Паризький І.В. Проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України

І.В. Паризький,

 канд. юрид. наук, доцент

Національна академія управління

 

Проблеми нормативно-правового забезпечення державного управління інноваційно-технологічним розвитком економіки України

 

У статті розглянуто діючі нормативно-правові та законодавчі акти, що регулюють інноваційну та науково-технологічну діяльність в Україні відповідно до встановленої державою політики інноваційного розвитку. Проаналізовано основні законодавчі норми прямого та опосередкованого регулювання інноваційно-технологічного розвитку. Визначено ключові проблеми та перспективи удосконалення нормативно-правового забезпечення державного управління прогресивним розвиток економіки України.

Ключові слова: державне управління, інноваційно-технологічний розвиток, інноваційна діяльність, нормативно-правове забезпечення, методи державного регулювання.

 

Бібліографічний список:

1. Коломойцев В.Е. Універсальний словник економічних термінів: Інвестування, конкуренція, менеджмент, маркетинг, підприємництво / В.Е. Коломойцев. – К.: «Молодь», 2000. – 384 с.

2.Горбунов Н.М. Государственное регулирование экономики: [учеб. пособие для вузов] / Н.М. Горбунов. – Хабаровск: Изд-во ДВАГС, 2001.

3. Кокурин Д.И. Инновационная деятельность / Д.И. Кокурин. – М.: Экзамен, 2001. – 576 с.

4. Конституція України. Прийнята на V сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. – К.: Преса України, 1997.

5. Про схвалення концепції розвитку національної інноваційної системи: спецпроект розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] // Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій. – Режим доступу: http://www.in.gov.ua/index.php?get= 226&id=1533.

6. Концепція науково-технічного та інноваційного розвитку України// Голос України. – 1999. – 3 серпня.

7. Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2002. – № 36. – ст. 266.

8. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» // ВВР. – 2003. – № 13.

 9. Бойко О.Б. Стан нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності в Україні та його адаптація до Європейського законодавства / О.Б. Бойко // Reporter of the priazovskyi state technical Universitu. – 2014. – Issue 28.

10. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» зі змінами // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2016. – №3. – ст. 25.

11. Гринько Т.В. Формування інноваційної інфраструктури України як основа активізації інноваційної діяльності підприємств / Т.В. Гринько // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». – 2008. – № 628. – С. 438–442.

 12. Закон України «Про наукові парки» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2009. – № 51. – ст. 757.

13. Закон України «Про науковий парк „Київська політехніка”» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2007. – № 10. – ст. 86.

14. Закон України «Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – №40. – ст. 363.

15. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів / Авт.-упоряд.: Г.О. Андрощук, І.Б. Жиляєв, Б.Г. Чижевський, М.М. Шевченко. – К: Парламентське вид-во, 2009. – 632 с.

16. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності Україні на період до 2015 року» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2012. – №19–20. – ст. 166.

17. ЗУ «Про авторське право і суміжні права» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1994. – №13. – ст. 64.

18. Цивільний Кодекс України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

19. Держінвестицій розробило проект Закону України «Про венчурні фонди інноваційного розвитку» // Урядовий портал. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/publish/article?art_id=170364228.

20. Закон України «Про державно-приватне партнерство» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 40. – ст. 524.

 21. Андрощук Г.О. Інноваційна політика Європейського Союзу / Г.О. Андрощук, Р.Є. Еннан // Наука та інновації. – 2009. – Т.5. – №5. – С. 85–97.

22. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 2008 р. №447 «Про затвердження Державної цільової економічної програми „Створення в Україні інноваційної інфраструктури” на 2009–2013 роки». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/447-2008-п.

 23. Закон України «Про інститути спільного інвестування» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – № 29. – ст. 337.

24. Закон України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2006. – № 45. – ст. 434.

25. Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – № 9. – ст. 56.

 

И.В. Парижский. Проблемы нормативно-правового обеспечения государственного управления инновационно-технологическим развитием экономики Украины. В статье рассмотрены действующие нормативно-правовые и законодательные акты, регулирующие инновационную и научно-технологическую деятельность в Украине в соответствии с установленной государством политики инновационного развития. Проанализированы основные законодательные нормы прямого и косвенного регулирования инновационно-технологического развития. Определены ключевые проблемы и перспективы совершенствования нормативно-правового обеспечения государственного управления прогрессивным развитие экономики Украины.

Ключевые слова: государственное управление, инновационно-технологическое развитие, инновационная деятельность, нормативно-правовое обеспечение, методы государственного регулирования.

 

I.V. Paryzhskyy. Problems of normative and legal basis of government regulation of innovation and technological development of the economy of Ukraine. The current regulatory and legislative acts, that regulate innovation, scientific and technological activities in Ukraine according to the established state innovation policy are revived in the article and founded that regulation of strategic development does not have real basis – does not include any existing international experience nor economic opportunity countries. The basic legislation direct and indirect methods of regulating of innovation and technological development are analyzed and as a result are founded that: the state as the main financier and customer of innovation is not fulfilling its functions and critically small amount of money for the innovative development is allocated in the state budget; mechanism of preferential taxation and credit is down, and the state does not guarantee the bank loans for innovative projects and investment insurance; boundaries of private relations in the creation and commercialization of research results and “know-how” are undefined; market adjustment mechanism innovation does not work; government regulation of the formation of innovative infrastructure does not encourage its development.

The features of the existing regulations of financing of innovation, scientific and technological activities in Ukraine, including venture financing, are researched.

The key problem of legal support of government regulation of innovation and technological development of economy of Ukraine are determined. The measures to improve the legal support of government regulation of progressive development of Ukraine are recommended, in particular, the country needs to develop a series of measures to improve the state of innovation and technological system, focused on full implementation of innovation policy and strengthen the national economy not only in the domestic but on international level.

Key words: public administration, innovation and technological development, innovation activity, regulatory and legal framework, methods of government regulation.

 

Завантажити в PDFОновлено: 25-01-2018, 07:50 / Переглядів: 169
 

Авторизація