Павлова Т. Г.[Історико-культурний та туристичний потенціал Харківського району Харківської області]

УДК 379.85–029:9(477.54)

DOI: 10.31359/2312-3427-2018-1-352

 

Т.Г. Павлова,

 канд. істор. наук, доцент

Харківський національний аграрний

університет імені В.В. Докучаєва

 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ТА ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Кожний населений пункт Слобожанщини має неповторну та самобутню історію. Харківський район займає особливе місце серед районів області. Його називають по-різному: Передмістям, найбільшим сільським районом України і Європи, Перлиною Слобожанщини. У Харківському районі, що опоясує Харків золотим кільцем, є багато історичних та пам’ятних місць, пов’язаних із видатними особистостями і подіями далекого минулого та сучасного. Звідси особлива увага  у статті приділяється висвітленню найбільш яскравим сторінкам  його історії, легендарним постатям, туристичним маршрутам, невичерпним своєю привабливістю та обріями, а також  чарівним пейзажам  краю.

Ключові слова: видатні постаті, пам’ятки архітектури; історико-краєзнавчі, військово-патріотичні, галузеві музеї; туристичні маршрути: історико-культурний, мистецький, освітній, галузевий, подієвий, активний, зелений туризм; культурно-мистецьке життя; народна творчість, традиційні народні свята.

 

Бібліографічний список:

  1. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків: Основа, 1990. – 256 с.
  2. Аністарова О.М., Безродна О.М., Гречішкіна М.Г. та ін. Перлина землі Слобожанської: Харківський район: історія та сучасність. – Харків: Майдан, 200. – 237, [19] c.: іл.
  3. Андреева Г.К., Голиков А.П., Гринев Е.А и др. Харьков. Книга для туристов. – Харків: Прапор, 1984. – С.33.
  4. Ульянченко О.В., Кравцов А.І., Голікова О.І. та ін. Джерела аграрної освіти і науки. Харків: ХНАУ, 2018. – С. 105.
  5. Перлина землі Слобожанської. Фотоальманах. Харків: «Ектівстар». – 2016. – 56 с.
  6. Грот Ю., Жикол О., Приз Н. Спортивная доблесть Предместья. Харьков:  Золотые страницы, 2011. – 512 с.

Павлова Т.Г. Историко-культурный и туристический потенциал Харьковского района Харьковской области. Каждый населенный пункт Слобожанщины имеет неповторимую историю. Харьковский район занимает особое место среди районов Харьковской области. Его называют по-разному: Предместье, самым большим сельским районом Украины и Европы, Жемчужиной Слобожанщины. В Харьковском районе, который располагается вокруг Харькова золотым кольцом, очень много исторических и памятных мест, связанных с  выдающимися событиями и жизнедеятельностью легендарных личностей. Этим и обусловлено освещение данного материала в статье сквозь призму привлекательных и познавательных туристических маршрутов района.

Ключевые слова: выдающиеся личности, памятники архитектуры; историко-краеведческие, военно-патриотические, отраслевые музеи; туристические маршруты: историко-культурный, искусствоведческий, образовательный, отраслевой, событийный, зелёный туризм; культурные мероприятия, народное творчество, традиционные народные праздники.

Pavlova T.G. Historical, cultural and tourist potential of Kharkiv region. Each settlement of Slobozhanshchina has a unique history. Kharkiv district occupies a special place among the districts of the Kharkiv region. It is called in different ways: Suburb, the largest rural area of ​​Ukraine and Europe, the Pearl of Slobozhanshchina. There are a lot of historical and memorable places in the Kharkiv region, which is located around Kharkov with a golden ring. All these places are connected with the outstanding events and the legendary personalities’ lives. This article is devoted to studying of this material through the prism of the attractive and cognitive tourist routes of the district.

            Getting acquainted with the history of our native land will help to feel involvement in our spirituality, national traditions and heroic deeds. But the greatest pride of the district is its people, who create their own history with their lives and work. The Kharkiv region is rich in historical, cultural and tourist potential and invites guests of the Suburb to visit its bright tourist places.

Key words: outstanding personalities, monuments of architecture, historical and regional studies, military-patriotic and branch museums; tourist routes: historical and cultural, art, educational, branch, event, green tourism; cultural events, folk art, traditional folk festivals.

 


:  t_g_-pavlova.pdf    :  t_g_-pavlova.pdf
(завантажень: 2 / 20-09-2018, 13:03)
 Оновлено: 20-09-2018, 13:04 / Переглядів: 160
 

Авторизація