Купчишина О.А. Сучасний стан аграрного сектору миколаївщини як базис для формування регуляторної політики в галузі

О.А. Купчишина

 аспірант

Миколаївський національний

аграрний університет

 

сучасний стан Аграрного сектору Миколаївщини

як базис для формування регуляторної

політики в галузі

 

Доведено зростаючу роль аграрного виробництва в економіці України та Миколаївської області, про що свідчить тенденція збільшення валової доданої вартості, виробленої у сільському господарстві: якщо у 2010 р. частка сільського, лісового та рибного господарства у ВДВ складала 8,4 %, то у 2015 р. вона перевищила 14 %.

Встановлено, що важливою особливістю інституційних форм українського аграрного виробництва, яку слід враховувати при розробці заходів регуляторної політики в аграрному секторі, є те, що значний обсяг агарної продукції виробляється в особистих селянських господарствах. За період з 2000 по 2015 рр. частка продукції, виробленої у сільськогосподарських підприємствах, не перевищувала 60 % від загального обсягу виробництва й не досягла рівня 1995 р. – 54,1 % для України і 62,7 % для Миколаївської обл. Такі дані свідчать про наявність потенціалу для розвитку форм інституціоналізації, які б стимулювали сільське населення до створення нових с.-г. підприємств.

Ключові слова: аграрний сектор, національна економіка, інституціоналізація, регуляторна політика, обсяг аграрної продукції.

 

Бібліографічний список:

1.Лупенко Ю.А. Розвиток аграрного сектору економіки України: прогнози та перспективи / Ю.А. Лупенко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія Економіка. – 2015. – Випуск 2 (4). – С. 30-34;

2. Кіщак І.Т. Проблеми розвитку аграрного сектора Миколаївської області / І. Кіщак, А. Слюсаренко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер.: Економічні науки. – 2014. – Вип. 36 (1.2). – С. 36-42. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_ 2014_36%281.2%29__8.

3. Сільське господарство України: статистичний збірник  – 2015 / Державна служба статистики України. Відповідальний за випуск О.М. Прокопенко. – Київ, 2016 р. – 360 с.

4. Валовий регіональний продукт Миколаївської області у 2015 році: статистичний збірник / Державна служба статистики України. Головне управління статистики у Миколаївській області // Відповідальний за випуск І.В. Компанієць. – Миколаїв, 2017. – 81 с.

 5. Основні макроекономічні показники соціально-економічного розвитку Миколаївської області за 2011 р.: статистичний збірник / Державна Миколаївській області // Відповідальний за випуск І.В. Компанієць. – Миколаїв, 2013. – 153 с.

6. Скільки служба статистики України. Головне управління статистики у в Україні фермерських та особистих селянських господарств (інфографіка) / AgroNews, 11 серпня 2017 р. – Режим доступу: http://agronews.ua/node/81354

 

Купчишина О.А. Современное состояние аграрного сектора Николаевщины как базис для формирования регуляторной политики в отрасли.

Доказано, что аграрное производство играет ключевую роль в Николаевской области. Об этом свидетельствует тенденция роста доли продукции, произведенной в области, в общем объеме сельскохозяйственной продукции Украины в 1995 - 2016 гг. Об аграрной ориентации Николаевской области также свидетельствует показатель объема производства сельскохозяйственной продукции в ценах 2010 в расчете на одну лицо (7,7 тыс. грн. по Николаевской обл. и 5,6 тыс. грн. по Украине2015 г.), который превышает средние показатели по Украине.

О возрастающей роли аграрного производства в экономике Украины и Николаевской области также свидетельствует тенденция увеличения валовой добавленной стоимости, произведенной в сельском хозяйстве: если в2010 г. доля сельского, лесного и рыбного хозяйства в ВДВ составляла 8,4 %, то в2015 г. она превысила 14%.

Важной особенностью институциональных форм украинского аграрного производства, которую следует учитывать при разработке мер регуляторной политики в аграрном секторе, является то, что значительный объем аграрной продукции производится в личных крестьянских хозяйствах. За период с 2000 по 2015 гг. доля продукции, произведенной в сельскохозяйственных предприятиях, не превышала 60% от общего объема производства и не достигла уровня 1995г. - 54,1% для Украины и 62,7% для Николаевской обл. Такие данные свидетельствуют о наличии потенциала для развития форм институционализации, которые бы стимулировали сельское население к созданию новых сельскохозяйственных предприятий.

Основной формой сельскохозяйственных предприятий в Украине за последние годы является фермерское хозяйство, как занимает около 70% в общем количестве предприятий. При этом наблюдается сокращение как общего количества сельскохозяйственных предприятий в Украине, так и фермерских хазяйств.

Ключевые слова: аграрный сектор, национальная экономика, институционализация, регуляторная политика, объем аграрной продукции.

 

Kupchyshina O.A. The modern state of agricultural sector of Mykolaiv region as a basis for the formation of regulatory policy in the field.

It is proved that agrarian production plays a key role in the Mykolaiv region. This is evidenced by the tendency of the growth of the share of production produced in the region in the total volume of agricultural products of Ukraine for 1995 - 2016. The agrarian orientation of the Mykolayiv region is also evidenced by the higher than the total agricultural production in Ukraine prices in 2010 per one person (7,7 thousand UAH in Mykolaiv region and 5,6 thousand UAH in Ukraine for 2015). This indicator also shows a tendency to increase.

The growing role of agrarian production in the economy of Ukraine and Mykolayiv region is also evidenced by the tendency of gross value added (GVA) produced in agriculture: if in 2010 the share of agriculture, forestry and fisheries in the airborne aviation industry was 8.4%, then in 2015 It exceeded 14%.

An important feature of the institutional forms of Ukrainian agrarian production, which should be taken into account when developing regulatory policy measures in the agricultural sector, is that a significant amount of agricultural products is produced in private farms. For the period from 2000 to 2015, the share of products produced in agricultural enterprises did not exceed 60% of the total production and did not reach the level of 1995 - 54,1% for Ukraine and 62,7% for Mykolaiv region. Such data indicate that there is a potential for the development of forms of institutionalization that would stimulate the rural population to create new villages. enterprises.

The main form of agricultural enterprises in Ukraine in recent years is the farm, which occupies about 70% of the total number of enterprises. At the same time there is a decrease in the total number of s.-g. enterprises in Ukraine, and farms.

Key words:agrarian sector, national economy, institutionalization, regulatory policy, volume of agrarian products.

 

Завантажити в PDFОновлено: 25-02-2018, 22:39 / Переглядів: 243
 

Авторизація