Нагаєв В. М.[Формування управлінської культури як необхідна умова попередження організаційних конфліктів]

В.М. Нагаєв,

д-р пед. наук, професор

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

Формування управлінської культури як необхідна умова попередження організаційних конфліктів

 

Розглянуто теоретичні, методичні та методологічні аспекти  попередження організаційних конфліктів на засадах  формування  управлінської культури фахівців аграрної галузі. Визначено  дидактичні чинники управління розвитком управлінської культури в процесі формування професійної компетентності менеджерів аграрної сфери.  Проаналізовано результати  експериментів з визначення впливу запропонованої дидактичної системи  на рівень сформованості  управлінської культури майбутніх фахівців-менеджерів з метою запобігання організаційних конфліктів.

Ключові слова: попередження організаційних конфліктів, управлінська культура, професійна компетентність, управління розвитком управлінської культури.

 

 

Бібліографічний список:

 1. Батыщев Г. С. Особенности культуры глубинного общения. Диалектика общения. Гносеологические и мировоззренческие проблемы: сб. статей. ссс М.: ИфАН, 1987. – С. 13–51.
 2. Беспалько В.П. Системно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса подготовки специалистов. – К.: Высшая школа, 1989. – 144 с.
 3. Борман Г., Вороніна Л. Менеджент. – Гамбург, 1995. – 765 с.
 4. Грішнова О.А. Людський капітал: Формування в системі освіти і професійної підготовки. – К.: Знання, 2001. – 254 с.
 5. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.
 6. Каган М.С. Философия культуры. – Спб.: ТОО ТК Петрополис, 1996. – 414 с.
 7. Лузан П.Г., Журавська Н.С. Теорія професійної підготовки спеціалістів. – К.: Вид-во НАУ, 2003. – 130 с.
 8. Нагаєв В.М. Дидактичні основи формування творчої особистості аграрного менеджера в умовах Болонського процесу: монографія. – Х.: Принтдизайн, 2006. – 536 с.
 9. Нагаєв В.М. Дидактичні засади впровадження дворівневої педагогічної технології управління навчально-творчою діяльністю студентів вищих навчальних аграрних закладів: монографія. – Х.: Колегіум, 2012. – 217 с.
 10. Нагаєв В.М. Формування економічного механізму аграрних формувань: конфліктологічний аспект. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства. – Вип. 105. – Х.: ХНТУСГ. – 2010. – С. 263-269.
 11. Ніколаєнко С.М. Якість вищої освіти в Україні: погляд у майбутнє // Вища школа. – № 2, 2006. – С. 3–22.
 12. Овчарук О.В. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: «К.І.С.», 2004. – 112 с.
 13. Свистун В.І. Управлінська компетентність фахівців-аграрників: сучасні тенденції та основні напрями формування Теорія і практика управління соціальними системами. – 2005. – № 2. – С. 103–110.
 14. Фельзер Д., Добронєвський О. Техніка роботи керівника: начальний посібник. – К.: Наука, 2002. – 262 с.
 15. Якунин В.А. Обучение как процесс управления: психологические аспекты. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 160 с.
 16. Яресько К.В. Культура управління навчальною діяльністю студентів: монографія. – Х.: ХНУРЕ, 2004. – 235 с.
 17. Яшник С.В. Теоретичні основи формування управлінської культури майбутніх фахівців аграрної галузі Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – Вип. 100. – С. 451-454.

 

В.М. Нагаєв. Формирование управленческой культуры как необходимое условие предупреждения организационных конфликтов.

Рассмотрены теоретические, методические и методологические аспекты  предупреждения организационных конфликтов на принципах  формирования  управленческой культуры специалистов аграрной отрасли. Определены  дидактичные факторы управления развитием управленческой культуры в процессе формирования профессиональной компетентности менеджеров аграрной сферы.  Проанализированы результаты  экспериментов по определения влияния предложенной дидактичной системы  на уровень сформированности управленческой культуры будущих специалистов-менеджеров с целью предотвращения организационных конфликтов.

Ключевые слова: предупреждение организационных конфликтов, управленческая культура, профессиональная компетентность, управление развитием управленческой культуры.

 1. Nagaev. Forming of administrative culture as necessary condition of warning of organizational conflicts.

The article of scientific research are theoretical, methodical and methodological aspects  of warning of organizational conflicts on principles  of forming  of administrative culture of specialists of agrarian industry. Most terms of successful permission of organizational conflict are had psychological character, as represent the features of educational, cultural and educator level  of specialists.

The purpose of the article is a ground of pedagogical terms  of forming of administrative culture of managers of agrarian sphere on основі introductions of two-tier педагогогической technology of development of professional компетентносты of future specialists.

Research methods: monographic analysis of theoretical sources on issue of research, prognostication of administrative situations, design of processes of forming of управленчкской culture, planning of the systems for creation of organizational algorithms of pedagogical technology, factor analysis of affecting  mechanisms level of development of administrative culture.

Research results. The administrative culture of agrarian  managers is determined as a constituent of professional competence which unites the aggregate of knowledge, abilities, world view aspirations and other personality internalss, which provide effective professional activity  by application in the process of acceptance of administrative decisions of spiritual norms, educator levers of воздействаия, humanism principles  and  moral values.

With the purpose of forming of administrative culture of specialists of agrarian sphere in the conditions of higher educational establishment we are offer two-tier pedagogical technology which on макро- and macrolevels provides achievement of educational aims through the construction of the didactic system on principles of humanizing, гуманітаризації, development of spiritual and moral internalss of будующих specialists  on the basis of organization of creative educational environment. Application of this approach removes objective reasons of conflict co-operation in the conditions of production due to introduction of more clear model of management,  and also promotes the level of qualification of employees, which assists the removal of possible subjective reasons of conflicts.     

Purview of research results. The got results can be applied in practice of preparation of ууправленческого personnel in the conditions of forming of his administrative culture as making  professional competence.

Keywords: warning of organizational conflicts, administrative culture, professional competence, management development of administrative culture.

 

 

Завантажити в PDFОновлено: 12-07-2018, 09:21 / Переглядів: 143
 

Авторизація