Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Корольова Н.М. Роль інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в підвищенні ефективності управління підприємством

Н.В. Чебанова, д-р екон. наук, професор

Український державний університет залізничного транспорту

Л.Є. Ревуцька, канд. екон. наук, доцент

Український державний університет залізничного транспорту

Н.М. Корольова, канд. екон. наук, доцент

Академія праці, соціальних відносин і туризму

 

РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

 

Предмет дослідження. Науково-теоретичні та організаційно-методичні аспекти інформаційно-аналітичного забезпечення інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в системі управління підприємством.

Мета дослідження. Розробка науково-методичних підходів інформаційно-аналітичного забезпеченнявнутрішнього контролю в системі управління підприємством.

Відповідно до мети було поставлено такі завдання:

- висвітлити теоретичні аспекти внутрішнього контролю комерційної організації та основні етапи його організації в сучасних умовах господарювання;

- узагальнити практичний досвід формування комплексної системи внутрішнього контролю в системі управління підприємством;

- визначити поняття та характеристики інформаційної та аналітичної діяльності; визначити основні завдання і види інформаційно-аналітичного забезпечення внутрішнього контролю в системі управління підприємством.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися методи: абстрактно-логічний, структурно-функціональний методи; методи аналізу та синтезу, метод узагальнення, ситуаційний підхід; методологія проектування інформаційних систем, проектний аналіз.

Результати роботи. Дослідження показали, що потреба удосконалення контрольно-аналітичної системи як інформаційного забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень повинна базуватись на основі стратегічно-орієнтованого підходу, посилюючи їх діагностичну та превентивну функції і за умови перевищення ефекту від використання інформації над витратами.

Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані підприємством з ціллю розробки інструментів інформаційно-аналітичного забезпечення контролю у системі управління підприємством.

 

Бібліографічний список:

1. Алексеев А.Н. Исследование систем управления: [учебнометодические материалы] / Автор-составитель А.Н. Алексеев. 2-е издание, переработанное и дополненное. – М.: МИЭМП, 2008 – 36 с.

 2. Алексеева М.Б. Основы теории систем и системного анализа: [учебн. пособие] / М.Б. Алексеева, С.Н. Балан. – СПб.: СПГИЭУ, 2002. – 55 с.

3. Баланюк І.Ф. Теоретичні аспекти контролю господарської діяльності підприємств / І.Ф. Баланюк, Д.І. Шеленко, В.М. Якубів // Вісник Прикарпатського ун-ту. Економіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2009. – Вип. 7. – С. 86–90.

4. Бурцев В.В. Организация системы внутреннего контроля коммерческой организации – М.: Экзамен, 2000. – 320 с.

5. Борисенко М.В. Організація і методика внутрішнього контролю на підприємствах: Автореф. дис.канд.екон.наук: 08.00.09 / Київський національно-торговельно-економічний університет. – Київ, 2008. – 21 с.

6. Бєлік В.Д. Контроль в системі управління підприємством / В.Д. Бєлік // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економічні науки. – 2010. – № 1 (51). – С. 15-22.

7. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: підручник для вищих навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець, С.В. Бардаш, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко; Житомир. інж.-технол. ін-т. - 2-ге вид., доп. і пер. – Житомир: ПП "Рута", 2000. – 509 c.

8. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с.

9. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. к.е.н. проф. М.Д. Корінька. – Фастів: «Поліфаст», 2006. – 440 с.

10. Дмитренко І.М. Система внутрішньокорпоративного контролю: передумови запровадження та чинники ефективності / І. М. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – С.41–51. 

11. Ким А.А. Система управления предприятием [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.lessonslearned.ru/systema-upravleniya-predpriyatiem.

  1. 12.  Корінько М.Д. Внутрішній контроль господарської діяльності підприємства / за ред. к.е.н., проф. М.Д. Корінька. – Фастів: «Поліфаст», 2006. – 440 с.

13. Костирко Р.О. Внутрішній контроль фінансово-економічної стійкості підприємства: зміна існуючої парадигми в кризових умовах / Р.О. Костирко, В.О. Шевчук // Статистика України. – 2009. – № 3. – С. 34-39.

 14. Максімова В.Ф. Внутрішній контроль економічної діяльності промислового підприємства – системний підхід до розвитку / В.Ф. Максімова. – К.: АВРІО. – 2005. – 264 c.

15. Соколов Б.Н. Системы внутреннего контроля (организация, методики, практика) / Б.Н. Соколов, В.В. Рукин. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. – 442 с.

 

 

Чебанова Н.В., Ревуцкая Л.Е., Королева Н.М. Роль информационно-аналитического обеспечения внутреннего контроля в повышении эффективности управления предприятием. Предмет исследования.Научно-теоретические и организационно-методические аспекты информационно-аналитического обеспечения информационно-аналитического обеспечения внутреннего контроля в системе управления предприятием.

Цель исследования. Разработка научно-методических подходов информационно-аналитического обеспечения внутреннего контроля в системе управления предприятием.

Согласно цели были поставлены следующие задачи:

- осветить теоретические аспекты внутреннего контроля коммерческой организации и основные этапы его организации в современных условиях хозяйствования;

- обобщить практический опыт формирования комплексной системы внутреннего контроля в системе управления предприятием;

- определить понятие и характеристики информационной и аналитической деятельности; определить основные задачи и виды информационно-аналитического обеспечения внутреннего контроля в системе управления предприятием.

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы: абстрактно-логический, структурно-функциональный методы; методы анализа и синтеза, метод обобщения, ситуационный подход; методология проектирования информационных систем, проектный анализ.

Результаты работы.Исследования показали, что потребность совершенствования контрольно-аналитической системы как информационного обеспечения принятия эффективных управленческих решений должна базироваться на основе стратегически ориентированного подхода, усиливая их диагностическую и превентивную функции и при условии превышения эффекта от использования информации над расходами.

Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы предприятием с целью разработки инструментов информационно-аналитического обеспечения контроля в системе управления предприятием.

Chebanova N.V., Revutskaya L.E., Koroleva N.M. The role of information and analytical support for internal control in improving the efficiency of enterprise management. Subject of study. Scientific-theoretical and organizational-methodical aspects of information-analytical support for information and analytical support of internal control in the enterprise management system.

The aim of the study. Development of scientific and methodical approaches of information and analytical support of internal control in the enterprise management system.

According to the goal, the following tasks were set:

- to highlight the theoretical aspects of the internal control of a commercial organization and the main stages of its organization in modern economic conditions;

- generalize the practical experience of forming a comprehensive system of internal control in the enterprise management system;

- to define concepts and characteristics of informational and analytical activity; determine the main tasks and types of information and analytical support for internal control in the enterprise management system.

Research methods. During the study, methods were used: abstract-logical, structural-functional methods; methods of analysis and synthesis, generalization method, situational approach; methodology of designing information systems, project analysis.

Results of work. Research has shown that the need to improve the control and analytical system as an information provision for the adoption of effective managerial decisions should be based on a strategic approach, reinforcing their diagnostic and preventive functions, and subject to exceeding the effect of the use of information over costs.

Scope of results. The obtained results can be used by the enterprise for the purpose of development of tools of informational and analytical control support in the enterprise management system.

 

Завантажити в PDFОновлено: 23-02-2018, 09:35 / Переглядів: 214
 

Авторизація