ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 3

 

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 3


ЗМІСТ
CONTENTS
ОГЛЯДИ
SURVEYS

Глянько А. К. Фітогормони і утворення бульбочок у бобових рослин


:  2015.03.006-019.glyanko.pdf (завант.: 56)
Переглянути онлайн:  2015.03.006-019.glyanko.pdf
452,52 Kb [24-12-2015, 12:47]

Glyan’ko А. К. Phytohormones and nodulation at leguminous plants


:  2015.03.006-019.glyanko_sum.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2015.03.006-019.glyanko_sum.pdf
113,74 Kb [24-12-2015, 13:17]

6


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Бабенко Л. М. Вплив водного режиму на ультраструктурну будову клітин  зародкової осі насіння Phaseolus vulgaris L.


:  2015.03.020-028.babenko.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  2015.03.020-028.babenko.pdf
2,65 Mb [24-12-2015, 12:53]

Babenko L. M. Influence of water regime on cells ultrastructure of embryonic axis in seeds of Phaseolus vulgaris L.


:  2015.03.020-028.babenko_sum.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2015.03.020-028.babenko_sum.pdf
47,24 Kb [24-12-2015, 13:19]

20

Загоскіна Н. В., Зубова М. Ю., Нечаєва Т. Л., Живухіна Є. А. Дія іонів кадмію на культуру  in vitro чайної рослини (Camellia sinensis L.)


:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al.pdf
294,31 Kb [24-12-2015, 12:54]

Zagoskina N. V., Zubova M. Y., Nechaeva T. L., Zhivuchina E. A. Action of cadmium ions on culture in vitro of tea (Camellia sinensis L.) plant


:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al_sum.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al_sum.pdf
7,61 Kb [24-12-2015, 13:20]

29

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив нітропрусиду натрію  на пігментний комплекс листків і продуктивність проса за несприятливих умов


:  2015.03.038-044.karpets_et_al.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  2015.03.038-044.karpets_et_al.pdf
296,61 Kb [24-12-2015, 12:54]

Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. Influence of sodium nitroprusside on pigmental complex of leaves and productivity of millet in adverse conditions


:  2015.03.038-044.karpets_et_al_sum.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2015.03.038-044.karpets_et_al_sum.pdf
6,94 Kb [24-12-2015, 13:21]

38

Катишева Н. Б., Поморцев А. В., Дорофеєв Н. В., Пєшкова А. А., Рудиковська Є. Г. Динаміка вмісту проліну у вузлах кущіння озимих зернових культур протягом осінньо-весняного періоду 


:  2015.03.045-053.katysheva_et_al.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2015.03.045-053.katysheva_et_al.pdf
477,4 Kb [24-12-2015, 12:54]

Katysheva N. B., Pomortsev A. V., Dorofeev N. V., Peshkova A. A., Rudikovskaya E. G. Dynamics of proline content in tillering nodes of winter cereal crops during autumn-spring period


:  2015.03.045-053.katysheva_et_al_sum.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2015.03.045-053.katysheva_et_al_sum.pdf
6,62 Kb [24-12-2015, 13:22]

45

Лугова Г. А., Карпець Ю. В., Григоренко Д. О., Коломоєць Б. О., Обозний О. І., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є. Вплив жасмонової кислоти на продуктивність рослин ячменю та їх стійкість до посухи і грибних інфекцій


:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al.pdf
332,09 Kb [24-12-2015, 12:55]

Lugova G. A., Karpets Yu. V., Grygorenko D. O., Kolomoets B. O., Obozniy O. I., Miroshnichenko M. M., Kolupaev Yu. E. Influence of jasmonic acid on productivity of barley plants and their resistance to drought and fungal infections


:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al_sum.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al_sum.pdf
38,25 Kb [24-12-2015, 13:23]

54


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Сахно Л. О., Листван К. В., Кучук М. В. Антиоксидантна активність листків біотехнологічного ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату


:  2015.03.062-070.sakhno_et_al.pdf (завант.: 32)
Переглянути онлайн:  2015.03.062-070.sakhno_et_al.pdf
813,74 Kb [24-12-2015, 12:58]

Sakhno L. O., Lystvan K. V., Кuchuк M. V. Antioxidant activity of leafs of biotechnological rape (Brassica napus L.), resistant to herbicides based on glyphosate and glufosinate


:  2015.03.062-070.sakhno_et_al_sum.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2015.03.062-070.sakhno_et_al_sum.pdf
71,19 Kb [24-12-2015, 13:24]

62

Солоденко А. Є., Файт В. І. Маркери гена AHAS1 для використання в селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів


:  2015.03.071-075.solodenko_fait.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  2015.03.071-075.solodenko_fait.pdf
192,09 Kb [24-12-2015, 12:58]

Solodenko A. E., Fayt V. I. Markers of AHAS1 gene for use in sunflower breeding for resistance to herbicides


:  2015.03.071-075.solodenko_fait_sum.pdf (завант.: 13)
Переглянути онлайн:  2015.03.071-075.solodenko_fait_sum.pdf
84,27 Kb [24-12-2015, 13:25]

71

Пикало C. В., Дубровна О. В. Стійкість до абіотичних стресорів рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції


:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna.pdf
263,36 Kb [24-12-2015, 12:59]

Pykalo S. V., Dubrovna O. V. Tolerance to abiotic stressors of R1 plants of triticale obtained by cell selection


:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna_sum.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna_sum.pdf
8,33 Kb [24-12-2015, 13:26]

76

Твердохліб О. В. Мінливість ознак культурної однозернянки Triticum monococcum та T. sinskajae A. Filat. et Kurk.


:  2015.03.083-090.tverdokhleb.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  2015.03.083-090.tverdokhleb.pdf
262,23 Kb [24-12-2015, 13:00]

Tverdokhleb E. V. Variability of characteristics of cultural einkorn Triticum monococcum and T. sinskajae A. FIlat. et Kurk.


:  2015.03.083-090.tverdokhleb_sum.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2015.03.083-090.tverdokhleb_sum.pdf
47,21 Kb [24-12-2015, 13:27]

83

Колчанова О. В., Обозний О. І. Особливості введення в культуру in vitro представників роду Corylus


:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi.pdf
224,61 Kb [24-12-2015, 13:01]

Kolchanova O. V., Oboznyi O. I. Features of introduction to in vitro culture of representatives of Corylus genus


:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi_sum.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi_sum.pdf
52,33 Kb [24-12-2015, 13:28]

91

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
PROBLEMS OF STUDYING AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY

Чипиляк Т. Ф. Онтоморфогенез видів роду Hemerocallis L. при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України


:  2015.03.098-105.chipilyak.pdf (завант.: 30)
Переглянути онлайн:  2015.03.098-105.chipilyak.pdf
299,65 Kb [24-12-2015, 13:05]

Chipilyak T. F. Ontomorphogenesis of species of Hemerocallis L. genus at introduction in Kryvyi Rig Botanical Garden of NAS of Ukraine


:  2015.03.098-105.chipilyak_sum.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2015.03.098-105.chipilyak_sum.pdf
52,59 Kb [24-12-2015, 13:29]

98


РЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS

Козеко  Л.  Є.  Фенотипічна  пластичність  рослин  у  природних  умовах  і  за  впливу  антропогенних  факторів.  Рецензія  на  монографії: О.М.  Недуха «Гетерофілія  у  рослин»;  О.М. Недуха «Клітинні оболонки рослин та фактори середовища»

Kozeko L. Ye. Plant phenotypic plasticity in natural conditions and under influence of anthropogenic factors.  Review of the monographs: O. M. Nedukha  «Heterophylly in plants»; O. M. Nedukha «Plant cell wall and environment»


:  2015.03.106-107.kolzeko_recenze.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2015.03.106-107.kolzeko_recenze.pdf
135,07 Kb [24-12-2015, 13:07]

106


Правила для авторів
:  2015.03.108-111.rules.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2015.03.108-111.rules.pdf
210,16 Kb [24-12-2015, 13:10]


Правила для авторов
:  2015.03.112-115.rules.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  2015.03.112-115.rules.pdf
210,19 Kb [24-12-2015, 13:12]


Rules for authors
:  2015.03.116-117.rulesl.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2015.03.116-117.rulesl.pdf
73,92 Kb [24-12-2015, 13:14]


Зміст вип. 1-2

Contents iss. 1-2, 2015

118
Оновлено: 24-12-2015, 13:33 / Переглядів: 1 855
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок