Шовкун Л.В., Салогуб В.О., Гарькун А.О. Сутність товарного асортименту та основні принципи його формування

Л.В. Шовкун

канд. екон. наук, доцент

В.О. Салогуб

А.О. Гарькун

студентки

Харківський національний

аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

СУТНІСТЬ ТОВАРНОГО АСОРТИМЕНТУ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

 

У статті розглянуто питання що розкривають сутність товарного асортименту та основні принципи його формування за рахунок цілеспрямованої діяльності підприємства з підбору, забезпечення та підтримки груп, видів та різновидів товарів відповідно до суспільно необхідних потреб, споживчого попиту (дотримання встановленого асортиментного профілю підприємства; максимального розширення та оновлення асортименту пропонованих товарів із урахуванням зміни попиту населення, спрямованого на зростання товарообороту та підвищення рентабельності; дотримання стабільності асортименту та проведення періодичних змін його по сезонах). Досліджена незбіжність виробничого та товарного асортименту в часі та просторі. Що пояснюється сезонністю виробництва і споживання – у часі, спеціалізацією сільськогосподарських підприємств і, специфікою виробництва деяких товарів, пов'язаною з географічними та кліматичними умовами, a також одночасним споживанням низки товарів, вироблених у різних районах країни, у різний час, різними галузями сільського господарства - y просторі.

Ключові слова: товарний асортимент, споживачі, сільськогосподарське підприємство, виробництво, товар, попит, концентрація, конкурентоспроможність, асортиментна політика.

 

Бібліографічний список:

1. Азарян О.М. Маркетинг: принципи і функції: навч. посібник для вищих навч. закладів / О.М. Азарян, І.Х. Баширов, Б.З. Воробйов [та ін.]; за ред. О.М. Азаряна. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків: Студцентр, 2002. – 32 с.

2. Армстронг Г. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. – 608 с. Божкова В.В. Реклама та стимулювання збуту: навч. посібник / В.В. Божкова, Ю.М. Мельник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 200 с.

3. Маркетинг: підручник / [В. Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко та ін.]. ред. – упор. О.І. Сидоренко, Л.С. Макарова. – [4-те вид.]. – К.: навч.-метод. центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2009. – 648 с.

4. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: навч. посібник / В.А. Полторак. – К.: Центр навч. літ-ри, 2003.

5. Старостіна А.О. Маркетинг: навч. посібник / А.О. Старостіна. – К.: Знання-прес 2003.

6. Чернега І.І. Особливості становлення аграрних перетворень та ринкових зрушень / І.І. Чернега, М.С. Пономарьова, Ю.В. Загорська // Бізнес- навігатор: науково-виробничий журнал. – 2014. – № 3 (35). – С. 6–12. 218 с.

7. Пономарьова М.С. Проблеми сучасного розвитку аграрного маркетингу / М.С. Пономарьова, О.О. Пономаренко // Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів І Міжнародної науково-практичної конференції 25-26 грудня 2015 року м. Одеса. – Одесса: Бондаренко М.О., 2015. – С. 236-238.

8. Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. – С.183-205.

 

Шовкун Л.В., Салогуб В.А., Гарькун А.А. Сущность товарного ассортимента и основные принципы его формирования. Для наиболее полного удовлетворения спроса потенциальных потребителей, рост оборачиваемости средств и снижения расходов торговые предприятия должны большое внимание уделять управлению ассортиментом товаров. В статье рассмотрены вопросы раскрывающие сущность товарного ассортимента и основные принципы его формирования за счет целенаправленной деятельности предприятия по подбору, обеспечению и поддержке групп, видов и разновидностей товаров в соответствии с общественно необходимых потребностей, потребительского спроса (соблюдение установленного ассортиментного профиля предприятия; максимального расширения и обновления ассортимента предлагаемых товаров с учетом изменения спроса населения, направленного на рост товарооборота и повышение рентабельности и соблюдение стабильности ассортимента и проведение периодических изменений его по сезонам). Исследована несовпадение производственного и товарного ассортимента во времени и пространстве. Что объясняется сезонностью производства и потребления - во времени, специализацией сельскохозяйственных предприятий и, спецификой производства некоторых товаров, связанной с географическими и климатическими условиями, a также одновременным потреблением ряда товаров, произведенных в разных районах страны, в разное время, разными отраслями сельского хозяйства - y пространстве.

Ключевые слова: товарный ассортимент, потребители, сельскохозяйственное предприятие, производство, товар, спрос, концентрация, конкурентоспособность, ассортиментная политика.

 

Shovkun L.V., Salogub V.A., Garkun A.А. The essence of the product range and the basic principles of its formation. The article deals with the issues that reveal the nature of the product range and the basic principles of its structure at the expense of the targeted activation of the enterprise to select provide and support groups, types and varieties of goods by socially necessary needs, consumer demand.

Mainly is the observance of the established assortment profile of the company; maximal expansion and updating of the assortment of offered goods, taking into account changes in the demand of the population, aimed at increasing the turnover of products and improving profitability; maintaining the assortment stability and making its periodic changes seasonally. The inconsistency of the production and product assortment in time and space investigated. It specified that the system of assortment formation includes the following measures.

Firstly is the definition of current and future needs of consumers, analysis of available methods of using products and features of consumer behaviour in relevant markets. Secondly is the evaluation of analogues produced by competitors in the same directions. Thirdly is the critical assessment of own products and similar products of competitors from the standpoint of buyers.

 Fourthly the adjustment of the range due to changes in the level of competitiveness of individual goods.

Another is studying proposals for creating new products and improving the properties of manufactured products, as well as new ways and areas of product use.

The other differentiation is the development of specifications of new or improved products by the requirements of buyers.

 The other to follow is the study of possibilities of production of new or modernised products taking into account possible prices, cost, profitability.

 At last is the development of particular recommendations for production departments concerning quality, name, packaging of the product following the results of tests of the product.

 Finally the evaluation of the entire assortment and making changes to it.

Keywords: commodity assortment, consumers, agricultural enterprise, production, goods, demand, concentration, competitiveness, assortment policy.

 

 

Завантажити в PDFОновлено: 23-02-2018, 09:53 / Переглядів: 441
 

Авторизація