / О.В. Бухало. – Х.: Едена, 2012. – 417 с.

10. Гуторов О.І., Грошев С.В. Організаційно-правове забезпечення ефективного використання земельних ресурсів / О.І. Гуторов, С.В. Грошев //  Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – № 1. – С. 272–277.

 11. Ряснянська А.М. Розвиток відносин власності на землю в Україні / А.М. Ряснянська // Теоретико-методолог. засади ефективного розвитку аграр. вир-ва: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, асп. і студ., 24 – 25 квіт. 2014 р.:у 2 ч. Ч. 2 / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х.: ХНАУ, 2014. – С. 84–87.

12. Федоров М.М. Земельна реформа і розвиток ринкових земельних відносин / М.М. Федоров // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 55–60.

13. Добряк Д.С. Науково-методичні погляди до інтенсифікації використання земельних ресурсів сільскогосподарських підприємств / Д.С. Добряк // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – № 1. – С. 64–69.

14. Статистичний щорічник «Моніторинг земельних відносин в Україні 2014-2015». / Головне управління статистики у Харківській області. – Х., 2016. – 84 c.

15. Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо прискорення земельної реформи у сфері сільськогосподарського виробництва» від 10.11.1994р. № 666/94 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/666/94.

 16. Закон України «Про оренду землі » від 06.10.1998р. № 161-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

17. Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

18. Земельний кодекс України від 25.10.2001р. № 2768-ІІІ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2768-14.

19. Шебаніна О.В. Орендні земельні відносини: сучасний стан та основні напрями удосконалення / О.В. Шебаніна // Економіка АПК. – 2011. – № 7. – С. 7–13.

 

С.В. Грошев Арендные отношения как составляющая земельной реформы в Украине. В статье раскрыт механизм аренды земельных участков где ключевым аспектом является определение уровня арендной платы за земельные доли (паи). Рассмотрены направления развития аренды и арендных отношений в сельском хозяйстве.

Показано, что развитие арендных отношений имеет важное значение как для ведения стабильного сельскохозяйственного производства, так и для социальной защиты граждан. Обосновано, что хозяйственная деятельность современных сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств, основанная на аренде земли, способствует повышению эффективности сельскохозяйственного производства.

Ключевые слова: Арендные отношения, организационно-правовое обеспечение, арендная плата, земельная реформа, использование земельных ресурсов.

 

Groshev S.V. Leasing relationships as a constituent of land reform in Ukraine. The article discovers and scientifically proves mechanism of land lease the key element of which is the detection of the level of land shares rent. It testifies that the part of leasing relationships is of great importance for agricultural industry running as well as for citizens’ social protection. It justifies that economical activity of modern agricultural and farm enterprises based on land lease acts to raise effectiveness of agricultural industry.

The article generalizes the problem upon development of land leasing relationships in Ukraine, which are composed of formation of relevant competitive leasing environment; compliance with commitment conditions by the parties; perfection of relations in matters of rent amount, its plentitude and mode of payment between owners and leaseholders; fertility maintaining; efficacious and rational use of leasehold land.

Lease is a reliable instrument for increase in volume of land utilization for agricultural and farm enterprises without ample resources for purchase of land. It is a significant remedy for accumulation of financial resources for owners. Incapacity to cultivate independently the land due to lack of equipment or other resources, and money for its acquisition is an important reason impelling villagers to lease land. Thus, lease defines the influence upon productive activity of agricultural and farm enterprises, and promotes its development, induces raising of effectiveness of land resources utilization, owner’s source of profit.

Key words: leasing relationships, organizational and legal assurance, rent, land reform, land resources utilization. 

 Оновлено: 25-02-2018, 22:12 / Переглядів: 289
 

Авторизація