Копитко В. І.,Копитко О. В.[Інституційні перетворення як важливий чинник в аграрному секторі АПК регіону]

УДК  332.338 

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-114

 

В.І. Копитко,

 д-р екон. наук, професор

Дніпропетровський національний університет залізничного

транспорту імені академіка В. Лазаряна

О.В. Копитко,

канд. екон. наук

Львівський коледж транспортної інфраструктури

Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

 

ІНСТИТУЦІЙНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК

В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ АПК РЕГІОНУ

 

  Розглянуто можливість інституційного підходу до питань соціально-економічного розвитку аграрного сектора АПК регіону, що дає можливість забезпечити формування високоефективної аграрної системи, покликаної забезпечити продовольчу безпеку і створити сприятливі умови для розвитку сільських територій і стає особливо складною в період радикальних реформ. Дослідження інституційних аспектів  та інституційних перетворень в аграрному секторі регіонального АПК  передбачає розгляд цього сектора як економічної системи. Кінцева мета інституційних перетворень сільського господарства регіону полягає в максимізації економічної ефективності аграрного виробництва і, як результат, в підвищенні його конкурентоспроможності та поліпшення розвитку соціальної сфери на селі. Державне регулювання при умові  врахування особливостей розвитку регіональної інституційної системи сільського господарства, стратегією якої є консолідація жителів і мотивація їх на спільну системну роботу зі створення в сільському регіоні привабливого для бізнесу розширеного відтворення у виробництві,  забезпечить не тільки зростання аграрного виробництва, а й збереження духовно-культурних цінностей та поліпшення умов життя сільського населення.

Ключові слова: аграрний сектор АПК регіону, інституційні перетворення, регіональна інституційна система, ефективності аграрного виробництва, державне регулювання АПК регіону.

 

 

 

Бібліографічний список:

 1. Малік М.Й. Інституціоналізація аграрного підприємництва: трансформація та ефективність / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК. − 2010. − № 7. − С. 132−139.
 2. Сільське господарство 2016 України (Статистичний збірник) // Державна служба статистики України. – К.: 2017, 246 с.
 3. Заскалкіна О.М. Державне регулювання інституціональних перетворень в аграрному секторі економіки України(Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку ) / Теорія та практика державного управління 1 (52) / 2016. – С. 1-7. Режим доступу: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2016-1/doc/2/09.pdf.
 4. Осташко Т.О. Структурно-інституціональний аналіз аграрного ринку України // Режим доступу: http://eip.org.ua/docs/EP_04_3_115_uk.pdf (Економічний простір)
 5. Кабмін style: дотації для аграріїв в "ручному режимі" // Режим доступу: ww.epravda.com.uaw/columns/2018/02/16/634168/
 6. В українські агрохолдинги було інвестовано $315 млн // Режим доступу: http://agronews.ua/node/68823/
 7. Стратегія розвитку Львівської області на період до 2020 року // ЛОР та ЛОДА, 2016. – 88 с. 8. ЄС став основним споживачем українського аграрного експорту // Режим доступу: https://biz. censor.net.ua/news/3053856/es_stal_osnovnym_potrebitelem_ukrainskogo_agrarnogo_eksporta.
 8. Україна за рік збільшила експорт картоплі в 3,5 рази// Режим доступу: https://biz.censor.net.ua/news/3054174/ukraina_za_god_ uvelichila_eksport_kartofelya_v_35_raza.
 9. Україна збільшила експорт зернових в три рази// Режим доступу: https://biz.censor.net.ua/news/3054877/ukraina_uvelichila_eksport_zernovyh_v_tri_raza.
 10. Андрійчук В.Г. Агропромислові формування нового типу в контексті стратегії розвитку вітчизняного сільського господарства / В.Г. Андрійчук // Економіка АПК. – 2013. – № 1. – С. 3-15.
 11. Балакірєва О.М. Розвиток підприємництва в Україні: інституційне середовище та громадська думка населення / О.М. Балакірєва, А.М. Ноур // Економіка і прогнозування. – 2015. – № 2. – C. 7-24.
 12. Губені Ю.Е. Підприємництво / Ю.Е. Губені. – Львів: НВФ «Українські технології», 2012. – 592 с.

13.Саблук П.Т. Особливості аграрної реформи в Україні / П.Т. Саблук. – К.: ЗАТ “Нічлава”, 1997. – 304 с.

 1. Шпикуляк О.Г. Інституції аграрного ринку: монографія / О.Г. Шпикуляк. – К.: ННЦ «ІАЕ» УААН, 2009. – 480 с.

 

Копытко В.И. Институциональные преобразования как важный фактор в аграрном секторе апк региона. Рассмотрена возможность институционального подхода к вопросам социально-экономического развития аграрного сектора АПК региона, что позволяет способствовать формированию высокоэффективной аграрной системы, призванной обеспечить продовольственную безопасность и создать благоприятные условия для развития сельских территорий, что становится особенно сложной в период радикальных реформ. Исследование  институциональных преобразований в аграрном секторе регионального АПК предусматривает рассмотрение этого сектора как экономической системы. Конечная цель институциональных преобразований сельского хозяйства региона заключается в максимизации экономической эффективности аграрного производства и, как результат, в повышении его конкурентоспособности и улучшения функционирования социальной сферы на селе. Государственное регулирование при условии учета особенностей региональной институциональной системы сельского хозяйства, стратегия которой является консолидация жителей и мотивация их на совместную системную работу по созданию в сельском регионе привлекательного для бизнеса расширенного воспроизводства, обеспечит не только рост аграрного производства, но и сохранение духовно-культурных ценностей и улучшение условий жизни сельского населения.

Ключевые слова: аграрный сектор АПК региона, институциональные преобразования, региональная институциональная система, эффективности аграрного производства, государственное регулирование АПК региона.

Kopytko V. Institutional transformation as an important factor in the agrarian sector of regional agribusiness. The possibility of an institutional approach to the issues of socio-economic development of agrarian sector of agro-industrial complex of the region is considered, which enables to ensure the formation of a highly efficient agrarian system, which is intended to provide food security and create favorable conditions for the development of rural areas, which becomes especially difficult during the period of radical reforms. Investigation of institutional aspects to institutional reforms in the agrarian sector of the regional agroindustrial complex implies consideration of this sector as an economic system. The ultimate goal of the institutional reforms of agriculture in the region is to maximize the economic efficiency of agrarian production and, as a result, to increase its competitiveness and improve the social sphere in the countryside. The state regulation, taking into account the peculiarities of the regional institutional system of agriculture, whose strategy is to consolidate the inhabitants and motivate them to work together on systematic work to create an expanded reproduction attractive for business in the rural region, which will ensure not only the growth of agrarian production but also the preservation of spiritual and cultural values. and improving the living conditions of the rural population.

Keywords: agrarian sector of agrarian and industrial complex of the region, institutional transformation, regional institutional system, agricultural production efficiency, state regulation of agro-industrial complex of the region.

 

 
:  v__-kopitko.pdf    :  v__-kopitko.pdf
(завантажень: 14 / 19-09-2018, 08:23)
 Оновлено: 19-09-2018, 08:24 / Переглядів: 237
 

Авторизація