Криленко Д.В. Принципи формування сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання

Д.В. Криленко

аспірант

Міжнародний університет бізнесу і права

 

ПРинципи формування сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання

 

Метою дослідження стало обґрунтування напрямів формування сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання. Досліджено ретроспективу змін в податковій системі України. Встановлено, що зміни, які відбуваються в реформуванні податкової системи України, орієнтовані на європейське податкове законодавство і враховують досвід реформування країн ЄС. Сучасний регіональний фіскальний механізм ведеться за певними принципами, що відображають її особливості та завдання, найголовнішими з яких є такі: принцип системності та внутрішньої цілісності; принцип територіальної справедливості; принцип урахування територіальних, соціально-економічних умов регіону; принцип регіональної рівнонапруженості; принцип достатності; принцип стабільності; принцип гнучкості; принцип регіональної ефективності.

На сьогодні в Україні діє податкова система, яка за своїм складом та структурою подібна до податкових систем розвинутих європейських країн.

Проте, на відміну від країн Європейського Співтовариства податкова система України не є інструментом підвищення конкурентоспроможності держави, не сприяє зростанню економічної активності суб’єктів господарювання. Існуюча система формування державних доходів відображає недосконалість перехідної економіки та має переважно фіскальний характер. Ринкове реформування економіки супроводжувалося неодноразовими спробами удосконалити податкову систему шляхом прийняття окремих законодавчих актів, що були недостатньо адекватними стану економіки, характерними рисами яких є неузгодженість окремих норм, наявність значних обсягів тіньових оборотів.

Ключові слова: фіскальна політика, принципи, податкове навантаження, державне регулювання, регіональне зростання.

 

Бібліографічний список:

1. Податковий кодекс України: Закон від 02.12.2010 № 2755-VI (в ред. від 01.01.2017) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст. 112.

2. Огоновський А.Р. Етапи еволюції податків та засади реформування національної податкової системи/ А.Р. Огоновський //Науковий вісник. – 2007. - Випуск 17.6 - с. 192-201;

3. Закон України Про внесення змін до Закон України "Про систему оподаткування// Голос України. – 1997. – 25 березня.;

4. Вартість дотримання податкового законодавства в Україні. Звіт IFC / Консультативна програма з інвестиційного клімату. Група Світового банку. – К. 2009. – 250 с. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.svb.org.ua/sites/default/files/International_Finance_Corporation_Vartist_dotrimannya_podatkovogo_zakonodavstva.pdf.

5. Лисканич Х. Зміни до Податкового кодексу України, або Податкова реформа без реформ / Х. Лисканич [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.bc-club.org.ua/news/items/zmini-do-podatkovogo-kodeksuukrajini-abo-podatkova-reforma-bez-reform.html.

6. Алескерова Ю.В. Фіскальний механізм соціально-економічної сфери як складова фінансового механізму держави / Ю.В. Алескерова // Причорноморські економічні студії. –Одеса, 2016. – Вип. 6. – С. 150-158.

7. Павлик О.В. Сутність глобалізації у податковому регулюванні економічного розвитку [Електронний ресурс] / О.В. Павлик// Ефективна економіка. – 2015. – № 5. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ efek_2015_5_63

 

Крыленко Д. В. Принципы формирования современной фискальной политики в контексте регионального экономического роста. Целью исследования стало обоснование направлений формирования современной фискальной политики в контексте регионального экономического роста. Исследовано ретроспективу изменений в налоговой системе Украины. Установлено, что изменения, которые происходят в реформировании налоговой системы Украины, ориентированные на европейский налоговое законодательство и учитывают опыт реформирования стран ЕС. Современный региональный фискальный механизм ведется по определенным принципам, отражающие ее особенности и задачи, главными из которых являются: принцип системности и внутренней целостности; принцип территориальной справедливости; принцип учета территориальных, социально-экономических условий региона; принцип региональной равнонапряженности; принцип достаточности; принцип стабильности; принцип гибкости принцип региональной эффективности. На сегодня в Украине действует налоговая система, которая по своему составу и структуре подобна налоговых систем развитых европейских стран.

Однако, в отличие от стран Европейского Сообщества налоговая система Украины не является инструментом повышения конкурентоспособности государства, не способствует росту экономической активности субъектов хозяйствования. Существующая система формирования государственных доходов отражает несовершенство переходной экономики и имеет преимущественно фискальный характер. Рыночное реформирование экономики сопровождалось неоднократными попытками усовершенствовать налоговую систему путем принятия отдельных законодательных актов, которые были недостаточно адекватными состояния экономики, характерными чертами которых является несогласованность отдельных норм, наличие значительных объемов теневых оборотов.

Ключевые слова:фискальная политика, принципы, налоговая нагрузка, государственное регулирование, региональное роста.

 

Krylenko D.V. Principles of the formation of modern fiscal policy in the context of regional economic growth. The purpose of the study was to substantiate the directions of the formation of modern fiscal policy in the context of regional economic growth. A retrospective of changes in the tax system of Ukraine was researched. It has been established that the changes taking place in the reform of the Ukrainian tax system are oriented towards European tax legislation and take into account the experience of reforming the EU countries. The modern regional fiscal mechanism is based on certain principles that reflect its peculiarities and tasks, the most important of which are: the principle of systemicity and internal integrity; the principle of territorial justice; the principle of taking into account the territorial, socio-economic conditions of the region; the principle of regional equilibrium stress; the principle of sufficiency; the principle of stability; the principle of flexibility; the principle of regional efficiency. To date, Ukraine has a tax system that, in its composition and structure, is similar to the tax systems of developed European countries.

However, unlike the European Community, the tax system of Ukraine is not an instrument for increasing the competitiveness of the state and does not contribute to the growth of economic activity of economic entities. The existing system of state revenue formation reflects the imperfection of the transition economy and is predominantly fiscal. Market reformation of the economy was accompanied by repeated attempts to improve the tax system by adopting certain legislative acts that were not sufficiently adequate to the state of the economy, the characteristic features of which are the inconsistency of certain norms, the presence of significant amounts of shadow turnover.

Key words:fiscal policy, principles, tax burden, state regulation, regional growth.

 

Завантажити в PDFОновлено: 25-02-2018, 22:38 / Переглядів: 226
 

Авторизація