Торосов А. С.,Зуєв Є. С.,Харченко Ю. В.[Удосконалення фінансової системи лісової галузі]

А.С. Торосов,

 канд. екон. наук, старш. наук. співробітник

Є.С. Зуєв, Ю.В. Харченко,

 наукові співробітники

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ  ЛІСОВОЇ ГАЛУЗІ

 

У статті розглянуто питання фінансування лісового господарства в сучасних умовах функціонування галузі. Дефіцит бюджетного фінансування лісової галузі (майже до його припинення) обумовлює необхідність максимального використання власних резервів для покриття витрат на лісогосподарські роботи та заходи, забезпечуючи при цьому розширене відтворення лісових ресурсів. При цьому, підприємства лісоресурсних регіонів країни мають можливості щодо самофінансування господарської діяльності. До того ж, частка коштів лісгоспів зазначених регіонів може спрямовуватися на фінансування поточної діяльності лісодефіцитних підприємств та інших установ і організацій галузі. Проте, така важлива проблема повинна вирішуватися системно на державному  рівні шляхом внесення змін до чинного законодавства.             

 

Ключові слова: лісове господарство, фінансування, доходи, видатки, лісокористування, фонд фінансування, норматив відрахувань, законодавство.

 

Бібліографічний список:

1. Дубас Р.Г. Регіональні проблеми екологічно збалансованого лісокористування: методологія, перспективи вирішення / Р.Г. Дубас. – К.: Вид-во «Фенікс», 2011. – 304 с.

 2. Коваль Я.В. Економічна оцінка лісових ресурсів: методологія, методика, практика. – К.: РВПС України НАН України,1998. – 39 с.

3. Мішенін Є.В. Еколого-економічні проблеми природокористування у лісовому комплексі: монографія [Електронний ресурс] / Є. В. Мішенін. - Суми : ВВП «Мрія-I» ЛТД, 1998. – 272 с.

4. Синякевич І.М. Лісова політика: теорія і практика у контексті економічних, екологічних та соціальних проблем лісокористування: монографія / І.М. Синякевич, І.П. Соловей, О.В. Врублевська, А.М. Дейнека, А.М. Польовский, О.П. Павліщук; Нац. лісотехн. ун-т України. - Л.: Піраміда, 2008. – 611 c.

5. Ткач В.П. Удосконалення лісових відносин та лісоуправління в Україні / В.П. Ткач, А.С. Торосов // Наукові праці Лісівничої академії наук України: збірник наукових праць. – 2015. – Вип. 13. – С. 25-32.

6. Шершун М.Х. Реформування системи лісового господарства України у контексті європейської перспективи розвитку: монографія / М.Х. Шершун. – К.: ДІА, 2012. – 336 с.

 

Торосов А.С., Зуев Е.С., Харченко Ю.В. Совершенствование финансовой системы лесной отрасли. В статье рассмотрены вопросы финансирования лесного хозяйства в современных условиях функционирования отрасли. Дефицит бюджетного финансирования лесной отрасли (практически отсутствует) обусловливает необходимость максимального использования собственных резервов для покрытия затрат на лесохозяйственные работы, обеспечивая при этом расширенное воспроизводство лесных ресурсов. При этом, предприятия лесоресурсных регионов страны имеют возможности самофинансирования хозяйственной деятельности. К тому же, часть средств лесхозов этих регионов может направляться на финансирование текущей деятельности лесодефицитных предприятий, а так же  других учреждений и организаций отрасли. Поэтому, такая важная проблема должна решаться системно на государственном уровне путем внесения изменений в действующее законодательство.

 

Ключевые слова: лесное хозяйство, финансирование, доходы, затраты, лесопользование,фонд финансирования, норматив отчислений, законодательство.    

 

A.S. Torosov, E.S. Zuev, Y.V. Kharchenko. The improvement of the financial system of forestry. The strategic reorientation of the life principles in the country to European standards and approaches determines substantial restructuring of forest policy, legislation and management of the forest industry in Ukraine.The financial system of forest management in modern conditions is imperfect. Therefore, the improvement of the financial mechanism of forest industry in the country is extremely urgent and requires immediate action.The aim of the research is to substantiate the scientific and applied aspects of the formation of financing mechanism of forestry in modern terms.The financial system and fiscal policy in forestry should stimulate economic activity of public enterprises in Ukraine. The payments for forest resources forming a forest income must make the basis of the financial system which ensures the reproduction of forest resources. The current Forest Code of Ukraine covers paid patterns of forest resources and land use.The financial and economic analysis of forestry enterprises in all regions over the country made it possible to determine reasonably the financing options of forestry through the creation of special forestry budget.The legislation must consider complex measures for accumulating financial resources and create conditions for the formation of a special fund for financing forest management. This will help to effectively manage revenues and expenditures of economic activity, to determine the amounts of financial subsidies to enterprises (primarily in sparsely steppe regions).

 

Keywords: forestry, financing, revenues, expenditures, forest use, financing fund, deductibles rate, legislation.

                    

 Завантажити в PDFОновлено: 17-01-2018, 08:32 / Переглядів: 187
 

Авторизація