Криленко Д. В.[Засади сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання]

УДК 330.341

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-266

 

Д.В. Криленко,

аспірант

Міжнародний університет бізнесу і права

 

Засади сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання

 

Метою нашого дослідження стало обґрунтування основних засад сучасної фіскальної політики в контексті регіонального економічного зростання. Визначено, що особливо яскраво суть регіональної фіскальної політики виявляється за умови дії певних політичних факторів, які зумовлюють надання більших повноважень у сфері бюджетно-податкових відносин на рівень місцевих органів влади.

Встановлено, що стратегічне регіональне економічне зростання в процесі реалізації фіскальної політики повинно досягти головної меті – це збільшення доходів та повноважень регіонів, а звідси і покращення соціально-економічного становища. Досягти цієї мети можливо за рахунок: децентралізації не лише видатків, але й доходів; зменшення регіональних диспропорцій та економічного розвитку регіонів; налагодження прозорого процесу бюджетного фіскального вирівнювання для усунення регіонального дисбалансу; формування прозорої та контрольованої системи фінансування.

Основними опорними елементами модернізації економіки України в сфері фіскальної політики мають стати: перехід від безсистемної та хаотичної до виваженої та стабільної фіскальної політики шляхом проведення системної податкової реформи; вирішення проблем податкового адміністрування шляхом усунен­ня суперечностей та можливостей множинного тлумачення законодавства під час проведення податкової реформи та законодавчого впровадження; вирішення проблем митного адміністрування передусім шляхом дефіскалізації діяльності митниці; прийняття законодавства щодо дієвого стимулювання зовнішніх та внутрішніх інвестицій; прийняття законодавства щодо випереджаючого розвитку екс­портних виробництв як локомотива розвитку економіки.

Ключові слова: фіскальна політика, принципи, податкове навантаження, державне регулювання, регіональне зростання.

 

Бібліографічний список:

  1. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика): монографія. – Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. – 286 с.
  2. Крисоватий А.І., Луцик А.І. Податки і фіскальна політика: навч. посібник. – Тернопіль, 2003. – 312 с.
  3. Опихана Н. Проблематичні аспекти регіональної фіскальної політики в Україні / Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України: Зб. наук. праць каф. УТР і РПС. – Вип. 7. – 2002. – С. 49–51.
  4. Герчаківський С. Парадигма регіональної фіскальної політики в контексті територіального розвитку / Святослав Герчаківський // Світ фінансів. – 2009 – 1 (18), березень 2009 р – с. 35-43.
  5. ЛІГА и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ". Испанские уроки фискальной децентрализации для Украины. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finance.liga.net/economics/2017/8/3/opinion/54124.htm.
  6. Територіальний розвиток та регіональна політика в Україні: актуальні проблеми, ризики та перспективи адміністративно-фінансової децентралізації / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; наук. редактор В.С. Кравців. – Львів, 2017. – 120 с. (Серія «Проблеми регіонального розвитку»).
  7. Україна від кризи до економічного зростання. План модернізації України. Федерація роботодавців України [Електронний документ] – Режим доступу: http://modernization.fru.org.ua/ua

 

Крыленко Д.В. Основы современной фискальной политики в контексте регионального экономического роста. Целью нашего исследования стало обоснование основных принципов современной фискальной политики в контексте регионального экономического роста. В Украине за образец для децентрализации рекомендуется взять польскую модель, которая доказала свою эффективность и применение в полном соответствии с принципами, закрепленными в Европейской хартии местного самоуправления. Хорошо организованное государство должно действовать в соответствии с экономически целесообразными, ясными и прозрачными финансовыми процедурами.

Определено, что особенно ярко суть региональной фискальной политики оказывается при условии действия определенных политических факторов, которые обусловливают предоставление больших полномочий в сфере бюджетно-налоговых отношений на уровень местных органов власти. В региональной фискальной политике нужно учитывать специфические особенности развития каждого региона, исторические и другие условия их формирования, способствовать стабильности развития региона. Основные задачи региональной фискальной политики заключаются в обеспечении экономической независимости и обеспечении способности экономики региона к саморазвитию. И в этом возникает общая потребность исследования рычагов, характеризующих устойчивость развития экономики регионов.

Установлено, что стратегическое региональное экономический рост в процессе реализации фискальной политики должно достичь главной цели - это увеличение доходов и полномочий регионов, а отсюда и улучшение социально-экономического положения. Достичь этой цели возможно за счет: децентрализации не только расходов, но и доходов; уменьшение региональных диспропорций и экономического развития регионов; налаживанию прозрачного процесса бюджетного фискального выравнивания для устранения регионального дисбаланса; формирование прозрачной и контролируемой системы финансирования.

Основными опорными элементами модернизации экономики Украины в сфере фискальной политики должны стать: переход от бессистемной и хаотичной к взвешенной и стабильной фискальной политики путем проведения системной налоговой реформы; решения проблем налогового администрирования путем уничтожения противоречий и возможностей множественного толкования законодательства при проведении налоговой реформы и законодательного внедрения; решения проблем таможенного администрирования, прежде всего, путем дефискализация деятельности таможни; принятие законодательства о действенного стимулирования внешних и внутренних инвестиций; принятие законодательства по опережающего развития экспортных производств как локомотива развития экономики.

Ключевые слова: фискальная политика, принципы, налоговая нагрузка, государственное регулирование, региональное роста.

Krylenko D.V. Fundamentals of modern fiscal policy in the context of regional economic growth. The purpose of our study was to substantiate the basic principles of modern fiscal policy in the context of regional economic growth. In Ukraine, as a model for decentralization, it is recommended to adopt a Polish model that proved its effectiveness and application in full compliance with the principles enshrined in the European Charter of Local Self-Government. A well-organized state should act in accordance with economically expedient, clear and transparent financial procedures.

It is determined that the very bright nature of the regional fiscal policy is manifested in the face of certain political factors that give rise to greater powers in the field of fiscal-tax relations at the level of local authorities. Regional fiscal policy needs to take into account the specific features of each region's development, historical and other conditions for their formation, and contribute to the stability of the region's development. The main tasks of the regional fiscal policy are to guarantee economic independence and to ensure the region's economy's ability to self-development. And in this there is a general need to study the levers that characterize the sustainability of the regional economy.

It is established that strategic regional economic growth in the process of fiscal policy implementation should reach the main goal - this is an increase in the revenues and powers of the regions, and hence the improvement of the socio-economic situation. This goal can be achieved at the expense of: decentralization of not only expenditures, but also incomes; reduction of regional disproportions and economic development of regions; Establishing a transparent fiscal equalization process to eliminate regional imbalances; the formation of a transparent and controlled system of financing.

The main supporting elements for the modernization of the Ukrainian economy in the field of fiscal policy should be: the transition from unsystematic and chaotic to balanced and stable fiscal policy through a systemic tax reform; solving problems of tax administration by eliminating contradictions and possibilities of multiple interpretation of legislation during tax reform and legislative implementation; addressing the problems of customs administration, primarily by defusing customs activities; adoption of legislation on effective promotion of external and internal investments; adoption of legislation on the advance development of export production as a locomotive of economic development.

Key words: fiscal policy, principles, tax burden, state regulation, regional growth.

 

 
:  d_v_-krilenko.pdf    :  d_v_-krilenko.pdf
(завантажень: 20 / 20-09-2018, 08:38)
 Оновлено: 20-09-2018, 08:38 / Переглядів: 262
 

Авторизація