Яковлєва І.Г., Михайлов М.С., Барабанова Ю.Є. Стратегічний менеджмент як ключова складова ефективної реалізації портової реформи

 

І.Г. Яковлєва

 М.С. Михайлов

 Ю.Є. Барабанова

 аспірант

Національний університет кораблебудування

імені адмірала Макарова

 

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЯК КЛЮЧОВА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОРТОВОЇ РЕФОРМИ

 

Внаслідок численних змін та реформ у різних галузях господарювання перед підприємствами постають нові виклики. Сьогодні нормальне функціонування і розвиток організації залежить від правильно обраної стратегії управління, майстерності передбачити зміни у зовнішньому середовищі, приймати відповідні рішення щодо усунення загроз (проводити реструктуризацію, ребрединг, зменшувати або збільшувати асортимент продукції або послуг, змінювати постачальну або збутову мережу тощо). На підприємство впливають не лише зміни у країні, але й передова світової економіки.

Саме глобалізація економіки, створення єдиного світового ринку без національних бар’єрів, встановлення однакових правил гри для всіх учасників міжнародних економічних відносин зробили порти пунктами зв’язку між різними країнами і національними економіками.

З часів проголошення незалежності України однією з найбільш занедбаних галузей є портова система. Тому розробка і впровадження стратегічного менеджменту стане рушійною силою прийдешніх змін.

У статті автори розглянули загальні тенденції розвитку морських торговельних портів (терміналів) в ринкових умовах. Було визначено основні фактори формування конкурентоспроможності портів в Миколаївському регіоні. Представлено рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності порту.

Ключові слова: морські торговельні порти (термінали), стратегія розвитку, конкуренція.

 

Бібліографічний список:

1. Закон України «Про концесії» №997-14 редакція від 06.05.12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

2. Закон України «Про морські порти України» №4709-17 поточна редакція від 17.05.12. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

3. В. Вороний Стратегія АМПУ та контейнерні перевезення через порти України //Журнал: Порти України. – 2013. – № 7. – С. 13–18.

4. В. Рубцов. Портова галузь потребує масштабної реформи. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://dt.ua.

5. Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. – Київ, 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/.

6. Н. Перстньова. В обхід України [Електронний ресурс] Режим доступу: http://gazeta.dt.ua/promyshliennost/v-obhid-ukrayini-_.html

7. О. Вілкул. Для залучення інвестицій у портову галузь Уряд приводить вітчизняне законодавство до світових стандартів [Електронний ресурс] Режим доступу: http://portovik.wordpress.com/2013/12/13

8. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. / Є. М. Кайлюк, В. М. Андрєєва, В. В. Гриненко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2010. – 279 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/ %D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81_%D0%BF_35%D0%9D_2010.pdfс

9. Сайт Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/page/%D1%96nvestitsiina-reforma

10. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ukrstat.org/uk

11. Сайт Міністерства інфраструктури України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.mtu.gov.ua/uk/news/

12. Сайт Миколаївського морського торговельного порту [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.portnikolaev.com

13. Сайт Новоросійського морського торговельного порту [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.nmtp.info/ 14. Ю. Крук Закон «Про морські порти України» потребує поправок // Журнал: Порти України. – 2013. – № 9. – С. 10 – 12.

 

Яковлева И., Михайлов М.С., Барабанова Ю.Е. Стратегический менеджмент как ключевой составляющей эффективной реализации портовый реформы. Вследствие многочисленных изменений и реформ в различных отраслях хозяйствования перед предприятиями встают новые вызовы. Сегодня нормальное функционирование и развитие организации зависит от правильно выбранной стратегии управления, мастерства предусмотреть изменения во внешней среде, принимать соответствующие решения по устранению угроз (проводить реструктуризацию, ребрединг, уменьшать или увеличивать ассортимент продукции или услуг, изменять поставляющую или сбытовую сеть и т.д.). На предприятие влияют не только изменения в стране, но и передовая мировой экономики.

Именно глобализация экономики, создание единого мирового рынка без национальных барьеров, установление одинаковых правил игры для всех участников международных экономических отношений сделали порты пунктами связи между различными странами и национальными экономиками. Со времен провозглашения независимости Украины одной из самых заброшенных отраслей является портовая система. Поэтому разработка и внедрение стратегического менеджмента станет движущей силой грядущих изменений.

В статье авторы рассмотрели общие тенденции развития морских торговых портов (терминалов) в рыночных условиях. Были определены основные факторы формирования конкурентоспособности портов в Николаевском регионе. Представлены рекомендации по повышению конкурентоспособности порта.

Ключевые слова: морские торговые порты (терминалы), стратегия развития, конкуренция.

 

Yakovleva I.G. Mikhailov M.S. Barabanova Yu.E. Strategic management as a key complex of effective implementation of the port reform. Вusinesses in different sectors of business face new challenges as a result of numerous changes and reforms. Today, the normal functioning and development of the organization depends on the correct strategy of management, the ability to predict changes in the external environment, make appropriate decisions to eliminate the threats (to restructure, rebroadcast, reduce or increase the range of products or services, modify the supply or distribution network, etc.). The company is affected not only by changes in the country, but also by the global economy.

There is the globalization of the economy, the creation of a single world market without national barriers, the establishment of identical rules of the game for all participants in international economic relations have made ports of communication between different countries and national economies.

Since the proclamation of Ukraine's independence, one of the most neglected sectors is the port system. Therefore, the development and implementation of strategic management will be the driving force of future changes.

In the article the authors reviewed the general tendencies of development of sea trading ports (terminals) in market conditions. The main factors of the competitiveness of ports in the Mykolayiv region were determined. The recommendations for increasing the competitiveness of the port are presented.

Keywords: commercial sea ports, development strategy, competition.

 

Завантажити в PDFОновлено: 25-02-2018, 22:41 / Переглядів: 187
 

Авторизація