Гуторов О. І.,Гуторова О. О.[Теоретико-організаційні засади контролю в системі менеджменту]

УДК 005.935

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-105

 

О.І. Гуторов,

д-р екон. наук, професор

О.О. Гуторова,

 канд. екон. наук, доцент, професор університету

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

 

ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ КонтролЮ

в системі менеджменту

 

Проведено дослідження теоретико-організаційних засад контролю у сфері менеджменту, зроблено системний аналіз контролю, розкрито його практичний зміст як функції управління, проаналізовано досвід організації контролю та загальні тенденції його подальшого розвитку.

Висвітлено результати узагальнення теоретико-методичних підходів щодо визначення сутності контролювання, його місця в системі менеджменту; обґрунтовано роль та місце суб’єктів зовнішнього та внутрішнього контролю в досягненні результатів діяльності підприємств. За результатами проведеного дослідження запропоновано наукові підходи щодо подальшої трансформації організаційно-економічних засад вдосконалення процесу контролювання; обґрунтовано необхідність використання принципів ефективного контролю в процесі його практичної організації.

Ключові слова: менеджмент, контроль, координація, система контролю, зовнішній контроль, внутрішній контроль, самоконтроль, принципи ефективного контролю.

 

Бібліографічний список:

  1. Мескон М.Х. Основы менеджмента: учебник. – Москва, 1999. – 826 с.
  2. Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник. Київ: Академвидав, 2005. – 608 с.
  3. Мостенська Т.Л., Новак В.О., Луцький М.Г., Міненко М.А. Менеджмент: підручник. – Київ: Сузір’я, 2007. – 690 с.
  4. Михайлова Л.І., Галкін О.В. Контролювання діяльності сільськогосподарських підприємств: наукові основи, стан і перспективи: монографія. – Суми: Видавництво ПП Вінниченко М.Д., ФОП Литовченко Є.Б., 2015. – 204 с.
  5. Бутинець Ф.Ф., Бардаш С.В.., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Контроль і ревізія: навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 512 с.
  6. Гуторов О.І., Гуторова О.О. Теоретико-методологічні основи оцінки ефективності управління // Вісник ХНАУ. – Серія «Економічні науки». – Харків, 2013. – № 5. – С. 38–47.
  7. Гуторов О.І., Абраменко П.О. Сучасні теорії мотивації й особливості їх застосування в умовах ринкового середовища // Вісник ХНАУ. – Серія «Економічні науки». – Харків, 2013. – № 8. – С. 10–17.

 

Гуторов А.И., Гуторова Е.А. Теоретико-организационные основы контроля в системе менеджмента. Проведено исследование теоретико-организационных основ контроля в сфере менеджмента, осуществлен системный анализ контроля, раскрыто его практическое содержание как функции управления, проанализирован опыт организации контроля и общие тенденции его дальнейшего развития.

Освещены результаты обобщения теоретико-методических подходов относительно определения сущности контролирования, его места в системе менеджмента; обосновано роль и место субъектов внешнего и внутреннего контроля в достижении результатов деятельности предприятий. По результатам проведенного исследования предложены научные подходы относительного дальнейшей трансформации организационно-экономических основ совершенствования процесса контролирования; обосновано необходимость использования принципов эффективного контроля в процессе его практической организации.

Ключевые слова: менеджмент, контроль, координация, система контроля, внешний контроль, внутренний контроль, самоконтроль, принципы эффективного контроля.

Hutorov O.I., Hutorova O.O. Theoretical and organizational basic principles for the management system control. There have been studied theoretical and organizational basic principles of control in the field of management, conducted a systematic analysis of control, discovered its practical content as a managerial function, as well as analyzed control organization experience and general trends of its further development.

Based on the generalization of approaches, there have been generalized classification signs of the enterprise control systems according to the spheres, which, unlike the existing ones, include the control system of the activities of managerial and production personnel, the introduction of which will help to improve appropriate attitude of employees towards work, lack of work, fraud, etc. The effective functioning will influence the results of operating control systems.

There have been given the results of the generalization of theoretical and methodical approaches to determination of the nature of controlling and its place in the management system; substantiated the role and place of the subjects of external and internal control in achieving the results of the enterprises activities. Based on the study results, there have been offered scientific approaches for further transformation of organizational and economic basic principles to improve the process of control; substantiated the necessity of application of the principles of effective control in the process of its practical organization.

There has been emphasized the improvement of methodological approaches to the modeling of effective controlling of the activities of enterprises and development of recommendations for promoting the level of acceptance of the control system by subordinates.

Key words: management, control, coordination, control system, external control, internal control, self-control, effective control principles.

 


:  o__-gutorov.pdf    :  o__-gutorov.pdf
(завантажень: 16 / 19-09-2018, 08:22)
 Оновлено: 19-09-2018, 08:22 / Переглядів: 181
 

Авторизація