Гуторов О.І., Гончаренко В.В., Клименко В.І. Кредитно-кооперативний сектор національної економіки: стан, тенденції та проблеми розвитку

О.І. Гуторов,

д-р екон. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

В.В. Гончаренко,

д-р екон. наук, професор

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

В.І. Клименко, к.е.н.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

 

КРЕДИТНО-КООПЕРАТИВНИЙ СЕКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ: СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

 

В статті висвітлені теоретичні засади, а також науково-методичні і практичні рекомендації стосовно формування кредитно-кооперативного сектора національної економіки України. Досліджено понятійно-категоріальний апарат кредитно-кооперативних відносин. Виявлено специфіку соціально-економічної природи сучасної кредитної кооперації. Встановлено особливості функціонування моделей кредитно-кооперативного сектору економіки розвинутих країн. Визначено особливості розбудови кредитно-кооперативного сектору економіки України в сучасних умовах. Розкрито тенденції розвитку кредитно-кооперативного сектору національної економіки. Досліджено фактичний стан сформованості національної системи кредитної кооперації та умови її подальшого розвитку. Виявлено проблеми розвитку кредитно-кооперативного сектору національної економіки, що виникли внаслідок недосконалості державного регулювання.

 

Ключові слова: кооперація, кооператив, кредитна спілка, псевдокредитна спілка, кредитно-кооперативний сектор національної економіки, саморегулівна організація, кооперативний банк.

 

Бібліографічний список:

1. Геєць В.М. Кооперація вчора, сьогодні і завтра: науково-практичні аспекти: [із доповіді] / В.М. Геєць // Вісті ЦССТУ. – 2010. – № 42. – С. 3.

2. Зіновчук В.В. Організаційні основи сільськогосподарського кооперативу / В.В. Зіновчук. – К.: Логос, 1999. – 256 с.

 3. Коцовська Р.Р. Основні напрями реформування української системи кредитної кооперації / Р.Р. Коцовська // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014. – № 2 (20). – C. 187-191.

 4. Луцишин О.О. Прагматизм формування системи кредитної кооперації в Україні / О.О. Луцишин // Вісник НБУ. – 2013. – № 9. – С. 22-27.

5. Малік М.Й. Формування та розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки України / М.Й. Малік // Економіка АПК. – 2014. – № 7. – С. 76 – 82.

6. Пантелеймоненко А.О. До питання про визначення сутності понять «кооперація» та «кооператив» у працях представників світової кооперативної думки [Електронний ресурс] / А.О. Пантелеймоненко // Історія нар. госп-ва та екон. думки України. – 2005. – Вип. 37-38. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua:8080/dspace-/bitstream-/handle/123456789/9339/35-Panteleymonenko.pdf?sequence=1

7. Пожар А.А. Формування сервісної інфраструктури системи кредитної кооперації на регіональному рівні / А.А. Пожар // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 3 (12). – С. 163-172.

 8. Підсумки діяльності кредитних установ за 2014 рік [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. – 2014. – Режим доступу : http://nfp.gov.ua/files/ks_2014.pdf.

9. Гуторов О.І. Сільськогосподарськаобслуговуюча кооперація України: стан та перспективи розвитку / О.І. Гуторов, А.М. Соколова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2014. – № 3 – С. 21 – 29.

10. Гуторов О.І. Сучасний стан та основні пріоритети державного регулювання соціально-економіч-ного розвитку національної економіки / О.І. Гуторов, О.В. Лозова // Вісник ХНАУ. Серія «Економічні науки». Зб. наук. праць / Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків, 2013. – № 4. – С. 9-20.

 

А.И. Гуторов, В.В. Гончаренко, В.И. Клименко Кредитно-кооперативный сектор национальной экономики: состояние, тенденции и проблемы развития. В статье освещены теоретические основы, а также научно-методические и практические рекомендации относительно формирования кредитно-кооперативного сектора национальной экономики Украины. В работе исследован понятийно-категориальный аппарат кредитно-кооперативных отношений. Выявлено специфику социально-экономической природы современной кредитной кооперации.

Установлены особенности функционирования моделей кредитно-кооперативного сектора экономики развитых стран. Определены особенности развития кредитно-кооперативного сектора экономики Украины в современных условиях. Раскрыто тенденции развития кредитно-кооперативного сектора национальной экономики.

Исследовано фактическое состояние сформированности национальной системы кредитной кооперации и условия ее дальнейшего развития. Выявлены проблемы развития кредитно-кооперативного сектора национальной экономики, что возникли в следствии недостаточного государственного регулирования.

Выявлены возможности использования зарубежного опыта в процессе формирования кредитно-кооперативного сектора национальной экономики. Определены условия совершенствования государственного регулирования кредитно-кооперативного сектора национальной экономики. Разработана модель кредитно-кооперативного сектора национальной экономики Украины.

 

Ключевые слова: кооперация, кооператив, кредитный союз, псевдокредитный союз, кредитно-кооперативный сектор национальной экономики, саморегулируемая организация, кооперативный банк.

 

О.І. Gutorov, V.V. Goncharenko, V.I. Klimenko Credit and cooperative sector of the national economy: conditions, tendencys the problems development. The thesis is article to development of theoretical principles, scientific-methodological and practical recommendations according to the formation of the cooperative credit sector of Ukraine's economy. The concepts and categories of the credit and cooperative relations are investigated. The specificity of social and economic nature of modern credit cooperation is found.

The peculiarities of models of credit and cooperative sector in developed countries functioning are determined. The main features of development of credit and cooperative sector of Ukraine's economy in modern conditions are defined. The main trends of development of credit and cooperative sector of the national economy are disclosed. The actual conditions of formation of a national system of credit cooperation and conditions for its further development are investigated.

The problems of credit and cooperative sector of the national economy caused by the imperfections of government regulation are identified. The possibilities of using foreign experience during the formation process of the credit and cooperative sector of the national economy are found.

The terms of improving the government regulation of credit and cooperative sector of the national economy are defined. The model of credit and cooperative sector of the national economy of Ukraine is created.

Keywords: cooperation, cooperative, credit union, psevdo credit union, credit and cooperative sector of the national economy, self-regulated organization of credit unions, сooperative bank.

 

 Завантажити в PDFОновлено: 25-01-2018, 07:38 / Переглядів: 262
 

Авторизація