Нетяга С. І.[Сучасний підхід до планування у птахівництві. міжнародний досвід]

С.І. Нетяга,

аспірант

Подільський державний аграрно-технічний університет

 

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПЛАНУВАННЯ У ПТАХІВНИЦТВІ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

 

У статті розглядаються питання планування птахівництва, підвищення ефективності функціонування птахівничих підприємств України шляхом порівняння досягнень зарубіжної науки та практики ведення птахівничого бізнесу до умов української економіки. Проаналізовано основні світові тенденції розвитку виробництва та реалізації продукції птахівництва та його перспективи на найближчі роки. Особливу увагу приділено аналізу досвіду США у веденні птахівничого бізнесу за останні десятиліття та можливостей перенесення цього досвіду на економіку України. Особливо це стосується поширення вертикально-інтеграційних процесів від вирощування птиці і до її глибокої переробки, тобто виробництва напівфабрикатів та іншої продукції птахівництва, що значно підвищить рентабельність вітчизняних підприємств- виробників вищезазначеної продукції.

 

Ключові слова: птахівництво, птахівничий бізнес, ефективність птахівничої галузі, вертикально-інтеграційний процес, виробництво напівфабрикатів,  рентабельність підприємства..

 

 

Бібліографічний список:

1. Галанець В. Державне регулювання розвитку птахівництва з метою прискореного забезпечення населення м’ясом / В. Галанець // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління. – 2009. – Вип. 18–19. – С. 452–458.

2. Ільїн В.Ю. Сучасні процеси інтеграційних трансформацій в аграрному секторі економіки України / В.Ю. Ільїн // Науковий вісник ЛНАУ. – 2009. – № 5. – С. 150–161.

3. Отраслевые союзы АПК / А.Н. Семин, Г.В. Тверитинов и др. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ГСХА, 2007. – 288 с.

4. Червен І.І. Удосконалення організації виробництва продукції птахівництва на основі запровадження економічних та технологічних заходів / І.І. Червен, М.В. Яценко // Вiсник аграрної науки Причорномор’я Миколаївського державного аграрного університету. — Миколаїв. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 3–12.

5. ФАО: світовий ринок м'яса птиці [Електронний ресурс] // Агрофакт. – Режим доступу: http://avisagro.com.ua/news/84.

6. Іванцюра О.В. Організаційно-технологічні засади підвищення ефективності функціонування птахопродуктового підкомплексу / О. В. Іванцюра // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. 2008. – Вип. 18.8. – С. 27–30.

 

С.И. Нетяга. Современный подход к планированию в птицеводстве. Международный опыт. В статье рассматриваются вопросы планирования птицеводства, повышения эффективности функционирования птицеводческих предприятий Украины путем сравнения достижений зарубежной науки и практики ведения птицеводческого бизнеса к условиям украинской экономики. Проанализированы основные мировые тенденции развития производства и реализации продукции птицеводства и его перспективы на ближайшие годы. Особое внимание уделено анализу опыта США в ведении птицеводческого бизнеса за последние десятилетия и возможностей переноса этого опыта на экономику Украины. Особенно это касается распространения вертикально-интеграционных процессов от выращивания птицы и к ее глубокой переработки, то есть производства полуфабрикатов и другой продукции птицеводства, значительно повысит рентабельность отечественных предприятий-производителей вышеупомянутой продукции.

 

Ключевые слова: птицеводство, птицеводческий бизнес, эффективность птицеводческой отрасли, вертикально-интеграционный процесс, производство полуфабрикатов, рентабельность предприятия .

 

Netiaha S.I. Modern approach to planning in the poultry farming. International experience. The article deals with the issues of the poultry farming planning, improving the efficiency of the poultry industry in Ukraine by comparing the achievements of foreign science and poultry business practices to the conditions of the Ukrainian economy. The basic world tendencies of the development of the production and sale of poultry products and its perspectives for the coming years have been analyzed. The experience in poultry farming business in the USA during recent decades and the possibilities of transferring this experience to the Ukrainian economy is of particular analysis here. This is especially true for the expansion of vertical integration processes from poultry breeding to its deep processing, that is, for the production of semi-finished products and other poultry products, which will significantly increase the profitability of the domestic enterprises which produce the above mentioned products. The purpose of the work. To analyze the main world tendencies in the development of the production and implementation of the poultry products and its prospects for the coming years. The methodology of the work’s carryingout. Theoretical, methodological and practical principles of the formation and evaluation of the competitiveness of the poultry production of domestic producers have been applied and the international experience has been analyzed. The results of the work. It has been proved that modern poultry enterprises in Ukraine and abroad are characterized by integrated production with the complete technological cycle. The complex production process consists of agricultural production and industrial production, including meat processing. Modern parameters of the poultry production have been achieved through the development of resource-saving technologies, scientifically substantiated feeding systems, the full use of the genetic potential of cross-breeds and poultry breeds, rational organization of labour and production, the development and implementation of modern information technologies, the accumulation, processing and use of the breeding data with the help of modern computer technology, material interest of the poultry and property owners in  the rational use of the productive potential of the industry and improving the quality of the manufactured products.The sphere of the results application. Poultry industry.

 

Key words: poultry farming, poultry industry, poultry industry efficiency, vertical integration process, semi-finished production, profitability of the enterprise.

 

 

Завантажити в PDFОновлено: 19-01-2018, 07:20 / Переглядів: 232
 

Авторизація