Бухало О. В.[Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України]

УДК: 631.164.23

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-169

 

О.В. Бухало,

 канд. екон. наук, доцент

член-кореспондент академії економічних наук України,

С.А. Коломієць,

здобувач

Харківський національний аграрний

університет ім. В.В. Докучаєва

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

 

У статті розкрито значення капітальних інвестицій для економіки країни. Розглянуто основні напрями інвестування капітальних інвестицій в економіку України. Проаналізовано капітальні інвестиції за джерелами фінансування. Проведено аналіз  динаміки наявності сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільськогосподарських кооперативах України. Доведена необхідність залучення капітальних інвестицій в сучасне сільськогосподарське виробництво.

Ключові слова: сільськогосподарське виробництво, галузі національної економіки, капітальні інвестиції, кооперативні відносини, сільськогосподарські кооперативи, сільськогосподарська техніка.

 

Бібліографічний список:

 1. Томілін О.О. Організація господарської діяльності підприємства [монографія] / О.О. Томілін. – Полтава: Оріяна, 2009. – 176 с.
 2. Томілін О.О. Вплив інвестиційної діяльності на формування міжгалузевих відносин Полтавської області / О.О. Томілін // Економічний простір: Збірник наукових праць. – № 65. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С.138–146.
 3. Величко В.В. Економіка підприємства: конспект лекцій / В.В. Величко // Харків: ХНАМГ, 2004. – 114 с.
 4. Томілін О.О. Формування міжгалузевих зв’язків як один із чинників утворення міжгалузевих відносин в аграрній сфері економіки / О.О. Томілін // Вісник соціально-економічних досліджень: Збірник наукових праць / гол. ред. Звєрков М. І. − Одеса: Одеський національний економічний університет, 2012. − № 4 (47). − С. 372−377.
 5. Статистичний щорічник України за 2012 рік / [під редакцією А.Г. Осауленка] – К.: Державна служба статистики, 2013. – 552 с.
 6. Статистичний щорічник України за 2013 рік / [під редакцією А.Г. Осауленка] – К.: Державна служба статистики, 2014. – 534 с.
 7. Статистичний щорічник України за 2014 рік / [під редакцією І.М. Жук] – К.: Державна служба статистики, 2015. – 586 с.
 8. Статистичний щорічник України за 2015 рік / [під редакцією І.М. Жук] – К.: Державна служба статистики, 2016. – 575 с.
 9. Статистичний щорічник України за 2016 / [під редакцією І.Є. Вернера] – К.: Державна служба статистики, 2017. – 611 с.
 10. Стан інвестиційної діяльності в Україні / Інвестиційна діяльність в Україні від 23 лютого 2016 року // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.me.gov.ua.
 11. Месель-Веселяк В.Я. Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні / В.Я. Месель-Веселяк // Економіка АПК. − 2010. − № 9. − С. 3–12.
 12. Дорогань В.К. Основи фінансової діяльності підприємства: навч. посіб. / В.К. Дорогань, О.О. Томілін, О.А. Гаврилова//. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2008. – 259 с.
 13. Управління проектами: навч. посібник / за ред. О.В. Ульянченка та П.Ф. Цигікала. – Xарків: ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, 2010. – 522 с.
 14. Статистичний бюлетень Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2012 році / [під редакцією О.М. Прокопенка] – К.: Державна служба статистики України, 2013. – 42 с.
 15. Статистичний бюлетень Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2013 році / [під редакцією О.М. Прокопенка]. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 41 с.
 16. Статистичний бюлетень Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2014 році / [під редакцією О.М. Прокопенка] – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 44 с.
 17. Статистичний бюлетень Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2015 році / [під редакцією О.М. Прокопенка] – К.: Державна служба статистики України, 2016. – 43 с.
 18. Статистичний бюлетень Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2016 році / [під редакцією О.М. Прокопенка] – К.: Державна служба статистики України, 2017. – 42 с.
 19. Звіт про капітальні інвестиції [форма 2-ін, розділ 4]. – К.: Держкомстат України, 2011.

 

 

Е.В. Бухало, С.А. Коломиец. Особенности привлечения капитальных инвестиций в сельскохозяйственное производство Украины. В статье раскрыто значение капитальных инвестиций для экономики Украины. Рассмотрены основные направления инвестирования капитальных инвестиций в экономику Украины. Проанализированы капитальные инвестиции по источникам финансирования. Проведен анализ динамики наличия сельскохозяйственной техники и энергетических мощностей в сельскохозяйственных кооперативах Украины. Доказана необходимость привлечения капитальных инвестиций в современное сельскохозяйственное производство Украины.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, отрасли национальной экономики, капитальные инвестиции, кооперативные отношения, сельскохозяйственные кооперативы, сельскохозяйственная техника.

Bukhalo O.V., Kolomiyets S.A. Features attraction of capital investments in agricultural production of Ukraine. The aims of the research are assessment of the current state and definition of prospects for the development of investment support for agricultural enterprises and analysis of agricultural cooperatives’ provision with agricultural machinery and energy resources.

This paper outlines the importance of capital investment for the country’s economy. The main directions of investment in the economy of Ukraine are considered. Capital investments by sources of financing are analyzed. The analysis of dynamics of availability of agricultural machinery and power capacities in agricultural cooperatives of Ukraine are conducted. The necessity of attracting capital investments into modern agricultural production is proved. Modernization of the material and technical base of agriculture is carried out too slowly due to the suspension of innovation and investment processes due to the financial inability of agricultural producers; imperfection of depreciation and credit policy; insufficient amount of state support. All this testifies to the need for capital investments for the renovation and reconstruction of the material and technical base of agricultural cooperatives in Ukraine. On the part of the state it is necessary to fully finance the technical re-equipment of agricultural enterprises, as well as provision of these farms the possibility of obtaining agricultural loans for the purchase of agricultural machinery on preferential terms. This is necessary in order for agricultural enterprises to get rid of accumulated credit debts, to start working in a plus and to solve the problem of ensuring the provision of agricultural sector with agricultural machinery.

Keywords: agricultural production, branches of national economy, capital investments, cooperative relations, agricultural cooperatives, agricultural machinery.

 

 
:  o_v_-buhalo.pdf    :  o_v_-buhalo.pdf
(завантажень: 15 / 19-09-2018, 08:37)
 Оновлено: 19-09-2018, 08:37 / Переглядів: 188
 

Авторизація