Гуріна О. В.[Передумови й напрями розвитку моделі конвергентного регіонального розвитку]

УДК 330.341

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-343

 

О.В. Гуріна,

 канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

організацій та ЗЕД

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського,

м. Миколаїв

 

Передумови й напрями розвитку моделі конвергентного регіонального розвитку

 

Визначено, що в сучасних економічних умовах регіональна незбалансованість, посилення соціально-економічної нерівності в розвитку українських регіонів залишається одним із серйозних викликів для виконавчої влади. Доведено, що відповідно до гіпотези конвергенції, якщо економіка регіону в початковий момент знаходиться далі від положення стійкої рівноваги, темпи її зростання будуть вище, ніж у економіки, що знаходиться ближче до рівноваги.

Можемо стверджувати, що конвергентна модель регіонального розвитку – це система збалансованих і узгоджених інтересів і дій урядових, регіональних і підприємницьких суб'єктів управління виробничою і соціальною, фінансовою та інвестиційною сферами регіональної економіки, спрямованих на оптимізацію пропорцій капіталу, зайнятості, продукту і грошей із метою забезпечення їх збалансованого і стабільного розвитку. Схематично конвергентну модель розвитку регіонів можна представити у факторно-результуючій єдності: суб'єкти – уряд; регіональні державні адміністрації; підприємства регіону; кадрове забезпечення і спосіб мислення управлінців; політика структурних трансформацій; інвестиції власні і зарубіжні; очікувані результати – виробничі і фінансові

Політику розвитку України і її регіонів формує і здійснює уряд, який здебільшого має характер «вертикальної промислової політики». Це означає, що рішення уряду мають домінуючий вплив на розподіл пріоритетів і ресурсів щодо розвитку регіонів. В умовах ринку має бути запущений механізм конкуренції та рівного доступу до ресурсів і ринків усіх його суб'єктів, насамперед підприємств, що розміщені в регіонах. Тому схема формування конвергентної моделі регіонального розвитку пропонує політику логічної послідовності взаємодії всіх його суб'єктів.

Ключові слова: регіональний розвиток, конвергенція, конвергентна модель, регіональне управління, регіональна економіка.

 

 

Бібліографічний список:

1.Толмачев М.Н. Теоретические и эмпирические подходы к конвергенции сельскохозяйственного производства / М.Н. Толмачев // Вестник Волгоградского государственного университета / Экономика. Экология. – 2012. – № 1 (20). – С. 193–199.

 1. Корольчук Л.В. Економічна конвергенція регіонів як необхідна умова поглиблення процесів активізації транскордонного співробітництва / Л.В. Корольчук // Економічний форум. – 2012. – № 3. – С. 15–21.
 2. Barro R.J. Economic Growth / R.J. Barro, Х.Sala-i-Martin. – Cambridge: Massachusetts; London: England, MIT Press, 2004.; Barro R.J. Convergence across states and regions / R.J. Barro, Х.Sala-i-Martin // Brookings Papers on Economic Activity. – 1991. – № 1. – Рp. 107–158.
 3. Barro R.J. Convergence / R.J. Barro, Х.Sala-i-Martin // Journal of Political Economy. – 1992. – № 100. – Рp. 223–251.
 4. Харламова О.Г. Ефекти конвергенції дивергенції у регіональному інвестиційному кліматі України / О.Г. Харламова // Фондовый рынок. – 2009. – № 17. – С. 36–40.
 5. Иодчин А.А. Декомпозиция межрегиональной конвергенции в России / А.А. Иодчин // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – № 4. – С. 1–7.
 6. Раевнева Е.В. Статистический анализ неравномерности развития регионов Украины / Е.В. Раевнева, О.А. Гейман, А.Ю. Бобкова // Бизнес-информ. – 2009. – № 4 (2). – С. 125–129.
 7. Балаш О.С. Пространственный анализ конвергенции регионов России // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Экономика. Управление. Право. 2012. Т. 12, вып. 4. С. 45–52., с. 45-46.
 8. Економічний словник. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://abc.informbureau.com/html/aeaadaaioess.html;
 9. Науменко Ж.Г. Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/ 123456789/67614;
 10. Amos O.M. An Inquiry into Causes of Increasing Regional Inequality in the United States / O.M. Amos // Review of Regional Studies. – 1989. –№19(2). – Р. 1–12;
 11. Amos O. M. Unbalanced regional growth and regional income inequality / O. M. Amos // Regional Science and Urban Development. – 1988. – №18. – Р. 549–566.;
 12. Капустина Л. М. Регион в мировом и национальном пространстве: монография / Л. М. Капустина. – Екатеринбург: УрО РАН, 2000. – С. 56.;
 13. Фінансові механізми формування конвергентної моделі регіонального розвитку: Монографія / НАН України. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України»; За наук. ед. д.е.н., проф. Сторонянської І.З. – Львів, 2014. – 438 с. – (Сер. «Проблеми регіонального розвитку»);
 14. О.І. Омельченко Оцінка міжрегіональної диференціації в Україні та обґрунтування пріоритетів державної регіональної політики. // Регіональна економіка. [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_DN_2011/Economics/13_81696.doc.htm;
 15. Жовтанецький В.І. Політика структурної економічної оптимізації в конвергентній моделі розвитку регіону / В.І. Жовтанецький, Б.Ф. Заблоцький // [Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/handle/123456789/51240;
 16. Заблоцький Б.Ф. Регіональна економіка: навч. посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Львів: Новий світ–2000, 2007. – 548 с.

 

Гурина Е.В. Предпосылки и направления развития модели конвергентного регионального развития. Определено, что в современных экономических условиях региональная несбалансированность, усиление социально-экономического неравенства в развитии украинских регионов остается одним из серьезных вызовов для исполнительной власти. Доказано, что согласно гипотезе конвергенции, если экономика региона в начальный момент находится дальше от положения устойчивого равновесия, темпы ее роста будут выше, чем в экономики, находящейся ближе к равновесию.

Можем утверждать, что конвергентная модель регионального развития - это система сбалансированных и согласованных интересов и действий правительственных, региональных и предпринимательских субъектов управления производственной и социальной, финансовой и инвестиционной сферами региональной экономики, направленных на оптимизацию пропорций капитала, занятости, продукта и денег с целью обеспечения их сбалансированного и стабильного развития. Схематично конвергентную модель развития регионов можно представить в виде факторно-результативного единства: субъекты – правительство; региональные государственные администрации; предприятия региона; кадровое обеспечение и способ мышления управленцев; политика структурных преобразований; инвестиции собственные и зарубежные; ожидаемые результаты - производственные и финансовые

Политику развития Украины и ее регионов формирует и осуществляет правительство, которое обычно имеет характер «вертикальной промышленной политики». Это означает, что решение правительства имеют доминирующее влияние на распределение приоритетов и ресурсов по развитию регионов. В условиях рынка должен быть запущен механизм конкуренции и равного доступа к ресурсам и рынкам всех его субъектов, прежде всего предприятий, расположенных в регионах. Поэтому схема формирования конвергентной модели регионального развития предлагает политику логической последовательности взаимодействия всех его субъектов.

Ключевые слова: региональное развитие, конвергенция, конвергентная модель, региональное управление, региональная экономика

Gurina H.V. Preconditions and directions of development of the model of convergent regional development. It is determined that under the current economic conditions, regional imbalances, strengthening of socio-economic inequality in the development of Ukrainian regions remains one of the serious challenges for the executive branch. It is proved that according to the hypothesis of convergence, if the region's economy at an initial point is further from a stable equilibrium position, its growth rate will be higher than that of an economy closer to equilibrium.

We can argue that a convergent regional development model is a system of balanced and coordinated interests and actions of government, regional and business entities in the production and social, financial, and investment sectors of the regional economy, aimed at optimizing the proportions of capital, employment, product and money for the purpose ensuring their balanced and stable development. Schematically convergent model of regional development can be represented in factor-resultant unity: actors - government; regional state administrations; enterprises of the region; personnel support and way of thinking of managers; structural transformation policy; own and foreign investments; Expected results - productive and financial

The policy of development of Ukraine and its regions is formed and carried out by a government, which for the most part has the character of "vertical industrial policy". This means that government decisions have a dominant influence on the distribution of priorities and resources for regional development. In a market environment, a mechanism for competition and equal access to resources and markets for all its entities, primarily enterprises located in the regions, should be launched. Therefore, the scheme of forming a convergent regional development model offers a policy of logical sequence of interaction of all its entities.

Key words: regional development, convergence, convergent model, regional management, regional economy.

 


:  o_v_-gurna.pdf    :  o_v_-gurna.pdf
(завантажень: 11 / 20-09-2018, 13:02)
 Оновлено: 20-09-2018, 13:02 / Переглядів: 222
 

Авторизація