Пасемко Г. П.,Бага Л. Г.,Бєсєдіна Г. Є.,Ірха О. О.[Маркетингові концепції діяльності українських агропідприємств на міжнародному товарному ринку]

Г.П. Пасемко,

д-р наук з держ. упр., професор

Л.Г. Бага, Г.Є. Бєсєдіна,

 кандидати екон. наук, доценти

О.О. Ірха,

аспірант 

Харківський національний аграрний університет ім. В.В Докучаєва

 

МАРКЕТИНГОВІ КОНЦЕПЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ АГРОПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ

ТОВАРНОМУ РИНКУ

 

В статті розглянуто основні напрямки реалізації концепцій маркетингової діяльності національних сільськогосподарських підприємств в умовах входження української економіки в світове господарство. Оцінено основні світові ринки збуту вітчизняної сільськогосподарської продукції з позиції пріоритетності для підприємств-виробників. Висвітлено основні проблеми та перспективи формування системи маркетингу в аграрному секторі з урахуванням специфіки інтеграції до міжнародних економічних відносин.

Ключові слова: збут, маркетинг, сільське господарство, ринок, товар, ринок збуту, концепція маркетингу, сегмент ринку, світовий ринок.

 

Бібліографічний список:

  1. Стрій Л.О. Маркетинг ХХІ століття. Концептуальні зміни та тенденції розвитку: монографія / Л.О. Стрій // За наук. ред. проф. А.К. Голубєва. – Одеса: ВМВ, 2010. – 320 с.
  2. Борисова Т.М. Маркетингнекомерційних організацій у розрізі сфер діяльності: теорія і практика: монографія / Т.М. Борисова. – Тернопіль: Астон, 2015. – 283.
  3. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя: монографія / авт. кол.: М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]; за ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. – Одеса: Астропринт, 2017. – 292 с.
  4. Лишенко М.О. Маркетингова стратегія регіонального ринку зерна // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 260. – В 6 т. – Т. 4. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2015. – С. 1020-1025.
  5. Світовий Банк: Україна: Економічний огляд, квiтень 2017 сайт / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.worldbank.org/uk/country/ukraine/publication/economic-update-spring-2017;
  6. Державний комітет статистики України. Офіційний сайт / [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/;
  7. ТОП 5 фактов о логистике украинского зерна [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://agroportal.ua/news/rastenievodstvo/top-5-faktov-o-logistike-ukrainskogo-zerna.
  8. Якубовська Н.В. Розвиток агромаркетингу, як базової концепції ринкової діяльності сільськогосподарських підприємств / Н.В. Якубовська // Вісник Хмельницького національного університету. – Х.: ХНУ, 2016. – № 3. – Т. 3. – С.180-183.

 

Пасемко П., Бага Л., Беседина Е. , Ирха А. Маркетинговые концепции деятельности украинских агропредприятия на международном товарных рынках. В статье рассмотрены основные направления реализации концепций маркетинговой деятельности национальных сельскохозяйственных предприятий в условиях вхождения украинской экономики в мировое хозяйство. Оценены основные мировые рынки сбыта отечественной сельскохозяйственной продукции с позиции приоритетности для предприятий-производителей. Освещены основные проблемы и перспективы формирования системы маркетинга в аграрном секторе с учетом специфики интеграции в международных экономических отношений.

Ключевые слова: сбыт, маркетинг, сельское хозяйство, рынок, товар, рынок сбыта, концепция маркетинга, сегмент рынка, мировой рынок.

Pasemko G., Baga L., Beseedina G., Irha A. Marketing concepts of activity of Ukrainian agribusiness in international commodity markets. The article considers the main directions of realization of the concepts of marketing activity of national agricultural enterprises in the conditions of entering the Ukrainian economy into the world economy.

Accordingly, in the long run, for the effective promotion of the national product on the world market, we can distinguish three main variants of the system of Ukrainian agrarian marketing at the international level:

- development of the trader business. It should be emphasized that in this form, as at present, the minimum cost of purchasing from the manufacturer with the maximization of profits, he can not stand for a long time - producers will be poor and bankrupt, and traders will lose the market;

- government mediation. It is possible for the formation of a system of state ownership of the organization of the infrastructure of the agrarian market. Realized by counter vectors of state order - state support;

- cooperation of medium and small commodity producers with the formation of their own representative office in the market infrastructure. The manufacturers themselves create a system of sales

Implementation of the concepts of national food security and the formation of competitive production we see in the development of marketing and the agrarian sector of the economy as a whole through their synthesis in the global food market. For the effective implementation of the principles of marketing at the exit of agrarian production into the international market, we consider it most expedient to formulate a marketing policy through state representation and co-operation of agrarian producers, combining them organically. At the same time, protecting one's own interests remains an extremely important factor, because achieving the authority and significance of the country's economy at the world level can only be achieved by strengthening the country as a whole.

Key words: marketing, marketing, agriculture, market, commodity, marketing market, marketing concept, market segment, world market.

 

Завантажити в PDFОновлено: 12-07-2018, 09:28 / Переглядів: 137
 

Авторизація