Литвинова О.М., Литвинов А.І., Білоусько Т.Ю. Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури

О.М. Литвинова, канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

А.І. Литвинов, канд. екон. наук, доцент

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Т.Ю. Білоусько, канд. екон. наук, доцент

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Маркетинг зерна: проблема ринкової інфраструктури

 

 Статтю присвячено питанням формування і розвитку інфраструктури ринку в системі заходів, спрямованих на підвищення ефективності маркетингу зерна. На основі аналізу поточної ситуації розкрито передумови формування олігополістичного характеру конкуренції у сфері послуг із зберігання зерна. Показано, що це є причиною агресивної цінової політи­ки в даному ринковому сегменті та відповідних втрат сільськогосподар­сь­ких підприємств – виробників зерна. Також економічний розвиток стри­му­єть­ся застарілими підходами в організації ринку зерна, надмірним регуляторним навантаженням, неоднозначними практиками вирішення спір­них питань щодо якості зерна та розрахунків за його зберігання та до­робку. Розкрито шляхи розв’язання проблеми, зокрема, формування сис­те­ми моніторингу цін та достовірних кон’юнктурних прогнозів, орга­ні­за­ція вільного доступу до них всіх учасників ринку зерна, аукціонна система вста­новлення цін на послуги із зберігання та доробки зерна крупних та серед­ніх операторів, забезпечення захисту майнових інтересів всіх учасни­ків ринку зерна.

Ключові слова:маркетинг зерна, інфраструктура ринку, ринок зерна, агробізнес, дистрибуція, логістика.

 

Бібліографічний список:

1. Нікішина О.В. Механізми регулювання інтегрованого зернового ринку. – Одеса: ІПРЕЕД НАНУ, 2014. – 449 с.

2. Олійник О. Проблеми стабілізації зернового ринку в Україні // Економіка Украї­ни. – 2004. – № 6. – С. 57-63.

3. Худолій Л.М. Економічний механізм фор­мування та функціонування ринку зерна в Україні. – К.: б.в., 1998. – 211 с.

4. Розвиток та підвищення ефективності регіонального ринку аграрної про­дукції / Червен І.І. та ін. – Миколаїв: б.в., 2008. –- 231 с.

5. Формування і роз­виток ринку зерна в Україні / Шпикуляк О.Г. та ін. – К.: ННЦ ІАЕ, 2008.- 190 с.

6. Рейтинг найбільших компаній України за елеваторними потужностями. – Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/rejting-najbilsih-kompanij-ukraini-za-elevatornimi-potuznostami

7. Аналіз регуляторного впливу до проекту наказу «Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якіс­ного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах» – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/uk/regulatory?nid=24629&add=ria

8. Тарифи українських зерносховищ зросли на 10% // Режим доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/tarifi-ukrainskih-zernoshovis-zrosli-na-10.

9. Про затвердження Інструкції ведення кількісно-якісного обліку зерна та продуктів його переробки на зернових складах та зернопереробних підприємствах: проект наказу // http://www.minagro.gov.ua/uk/regulatory? nid=24629

 

Литвинова Е.Н., Литвинов А.И., Билоусько Т.Ю. Маркетинг зерна: проблема рыночной инфраструктуры. Статья посвящена вопросам формирования и развития инфраструктуры рынка в системе мероприятий, направленных на повышение эффективности маркетинга зерна. На основе анализа теку­щей ситуации раскрыто предпосылки для формирования олигополисти­ческого характера конкуренции в сфере услуг по хранению зерна. Показано, что это является причиной агрессивной ценовой политики в данном сегменте рынка и соответствующих потерь сельскохозяйственных предприятий – производителей зерна. Также экономическое развитие сдерживается застарелыми подходами в организации рынка зерна, чрезмерной регуляторной нагрузкой, неоднозначными практиками решения спорных вопросов по качеству зерна и расчетов за его хранение и до­ра­бот­ку. Раскрыты пути решения проблемы, в частности, формирование сис­те­мы мониторинга цен и достоверных конъюнктурных прогнозов, организация свободного доступа к ним всех участников рынка зерна, аукционная система установления цен на услуги по хранению и доработке зерна крупными и средними операторами, обеспечение защиты имущественных прав всех участников рынка зерна.

Ключевые слова:маркетинг зерна, инфраструктура рынка, рынок зерна, агробизнес, дистрибуция, логистика.

Litvinova O.M., Litvinov A.I., Bilousko T.Y. Grain marketing: the market infrastructure problem.The article is devoted to the issues of forming and developing the grain market infrastructure in the system of actions aimed to improving the efficiency of the grain market. The preconditions for shaping the oligopoly character of competition in the sphere of grain storage and conditioning services were revealed on the grounds of the current situation analysis. It was shown that such process provokes aggressive market behavior and corresponding pricing policies aimed on grain producers and causes them financial losses. Economic development also is hindered by too conservative approaches in grain market organization, excessive legislative regulations, misleading practices of resolution disputes concerning the quality of grain and payments for the grain storage and conditioning. Meantime organizing marketing activities in an efficient fashion, development of the market infrastructure, ensuring the competitiveness among grain traders are the important conditions of grain producers efficiency. Ongoing transformations in institutional and marketing environments demand from agricultural enterprises to improve the management of their marketing activities and particularly in the domains of marketing and distribution of grain. Profitability of grain producing agricultural enterprise is highly influenced by capabilities of the managerial staff to secure the loss of the value in logistic chains, on the stage of conditioning of grain, loss of income due to underestimated prices. The ways to solve the problem have been revealed. Among them are forming the price monitoring and market conditions forecasting system, securing free access to such data for all market subjects, auction system of pricing for grain storage and conditioning services of big and medium operators, securing the property interests for all grain market subjects.

Key words:grain marketing, market infrastructure, grain market, agribusiness, distribution, logistics.

 

Завантажити в PDFОновлено: 23-02-2018, 09:37 / Переглядів: 337
 

Авторизація