Михайлова Л.І., Глуходід Г.Ю. Вимоги до компетенцій працівників аграрних підприємств

Л.І. Михайлова,

декон.наук, професор

Г.Ю. Глуходід,

аспірант

Сумський національний аграрний університет

 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНЦІЙ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Обґрунтовано актуальність застосування компетентнісного підходу до управління персоналом в аграрних підприємствах. Сформовано перелік необхідних компетенцій працівників аграрних підприємств без урахування базових знань спеціальностей. Виділено найбільш значущі компетенції для фахівців аграрного спрямування: агроном, інженер-механік, лікар ветеринарної медицини, технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва. Здійснена оцінка рівня задоволеності керівників та начальників структурних підрозділів аграрних підприємств результатами роботи підлеглих. Виокремлено найефективніші способи набуття та розвитку компетенцій персоналом.

Ключові слова: компетенції, персонал, керівник, агроном, інженер-механік, лікар ветеринарної медицини, технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва.

 

Бібліографічний список:

1. Вартанова О.В. Формування компетенції підприємства у стратегічному управлінні знаннями: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Вартанова О.В. – Луганськ, 2012. – 414.

2. Зленко А.М. Компетенції в системі оцінки персоналу / А.М. Зленко // Економічний вісник університету. – 2013. – Вип. 20 (1). – С. 99-102.

 3. Лайл М. Спенсер-мл. и Сайн М. Спенсер. Компетенции на работе. Пер. с англ. М: HIPPO, 2005. – 384 с.

4. Скляр Є.П. Розвиток персоналу підприємства із застосуванням моделей компетенцій / Є.П. Скляр. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2015. – № 6. – С. 151–154.

5. Словник компетенцій Гарвардського університету (США). Перекл. з англ. К:КНЕУ, 2016. – 64 с.

6. Кількість громадян, працевлаштованих шляхом надання послуг з посередництва у працевлаштуванні в Україні у 2016 році [Електронний ресурс] // Державна служба зайнятості. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.dcz.gov.ua/control/uk/statdatacatalog/list/category?cat_id=30543.

  1. Середня заробітна плата за регіонами за місяць у 2016 році [Електронний ресурс] // Державна служба статистики України. – 2017. – Режим доступу до ресурсу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/gdn/reg_zp_m/reg_ zpm16_u.htm.

8. Откуда берутся и сколько зарабатывают агрономы [Електронний ресурс] // Журнал Forbes. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://forbes.net.ua/magazine/forbes/1336401-otkuda-berutsya-i-skolko-zarabatyvayut-agronomy.

9. Літвінчук С.Б. Професійна підготовка майбутніх інженерів-механіків у процесі вивчення технічних дисциплін в аграрних навчальних закладах / С.Б. Літвінчук. // Наукові праці. Педагогіка. – 2014. – № 203. – С. 101–105.

10. Посадова інструкція - Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку (сільське господарство) [Електронний ресурс] // Монокль - інформаційно-методичний центр – Режим доступу до ресурсу: http://www.borovik.com/index_instruction.php?Gins=lwcm&lang_i=1.

  1. Посадова інструкція ветеринарного лікаря [Електронний ресурс] // Інформаційно–аналітичний портал Legas.com.ua – Режим доступу до ресурсу: http://legas.com.ua/DocumentDownload.aspx?id=5627.

12. Система точного землеробства економить ваші гроші / М. Циганенко, М. Макаренко // Пропозиція. – 2017. – № 2 – С. 56-60.

13. Як точне землеробство допомагає аграріям економити ресурси і приймати більш ефективні рішення [Електронний ресурс] // Інтернет-сайт компанії Вakertilly. – 2014. – Режим доступу до ресурсу:  http://www.bakertilly.ua/ru/news/id627.

14. Морен А. Агрономи майбутнього: як точно спланувати свою роботу [Електронний ресурс] / Anna Moren // Agravery — аграрне інформаційне агентство. – 2016. – Режим доступу до ресурсу: http://agravery.com/uk/posts/author/show?slug= agronomi-majbutnogo-ak-tocno-splanuvati-svou-robotu.

15. Компетентнісний підхід як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства  [Електронний ресурс] / О.М. Арапова, В.П. Фрідріф, В.А. Модирка // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2013. – № 1 (6). – С. 207-211. – Режим доступу до журн.: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1.html.

 

Л.И. Михайлова, А.Ю. Глуходед Требования к компетенциям работников аграрных предприятий. Обосновано актуальность применения компетентностного подхода к управлению персоналом в аграрных предприятиях. Сформировано перечень необходимых компетенций работников аграрных предприятий без учета базовых знаний специальностей. Выделено наиболее значимые компетенции для специалистов аграрного направления: агроном, инженер-механик, врач ветеринарной медицины, технолог по производству и переработке продукции животноводства. Проведена оценка уровня удовлетворенности руководителей и начальников структурных подразделений аграрных предприятий результатами роботы подчиненных. Выделены наиболее эффективные способы приобретения и развития компетенций персоналом.

Ключевые слова: компетенции, персонал, руководитель, агроном, инженер-механик, врач ветеринарной медицины, технолог по производству и переработке продукции животноводства.

 

L.I. Mykhailova, H.Y. Hlukhodid Requirements to the Employees Competencies of Agrarian Enterprises. The requirement of competent personnel who can continuously learn, adapt to rapid changes in the environment and implement innovative scientific and practical developments in the field of agrarian production grows in the context of globalization processes strengthening and intensifying the development of advanced technologies. The usage of new technological and personnel approaches to the organization of agrarian business is conditioned by a highly competitive environment among agricultural producers and the need to minimize the costs. The tendencies that connected with the study of the list of necessary competencies of the employees become very urgent. The article is devoted to the study of sets of competencies of agrarian sphere specialist’s, without taking into account the knowledge of the specialty. The subject of the article is the competencies of agrarian enterprises’ of employees. The purpose of the article is to research and generalize the requirements of employers of the agrarian sector of production in the context of the necessary competencies of employees. Methods: questionnaires, expert surveys, sample surveys, interviews, generalization, comparative analysis. Results. The relevance of the application of a competent approach to personnel management in agrarian enterprises has been justified.  The list of the most significant competencies of the specialists of agrarian sphere is: Agronomist, Mechanical Engineer (sphere of agriculture), Veterinary medicine Doctor, Technologist of production and processing of animal products has been formed. The assessment of the level of satisfaction of managers and heads of structural subdivisions of agrarian enterprises by the effects of the work of subordinates has been done. The most effective ways of acquiring and developing competencies by the staff have been highlighted. Scope of results. The results can be used in the field of personnel management and in education (in the context of improving the training system for future specialists). Recommendations for further research. The issue of developing new methods and ways for selection and development of personnel, taking into account the current requirements of agrarian employers to the competencies of employees are becoming topical.

Keywords: competencies, staff, manager, Agronomist, Mechanical Engineer, Veterinary medicine Doctor, Technologist of production and processing of animal products.

 

Завантажити в PDFОновлено: 23-02-2018, 09:31 / Переглядів: 211
 

Авторизація