Огієнко М. М.[Регіональні міграційні процеси у розвитку людського потенціалу]

М.М. огієнко,

 канд. техн. наук, доцент

Миколаївська філія Київського національний університету

культури і мистецтв

 

Регіональні міграційні процеси у розвитку

людського потенціалу

 

Доведено, що зростання економічних та демографічних відмінностей між країнами, вдосконалення систем комунікації та транспортного сполучення, а також наявність в країнах призначення мігрантів, які можуть сприяти притоку нових іммігрантів, стали основними причинами активізації трудової міграції. Метою нашого дослідження стало дослідження ролі регіональних міграційних процесів у розвитку людського потенціалу.

Визначено, що в Україні міграційні потоки створюють додаткове навантаження на вже переобтяжені системи управління та підсилюють актуальність захисту прав працівників-мігрантів. Проведено детальний аналіз міграційних потоків в світі та Україні. В результаті визначено, що міграційні процеси, які поступово можуть перетворитися на реальну загрозу національній безпеці, повинні перебувати під постійним контролем держави з метою відстеження напрямів міжнародної трудової міграції та спрямування зусиль держави на захист трудових мігрантів в основних країнах – реципієнтах; розуміння причин та наслідків трудової міграції, визначення та корегування економічних показників, які впливають на інтенсивність міграційних процесів; визначення критичного рівня трудової міграції, перевищення якого призведе до незворотних процесів в економіці.

 

Ключові слова: людський потенціал, трудові ресурси, глобалізація, людський розвиток, міграційні процеси, регіональні диспропорції.

 

Бібліографічний список:

 1. Прибыткова И. Трудовые мигранты в социальной иерархии украинского общества / И. Прибыткова // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2012. – № 4. – С. 159-165.

2. Трудова міграція населення Тернопільської області: кількісний та географічний аспекти / Б.С. Довжук, С.С. Хаба, О.С. Левченко [та ін.]; Тернопільська обласна держ. адміністрація, Тернопільський обласний центр зайнятості. – Тернопіль: Джура, 2006. – 72 с.

3. Правові механізми регулювання міграційних процесів: [монографія] / Кол. авт.: Н.П. Бортник, В.С. Канцір, М.М. Сірант, Р.І. Радейко, Т.В. Бачинський; За заг. ред. Н.П. Бортник. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2016. – 892 с.

4. Чорноус Г. Прогнозування процесів міграції населення в Україні / Г. Чорноус // Банківська справа. – 2008. – № 4. – С. 28–34.

5. Солодько А., Фітісова А. Міграційна криза в ЄС: статистика та аналіз політики / А. Солодько, А. Фітісова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.cedos.org.ua/uk/migration/mihratsiina-kryza-v-yes-statystyka-ta-analiz-polityky;

6. Гайдуцький А.П. Масштаби доходів українських трудових мігрантів / А.П. Гайдуцький // Економіка держави. – № 2. – 2016 – С. 18-24.

7. Мігранти як рятівне коло. Чи доцільний випуск євробондів для діаспори? [Електронний ресурс] // Європейська правда. – 2015. – Режим доступу: www.eurointegration.com.ua/articles/2015/05/27/7034138/.

9. Іртищева І.О. Особливості управління людськими ресурсами в міжнародних корпораціях [Текст] / Іртищева І.О., Романчук Ю.С. // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Економічні науки: збірник наукових праць / за ред. проф. Івана Кіщака. – № 2 (7), грудень 2016. – Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2016. – 108 с.

10. Стройко Т.В. Особливості управління трудовими ресурсами в глобалізованому світі [Текст] / Стройко Т.В., Романчук Ю.С. // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – № 2. Серія „Економічні науки”. – 2016. – С. 247-258.

 

М.М. Огиєнко. Региональные миграционные процесы в развитии человеческого потенциала. Доказано, что рост экономических и демографических различий между странами, совершенствование систем коммуникации и транспортного сообщения, а также наличие в странах назначения мигрантов, которые могут способствовать притоку новых иммигрантов, стали основными причинами активизации трудовой миграции. Целью нашего исследования стало исследование роли региональных миграционных процессов в развитии человеческого потенциала.

Определено, что в Украине миграционные потоки создают дополнительную нагрузку на уже перегруженные системы управления и усиливает актуальность защиты прав работников-мигрантов. Проведен детальный анализ миграционных потоков в мире и Украине. В результате определено, что миграционные процессы, которые постепенно могут превратиться в реальную угрозу национальной безопасности, должны находиться под постоянным контролем государства. Необходимо отслеживать направления международной трудовой миграции и направление усилий государства на защиту трудовых мигрантов в основных странах – реципиентах. Необходимо понимать причины и последствия трудовой миграции, определение и корректировку экономических показателей, влияющих на интенсивность миграционных процессов; определения критического уровня трудовой миграции, превышение которого приведет к необратимым процессам в экономике.

Становление Украины как независимого государства с собственными границами и свободным обменом трудовыми ресурсами требует принципиально нового понимания внешней миграции. Структурная перестройка экономики, банкротство и ликвидация предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности, сокращение производства привели к существенному сокращению совокупного фонда рабочего времени и высвобождение в региональном разрезе рабочей силы. В то же время дефицит государственного и большинства региональных бюджетов, незначительна по сравнению с другими странами доля частных инвестиций в Украину не позволяют за короткое время и без роста социального напряжения в обществе переподготовить и перераспределения значительные объемы отечественной рабочей силы.

 

Ключевые слова: человеческий потенциал, трудовые ресурсы, глобализация, развитие общества, миграционные процессы, региональные диспропорции.

 

M.M. Ohienko. Regional Migration Processes in the Development of Human Potential. It has been proved that the growth of economic and demographic differences between countries, the improvement of communication systems and transport communications, as well as the presence of migrants in the destination countries that can contribute to the flow of new immigrants, have become the main causes for the intensification of labor migration. The purpose of our study was to study the role of regional migration processes in the development of human potential.

It has been determined that migration flows in Ukraine create an additional burden on already overloaded control systems and increase the urgency of protecting the rights of migrant workers. A detailed analysis of migration flows in the world and Ukraine has been carried out. As a result, it is determined that migration processes, which can gradually become a real threat to national security, should be under constant control of the state. It is necessary to monitor the directions of international labor migration and to direct the efforts of the state to protect labor migrants in the main recipient countries. It is necessary to understand the causes and consequences of labor migration, the definition and adjustment of economic indicators that influence the intensity of migration processes; definition of the critical level of labor migration, the excess of which will lead to irreversible processes in the economy.

The formation of Ukraine as an independent state with its own borders and the free exchange of labor resources requires a fundamentally new understanding of external migration. The structural restructuring of the economy, bankruptcy and the liquidation of mining and processing enterprises, and the reduction of production led to a significant reduction in the aggregate working time fund and the release of the labor force in the regional section. At the same time, the deficit of the state and most of the regional budgets, the share of private investment in Ukraine is insignificant compared to other countries, do not allow for a short time and without increasing social tension in society to re-prepare and redistribute significant volumes of domestic labor.

 

Key words:human potential, labor resources, globalization, development of society, migration processes, regional disproportions.

 

Завантажити в PDFОновлено: 19-01-2018, 07:41 / Переглядів: 315
 

Авторизація