Погріщук Г. Б.[Стратегічні засади інвестиційного забезпечення агроекологічних систем]

УДК 330.322.3:631.95

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-3

 

Г.Б. Погріщук,

д-р екон. наук, доцент

Вінницький навчально-науковий інститут економіки

Тернопільського національного економічного університету

 

СТРАТЕГІЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРОЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ

 

У статті обґрунтовано стратегічні засади інвестиційного забезпечення агроекологічного розвитку. Доведено, що система інвестиційного забезпечення агроекологічних систем потребує удосконалення в напрямку розширення важелів і методів надходження ресурсів. Визначено основні напрямки формування механізму фінансування екологічної сфери на основі позабюджетних джерел, що відповідає ринковим умовам та реалізації завдань структурного рефобурмування національної економіки. Стратегічний контент інвестиційного забезпечення агроекологічних систем вбачається нами через реалізацію системи заходів, що уможливлюють досягнення поставлених цілей розвитку аграрного сектора та збереження навколишнього природного середовища, шляхом задоволення попиту на інвестиційні ресурси.

Ключові слова: інвестиційне забезпечення, агроекологічна система, стратегічний розвиток

 

Бібліографічний список:

1.Стратегія розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року (Проект). – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minagro.gov.ua/node/7644

  1. Безп’ята І.В. Інвестиційне забезпечення аграрного сектора економіки : монографія / І.В. Безп’ята. – Миколаїв: МНАУ, 2016. – 337 с.
  2. Погріщук Г.Б. Агроекологічний розвиток у системі ефективного функціонування національного господарського комплексу на інноваційній основі / Г.Б. Погріщук // Бізнес Інформ: міжнар. наук. екон. жур. – 2014. – № 11.– С. 125-129.
  3. Мельник В.І. Реалізація стратегічних завдань розвитку агропродовольчої системи на інноваційній основі / В.І. Мельник // Економіка та управління АПК. – 2014. – № 2 (15). – С. 77-80.
  4. Кісіль М.І. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного виробництва та сільських територій / М.І. Кісіль // Менеджмент: збірник наукових праць – 2009. – № 11. – С. 225-232.

 

Г.Б. Погрищук. Стратегические основы инвестиционного обеспечения агроэкологических систем. В статье обоснованы стратегические основы инвестиционного обеспечения агроэкологического развития. Доказано, что система инвестиционного обеспечения агроэкологических систем требует усовершенствования в направлении расширения рычагов и методов поступления инвестиционных ресурсов. Определены основные направления формирования механизма финансирования экологической сферы на основе внебюджетных источников, что соответствует рыночным условиям и реализации задач структурного реформирования национальной экономики. Стратегический контент инвестиционного обеспечения агроэкологических систем рассматривается нами через реализацию системы мер, направленных на достижение поставленных целей развития аграрного сектора и сохранение окружающей природной среды, путем удовлетворения спроса на инвестиционные ресурсы.

Ключевые слова: инвестиционное обеспечение, агроэкологическая система, стратегическое развитие

 

B.V. Pogrischuk. Strategic bases of investment provision of agroecological systems. The article substantiates the strategic principles of investment support for agroecological development. It is proved that the system of investment support for agroecological systems needs to be improved in the direction of the expansion of levers and methods of receipt of allocated resources. The main directions of formation of the mechanism of financing of the environmental sphere on the basis of extrabudgetary sources are determined, which corresponds to market conditions and the realization of tasks of structural reform of the national economy. Strategic content of the investment support for agroecological systems is seen by us through the implementation of a system of measures that make it possible to achieve the set goals of the agrarian sector development and preservation of the natural environment by satisfying the demand for investment resources.

Key words: investment support, agroecological system, strategic development

 

 
:  g_b_-pogrschuk.pdf    :  g_b_-pogrschuk.pdf
(завантажень: 22 / 17-09-2018, 11:20)
 Оновлено: 17-09-2018, 11:20 / Переглядів: 306
 

Авторизація