Греськів О.Б.[Теоретико-методологічні засади організаційним розвитком підприємств]

О.Б. Греськів,

канд. екон. наук, доцент

ВП НУБіП України « Бережанський агротехнічний інститут »

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ

 

В статті обґрунтовано основні теоретико-методологічні засади організаційним розвитком підприємств в основу якого покладено вимоги: системності, комплексності, цільової спрямованості, функціональної цілісності, рольової приналежності в системі організаційного забезпечення реалізації стратегій та досягнення цілей, динамічності сутнісних характеристик понять. Розглянуті закони розвитку організації.

Ключові слова: організація, розвиток, підприємство, закон, принцип, культура, клімат.

 

Бібліографічний список:

 1. Гудзинський О.Д.Система менеджменту інституціональної трансформації економіки України (теоретико-методологічний аспект): [колективна монографія] / [О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Ю.С. Гудзинська та ін.]; за заг. ред. О.Д. Гудзинського – Київ: ТОВ «Аграр Медіа Груп», 2012. – 771 с.

2. Гудзинский А.Д. Развитие механизма управления сельськохозяйственным производством / А.Д. Гудзинский. – Киев: Изд–во ЦСХА, 1992. – с. 224.

3. Гудзинський О.Д. Управління формуванням конкурентоспроможного потенціалу підприємств (теоретико-методологічний аспект): монографія / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир, Т.О. Гуренко. – К.: ІПК ДСЗУ, 2010. – 212 с.

4. Порохина В.Н. Теория организации: учеб. пособие / В.Н. Порохина, Т.М. Федоренко. – [3-издание., стер.] – М.: КНОРУС, 2007. –296 с.

5. Судомир М.Р. Організаційний розвиток підприємств: теоретико – методологічні аспекти / М.Р. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). – Мелітополь. – 2013. – № 4 – С. 267–269.

6. Судомир М.Р. Управління розвитком підприємства / М.Р. Судомир // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2015. – № (29).– С. 101–105.

7. Судомир С.М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія: [монографія] / С.М. Судомир. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 483 с.

 8. Судомир С.М. Розвиток соціально-економічних систем конкурентоспроможного спрямування / С.М. Судомир // Економічний часопис-XXI. – № 9–10 (1)’ 2013. – C. 57–60.

8. Гудзинський О.Д. Методологічні аспекти формування потенціалу адекватного стратегічному розвитку підприємств / О.Д. Гудзинський, С.М. Судомир // Вісник аргарної науки Причорноморя. – Миколаїв. – 2007. – Вип. 1139. – С. 11 – 15.

9. Туленков М.В. Теоретико – методологічні основи організаційної взаємодії в соціальному управлінні: монографія / М.В. Туленков. – Каравела, 2010. – 512 с.

10. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, стратегія, ефективність / В.Г. Герасимчук. – К.: Вища школа, 1995. – 267 с.

11. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне  моделювання: навч. посібник / В.Г. Герасимчук. – К.: КНЕУ, 2000. – 360 с.

 

О.Б. Греськив. Теоретико-методологические основы организацион-ным развитием предприятий. В статье обоснованы основные теоретико-методологические основы организационным развитием предприятий в основу которого положены требования: системности, комплексности, целевой направленности, функциональной целостности, ролевой принадлежности в системе организационного обеспечения реализации стратегий и достижения целей, динамичности сущностных характеристик понятий. Рассмотренные законы развития организации.

 

Ключевые слова:организация, развитие, предприятие, закон, принцип, культура, климат

 

O.B Gres'kiv. The oretical and methodological principles of enterprises organizational development. Successful activity of business entities depends on organization development and its proactive adaptability to possible changes in the external and internal environment. Therefore, the priority should be given to the organizational development. It should be noticed that organizational development should include not only the organization as a process but as a system integrity uniting the following components: organizational interaction, organizational behavior, organizational culture, organizational climate, organizational structure.

The real situation and new tasks require a new approach to the formation of organization as integrated system. Solving these issues is only possible if the organization is the formed dynamically developing system that is necessary to be improving using grounded theoretical and methodological framework.  The basic elements of the framework are such concepts of organization as the target orientation; the proactive adaptability to changes in the external environment; the organized dynamic stability; survival of the organization; the dynamic balance of the organization as the integrated system. Compliance with the conceptual requirements will promote dynamic development of the organization as a socio-economic system in accordance with the methodology of systematic approach.

Examining the various approaches to the essence of the concept of "organizational development", we have concluded that this concept should be considered as the regular development of the organization as an integrated system in the natural unity of such components as values, organizational culture, organizational behavior, organizational collaboration, processes, organizational structures, management structures, systems of documents regulations, labor organization, etc.

 

Keywords:organization, development, enterprise, law, principles, culture and climate.

 

Завантажити в PDFОновлено: 17-01-2018, 08:20 / Переглядів: 246
 

Авторизація