Погріщук Г. Б.[Формування еколого-економічного середовища   інноваційного розвитку в аграрному секторі]

Г.Б. Погріщук,

 д-р екон. наук, доцент

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету

 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА   ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

 

У статті досліджено проблеми і перспективи формування еколого-економічного середовища інноваційного розвитку в аграрному секторі. Обґрунтовано економічні інструменти механізму формування еколого-економічного середовища. Доведено, що ефективне функціонування аграрного сектора економіки потребує вжиття системи заходів щодо забезпечення збалансованого та гармонійного розвитку суспільних та природних відносин, основною характеристикою яких є досягнутий рівень екологізації сільськогосподарського виробництва, екологічної безпеки виробленої сировини та продуктів харчування. Визначено, що питання інноваційно-екологічного сільськогосподарського виробництва охоплює комплекс виробничо-господарських зв’язків між суспільством та довкіллям, а його вирішення залежить від ефективності застосування економічних інструментів механізму формування еколого-економічного середовища інноваційного розвитку в аграрному секторі.

Ключові слова: інноваційний розвиток, аграрний сектор, еколого-економічне середовище.

 

Бібліографічний список:

  1. Данилишин Б.М. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій / Б.М. Данилишин. – К.: Нічлава, 2006. – 704 с.
  2. Мельник В.І. Реалізація стратегічних завдань розвитку агропродовольчої системи на інноваційній основі / В.І. Мельник // Економіка та управління АПК. – 2014. – № 2 (15). – С. 77-80.
  3. Чорнодон В.І. Реалізація відтворювальних процесів в АПК: екологічний контекст / В.І. Чорнодон // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету, 2012. – № 1 – С. 56-58.
  4. Коренюк П.І. Еколого-економічна ефективність відтворювальної системи продовольчого комплексу: теорія, методологія, практика / П.І. Коренюк. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2005. – 355 с.
  5. Дацій О.І. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України / О.І. Дацій. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2004. – 426 с.

        

B.V. Pogrischuk  Formation of ecological and economic environment innovative development in the agricultural sector. The article deals with the problems and prospects of the formation of the ecological and economic environment of innovation development in the agrarian sector. The economic instruments of the mechanism of forming the ecological and economic environment are substantiated. It is proved that efficient functioning of the agrarian sector of the economy requires the implementation of a system of measures to ensure a balanced and harmonious development of social and natural relations, the main characteristic of which is the level of ecologization of agricultural production, ecological safety of the produced raw materials and foodstuffs. It is determined that the issue of innovative ecological agricultural production covers the complex of industrial-economic relations between society and the environment, and its solution depends on the effectiveness of the application of economic instruments of the mechanism of formation of the ecological and economic environment of innovation development in the agricultural sector.

Key words: innovative development, agrarian sector, ecological and economic environment.

 


Завантажити в PDFОновлено: 12-07-2018, 09:30 / Переглядів: 135
 

Авторизація