Орлова В. М.,Власенко Т. Ю.[Становлення і розвиток підприємництва в Україні]

УДК 658.114

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-238

 

В.М. Орлова,

 канд. екон. наук, доцент

Український державний університет

залізничного транспорту

Т.Ю. Власенко,

викладач І категорії

Лозівська філія Харківського державного

автомобільно-дорожнього коледжу

 

СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

 

Предмет дослідження. У статті розкрито сутність підприємницької діяльності у процесі становлення і розвитку підприємництва в перехідній економіці України. Досліджено ознаки підприємницької діяльності, її функції та напрями.

Мета дослідження. Визначити основні переваги та недоліки тенденцій розвитку підприємництва в умовах переходу до ринкової системи господарювання.

Відповідно до мети було поставлено такі завдання:

 • проаналізувати ситуацію в сфері підприємництва в Україні;
 • визначити основні проблеми шляхів подальшого розвитку та росту малого бізнесу в Україні;
 • висвітлити основні чинники, які стимулюють процес становлення та розвиту підприємництва;
 • дослідити теоретичну сутність підприємницької діяльності.

Методи дослідження. У ході дослідження застосовувалися методи теоретико-методологічні, ідеалізації, логічного узагальнення, критичного аналізу наукової літератури, практичного досвіду.

Результати роботи. Підприємництво є стратегічним фактором та внутрішнім джерелом стійкого економічного розвитку і матеріального забезпечення добробуту населення країни в ринкових умовах господарювання. У сучасній економічній теорії відсутнє однозначне трактування сутності підприємництва. Правильне розуміння дійсної сутності підприємництва є однаково важливим як для економічної науки, так і для господарської практики. Підприємництво існує майже в усіх сферах економіки, за винятком тих, втрата державного контролю над якими загрожує безпеці держави або здоров'ю людей. Встановлено, що підприємницька діяльність є не тільки різновидом господарської діяльності, спрямованим на задоволення потреб особистості в наданні конкретних видів продукції, робіт та послуг, а і основний важіль, що переводить суспільство на найвищу ступінь свого розвитку.

Сфера застосування результатів. Отримані результати можуть бути використані при розробці та реалізації стратегічних програм контролю за підприємницькою діяльністю за для необхідності його державного регулювання.

Ключові слова: мале підприємництво, підприємець, підприємницька діяльність, бізнес, ринок, господарська діяльність, економічні показники, прибуток, економічні відносини, фінансові ресурси, дохід, ризики, суб’єкти господарювання, система підприємництва.

 

Бібліографічний список:

 1. Хизрич Р. Предпринимательство, иликак завести собственноедело и добитьсяуспеха / Р.Хизрич, М. Питере / [пер. с англ]. – М.: Прогресс-Универс, 1993. – 157 с.
 2. Экономикс: принципы, проблемы и политика: учебник: пер. с англ. / Кэмпбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, М.: ИНФРА-М, 2002. – 225 с.
 3. Блауг М. Кантильон Ричард // 100 великих экономистов до Кейнса = GreatEconomistsbeforeKeynes: Anintroductiontothelives&worksofonehundredgreateconomistsofthepast. – СПб.: Экономикус, 2008. – С. 114-116. – 352 с.
 4. Сміт Адам. Добробут націй. Дослідження про природу та причини добробуту націй. – К.: PortRoyal, 2001.
 5. Історія економічних вчень. Підручник / B.C. Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афонією, 2002. – С. 304.
 6. Шумпетер Й. Теория экономического развития исследования предпринимательской прибыли, капитала и циклаконъюктуры: перев. с нем. / Подобщ. ред. А.Г. Милейковского. – М.: Прогресс, 1982. – 454 с.
 7. Господарське законодавство України: правове регулювання господарських відносин. Збірник нормативних актів / Упорядник Камлик М.І. – К.: Атіка, 2004. – 836 с.
 8. Экономическийэнциклопедическийсловарь / под ред. Л.П. Куракова, В.Л. Куракова, А.Л. Куракова. – М.: Вуз и школа, 2005. – 1030 с.
 9. Маршавін Ю.М. Підприємництво, як фактор розвитку зайнятості населення. – К.: ІПК ДСЗУ, 2004. – 234 с.
 10. Коммерческое (предпринимательское) право. – Том 2: учебник / В.Ф. Попондопуло, под ред. - 5-е издание. – Москва: Проспект, 2016. – 640 с.
 11. Романовський О.О. Підприємницька діяльність вищих навчальних закладів США / О.О. Романовський // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18: Економіка і право. – 2009. – Вип. 7. – С. 79-86.
 12. Вовк А.С. Соціально-економічний механізм управління підприємницькою діяльністю на промислових підприємствах: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Приазовський держ. технічний ін. – Маріуполь, 2004. – 20 с.
 13. Політична економія: Підручник / За ред. Ніколенко Ю.В. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 632 с.
 14. Пономарьова М.С. Економічні та правові важелі підприємництва як складника ефективного розвитку агробізнесу / М.С. Пономарьова, Л.В. Шовкун, О.М. Савельєва // Вісник ХНАУ. Cерія «Економічні науки». – 2015. – № 1. – C. 227-236. – 257 с.

 

Орлова В.Н., Власенко Т.Ю. Становление и развитие предпринимательства в Украине. Предмет исследования. В статье раскрыта сущность предпринимательской деятельности в процессе становления и развития предпринимательства в переходной экономике Украины. Исследованы признаки предпринимательской деятельности, ее функции и направления.

Цель исследования. Определить основные преимущества и недостатки тенденций развития предпринимательства в условиях перехода к рыночной системе хозяйствования.

Согласно цели были поставлены следующие задачи:

- проанализировать ситуацию в сфере предпринимательства в Украине;

- определить основные проблемы путей дальнейшего развития и роста малого бизнеса в Украине;

- осветить основные факторы, которые стимулируют процесс становления и развития предпринимательства;

- исследовать теоретическую сущность предпринимательской деятельности.

Методы исследования. В ходе исследования применялись методы теоретико-методологические, идеализации, логического обобщения, критического анализа научной литературы, практического опыта.

Результаты работы. Предпринимательство является стратегическим фактором и внутренним источником устойчивого экономического развития и материального обеспечения благосостояния населения страны в рыночных условиях хозяйствования. В современной экономической теории отсутствует однозначная трактовка сущности предпринимательства. Правильное понимание действительной сущности предпринимательства является одинаково важным как для экономической науки, так и для хозяйственной практики. Предпринимательство существует почти во всех сферах экономики, за исключением тех, потеря государственного контроля над которыми угрожает безопасности государства или здоровью людей. Установлено, что предпринимательская деятельность является не только разновидностью хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение потребностей личности в предоставлении конкретных видов продукции, работ и услуг, а и основной рычаг, что переводит общество на высшую степень своего развития.

Сфера применения результатов. Полученные результаты могут быть использованы при разработке и реализации стратегических программ контроля за предпринимательской деятельностью для необходимости его государственного регулирования.

Ключевые слова: малое предпринимательство, предприниматель, предпринимательская деятельность, бизнес, рынок, хозяйственная деятельность, экономические показатели, прибыль, экономические отношения, финансовые ресурсы, доход, риски, субъекты хозяйствования, система предпринимательства.

Orlova V.M., Vlasenko T.U. Formation and development of entrepreneurship in Ukraine. Subject of study. The article describes the essence of entrepreneurial activity in the process of formation and development of entrepreneurship in the transition economy of Ukraine. The signs of entrepreneurial activity, its functions and directions are investigated.

Purpose of the study. Identify the main advantages and disadvantages of business development trends in the transition to a market economy.

According to the goal, the following tasks were set:

- analyze the situation in the field of entrepreneurship in Ukraine;

- to identify the main problems of the ways of further development and growth of small business in Ukraine;

- to highlight the main factors that stimulate the process of formation and development of entrepreneurship;

- to investigate the theoretical essence of entrepreneurial activity.

Methods of research. During the study methods of theoretical and methodological, idealization, logical generalization, critical analysis of scientific literature, practical experience were used.

Results of the work. Entrepreneurship is a strategic factor and an internal source of sustainable economic development and material maintenance of the welfare of the population of the country in market economy conditions. In modern economic theory there is no unambiguous interpretation of the essence of entrepreneurship. Proper understanding of the true nature of entrepreneurship is equally important for both economic science and business practice. Entrepreneurship exists in almost all spheres of the economy, with the exception of those whose loss of state control threatens the security of the state or the health of people. It was established that entrepreneurial activity is not only a kind of economic activity, aimed at satisfying the needs of the individual in providing specific types of products, works and services, but also the main lever, which translates society into the highest degree of its development.

Scope of application of the results. The obtained results can be used in the development and implementation of strategic control programs for entrepreneurial activity for the necessity of its state regulation.

Key words: small business, entrepreneur, entrepreneurial activity, business, market, economic activity, economic indicators, profit, economic relations, financial resources, income, risks, subjects of management, system of entrepreneurship.

 


:  v_m_-orlova.pdf    :  v_m_-orlova.pdf
(завантажень: 9 / 20-09-2018, 08:33)
 Оновлено: 20-09-2018, 08:33 / Переглядів: 161
 

Авторизація