Іртищева І.О., Завгородній К.В. Закономірності розвитку сучасних регіональних логістично-аутсорсингових систем

І.О. Іртищева,

д-р екон. наук, професор

Національний університет кораблебудуванняімені адмірала Макарова

К.В. Завгородній,

аспірант

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

 

Закономірності розвитку сучасних регіональних логістично-аутсорсингових систем

 

Раціональність формування регіональних логістично-аутсорсингових систем підтверджується тим, що вони сприятимуть підвищенню рівня інвестиційної привабливості регіону та інноваційному розвитку бізнес процесів. Запропоновано досліджувати рівень сприятливості розвитку логістично-аутсорсингової системи регіону через інтегровану оцінку наступних її складових: інфраструктурно-логістична, соціально-економічна,транспортна, географічна.

За підсумковим інтегральним показником на першому місці опинилася Дніпропетровська область. Друге місце посіла Харківська, а на третьому місці – Львівська область. На останньому місці рейтингу сприятливості розвитку логістично-аутсорсингової системи опинилася Чернівецька область. Дніпропетровська область є однією з найбільш населених областей України з дуже високою щільністю населення та високим рівнем урбанізації. Такі особливі характеристики області дають їй додаткові підстави для того, щоб вважати її, на сьогодні,найсприятливішим регіоном України для розвитку логістично-аутсорсингової системи.

Ключові слова: логістика, логістичний аутсорсинг, регіональні трансформації, логістичні аутсорсингові системи, рейтингова оцінка регіонів.

Бібліографічний список:

1. Окландер М.А. Логістика: підручник / М.А. Окландер. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

2. Семененко А.И. Логистика. Основы теории: учебник для вузов / А.И. Семененко, В.И. Сергеев. – СПб.: Издательство «Союз», 2003. – 544 с.

3. Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року. Електронний ресурс. Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/strategichne-planuvannya-regionalnogo-rozvitku/regionalni-strategiyi-rozvitku/.

 

И.А. Иртыщева, К.В. Завгородний. Закономерности развития современных региональных логистически-аутсорсинговых систем. В современной високонкурентной экономической среде желание бизнеса сконцентрироваться на основных видах деятельности вызывает потребность в логистическом аутсорсинге. Рациональность формирования региональных логистически-аутсорсинговых систем подтверждается тем, что они будут способствовать повышению уровня инвестиционной привлекательности региона и инновационному развитию бизнес процессов.

Предложено исследовать уровень привлекательности развития логистически-аутсорсинговой системы региона через интегрированную оценку следующих ее составляющих: инфраструктурно-логистическая, социально-экономическая, транспортная, географическая. Расчет интегрального показателя оценки уровня привлекательности развития логистически-аутсорсинговой системы регионов страны осуществляется на основе суммирования ранговых значений каждой из вышеуказанного перечня синтетической составляющей.

Отдельные составляющие играют равнозначную роль в оценке привлекательности развития логистически-аутсорсинговой системы региона. По данным итогового интегрального показателя определяется место (рейтинг) каждого региона с точки зрения потенциала логистично-аутсорсинговой системы региона в общем составе регионов страны.

На основе проведенных расчетов по уровню развития инфраструктурно-логистической составляющей, согласно методике оценки логистически-аутсорсинговой системы региона, первые три позиции рейтинга регионов принадлежат Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областям. На последнем месте по уровню инфраструктурно-логистической составляющей находится Волынская область.

Расчет по социально-экономической составляющей, согласно методике оценки логистически-аутсорсинговой системы региона, первые три позиции рейтинга регионов занимают Львовская, Харьковская и Днепропетровская области. На последнем месте по социально-экономической составляющей в оценке логистически-аутсорсинговой системы находится Ровенская область. По транспортной составляющей согласно методике оценки логистически-аутсорсинговой системы региона первые три позиции рейтинга регионов занимают Одесская, Киевская и Львовская области. На последнем месте по транспортной составляющей в оценке логистически-аутсорсинговой системы находится Луганская область. По географическому составляющей согласно методике оценки логистически-аутсорсинговой системы региона первые три позиции рейтинга регионов занимают Черниговская, Одесская и Луганская области. На последнем месте по географическому составляющей в оценке логистически-аутсорсинговой системы находится Черкасская область.

Расчет интегрального показателя оценки уровня развития логистически-аутсорсинговой системы регионов страны осуществляется на основе суммирования ранговых значений каждой из вышеуказанного перечня синтетической составляющей. Таким образом, по уровню привлекательности развития логистически-аутсорсинговой системы на первом месте оказалась Днепропетровская область. Второе место заняла Харьковская, а на третьем месте - Львовская область. На последнем месте рейтинга привлекательности развития логистически-аутсорсинговой системы оказалась Черновицкая область. Днепропетровская область является одной из самых населенных областей Украины с очень высокой плотностью населения и высоким уровнем урбанизации. Такие особые характеристики области дают ей дополнительные основания для того, чтобы считать ее, на сегодня, наиболее благоприятным регионом Украины для развития логистически-аутсорсинговой системы.

Ключевые слова: логистика, логистический аутсорсинг, региональные трансформации, логистические аутсорсинговые системы, рейтинговая оценка регионов.

 

Irtyshcheva I.O., Zavgorodniy К.V. Regularities of development of modern regional logistics-outsourcing systems. In today's highly competitive economic environment, the desire of business to concentrate on the main types of activity causes the need for logistics outsourcing. The rationality of the formation of regional logistic-outsourcing systems is confirmed by the fact that they will contribute to raising the level of investment attractiveness of the region and the innovative development of business processes.

It is suggested to investigate the level of attractiveness of development of the logistic-outsourcing system of the region through an integrated assessment of its following components: infrastructure-logistic, socio-economic, transport, geographic. Calculation of the integral indicator of the assessment of the level of attractiveness of the development of the logistics-outsourcing system of the regions of the country is carried out on the basis of summation of the rank values of each of the above list of the synthetic component.

Individual components play an equal role in assessing the attractiveness of the development of the logistics-outsourcing system in the region. According to the final integral indicator, the place (rating) of each region is determined from the point of view of the potential of the region's logistics-outsourcing system in the overall composition of the country's regions.

Based on the calculations performed on the level of development of the infrastructure and logistics component, according to the methodology for assessing the logistics-outsourcing system in the region, the first three positions in the ranking of regions belong to Dnepropetrovsk, Kharkov and Donetsk regions. At the last place in terms of the infrastructure and logistics component is the Volyn region.

Calculation of socio-economic component, according to the methodology of assessing the logistics-outsourcing system of the region, the first three positions in the rating of regions are occupied by Lviv, Kharkiv and Dnipropetrovsk regions. In the last place in the socio-economic component in assessing the logistics-outsourcing system is the Rivne region. According to the method of assessing the logistics-outsourcing system of the region, the first three positions in the rating of the regions are occupied by the Odessa, Kiev and Lviv regions. The Luhansk region is the last in terms of transport component in the assessment of the logistics-outsourcing system. According to the geographical component according to the method of assessing the logistics-outsourcing system of the region, the first three positions in the rating of the regions are occupied by Chernihiv, Odesa and Lugansk regions. At the last place in the geographical component in the assessment of the logistics-outsourcing system is Cherkassy region. Calculation of the integral indicator of the assessment of the development level of the logistic-outsourcing system of the regions of the country is carried out on the basis of summation of the rank values of each of the above list of the synthetic component. Thus, according to the level of attractiveness of development of the logistic-outsourcing system, the Dnipropetrovsk region was the first to be found. The second place was taken by Kharkiv, and in third place - Lviv region. In the last place of the rating of the attractiveness of development of the logistic-outsourcing system was the Chernivtsi region. Dnepropetrovsk region is one of the most populated regions of Ukraine with a very high population density and a high level of urbanization. Such special characteristics of the region give it additional reasons to consider it, for today, the most favorable region of Ukraine for the development of the logistics-outsourcing system.

Keywords: logistics, logistics outsourcing, regional transformation outsourcing logistic system, Grade regions.

 

 Завантажити в PDFОновлено: 25-01-2018, 08:05 / Переглядів: 186
 

Авторизація