Погріщук Б.В. Виробничий потенціал розвитку рисівництва в Україні

Б.В. Погріщук,

д-р екон. наук, професор

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету

 

ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ РИСІВНИЦТВА В УКРАЇНІ

У статті досліджено питання формування та розвитку виробничого потенціалу рисівництва в Україні. Здійснено ретроспективний аналіз розвитку галузі рисівництва. Запропоновано та обґрунтовано напрямки зміцнення виробничого потенціалу галузі у контексті його інвестиційного забезпечення. Обґрунтовано систему організаційних заходів розвитку рисівництва та зміцнення виробничого потенціалу галузі через регіональну підтримку та урахування можливостей розвитку інноваційно-інтеграційних форм розвитку.

Ключові слова: виробничий потенціал, рисівництво, розвиток, інвестиційне забезпечення, інноваційно-інтеграційні форми розвитку.

 

Бібліографічний список:

1.Погріщук Б.В. Формування та використання виробничого потенціалу в АПК / Б.В. Погріщук // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 1(4). – Т. 2. – С. 218–224.

2. Лобас М.Г. Розвиток зернового господарства України / Лобас М.Г. – К.: Агроінком, 1997. – 447 с.

3.Сільське господарство України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http:// http://uk.wikipedia.org/wiki/

4. В Украине начали выращивать рис по новым технологиям – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ubr.ua/market/agricultural-market/v-ukraine-nachali-vyrashivat-ris-po-novym-tehnologiiam-420373

5. Рис в Україні: сьогодення та перспективи // Пропозиція - Головний журнал з питань агробізнесу – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://propozitsiya.com/ua/ris-v-ukrayini-sogodennya-ta-perspektivi]

6. Володимир Дудченко, Вітчизняне рисівництво: стан галузі /В.Дудченко// Аграрний тиждень. Україна – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http:// www.a7d.com.ua

7. Андрій Поленюк, Як вирощують рис в 11 країнах світу / А Поленок – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://superagronom.com/artisler/ 25-yak-viroschuyut-ris-v-11-krayinah-svitu

8. Р.В. Морозов,  В.В. Дудченко Р.В. Тенденції розвитку ринку рису / Морозов,  В.В. Дудченко // Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. – 2014. – Вип. 2 (34) – С. 110-114.

9. Олександр Єрмаков, Виробничий потенціал сільськогосподарських підприємств та інвестування його розвитку / О.Єрмаков, С. Єрмаков, В. Нагорний // Економіст, 2013. – № 8. – С.27-30.

10. Промисловість і промислова політика України 2013: Актуальні тренди, виклики, можливості: науково-аналітична доповідь. ? О.І. Аноша, В.П. Вишневський, Л.О. Збарська та ін.; за заг. ред. В.П. Вишневського; НАН України, інститут економіки промисловості: Донецьк, 2014. – 200с.

11. Чорнодон В.І. Кластерна організація розвитку агропромислового виробництва / В.І. Чорнодон // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Серія: Економічні науки. – 2012. – Вип. 1(4). – Т.2. – С. 337–342.

 

Б.В. Погрищук. Производственный потенциал развития рисоводства в Украине. В статье исследованы вопросы формирования и развития производственного потенциала рисоводства в Украине. Осуществлен ретроспективный анализ развития отрасли рисоводства. Предложено и обосновано направления укрепления производственного потенциала отрасли в контексте его инвестиционного обеспечения. Обоснована система организационных мероприятий развития рисоводства и укрепления производственного потенциала отрасли через региональную поддержку и учета возможностей развития инновационно-интеграционных форм развития.

Ключевые слова: производственный потенциал, рисоводство, развитие, инвестиционное обеспечение, инновационно-интеграционные формы развития.

 

B.V. Pogrischuk Production potential of rice production in Ukraine. The article deals with the formation and development of the production potential of rice production in Ukraine. A retrospective analysis of the development of the rice industry has been carried out. The directions of strengthening the industrial potential of the industry in the context of its investment support are proposed and substantiated. The system of organizational measures of development of rice production and strengthening of industrial potential of the branch through the regional support and taking into account possibilities of development of innovation-integration forms of development are substantiated.

Keywords: production potential, rice production, development, investment support, innovation-integration forms of development.

 

Завантажити в PDFОновлено: 23-02-2018, 09:33 / Переглядів: 187
 

Авторизація