ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 3

 

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 3


ЗМІСТ
CONTENTS
ОГЛЯДИ
SURVEYS

Глянько А. К. Фітогормони і утворення бульбочок у бобових рослин


:  2015.03.006-019.glyanko.pdf    :  2015.03.006-019.glyanko.pdf
(завантажень: 48 / 24-12-2015, 12:47)

Glyan’ko А. К. Phytohormones and nodulation at leguminous plants


:  2015.03.006-019.glyanko_sum.pdf    :  2015.03.006-019.glyanko_sum.pdf
(завантажень: 17 / 24-12-2015, 13:17)

6


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Бабенко Л. М. Вплив водного режиму на ультраструктурну будову клітин  зародкової осі насіння Phaseolus vulgaris L.


:  2015.03.020-028.babenko.pdf    :  2015.03.020-028.babenko.pdf
(завантажень: 24 / 24-12-2015, 12:53)

Babenko L. M. Influence of water regime on cells ultrastructure of embryonic axis in seeds of Phaseolus vulgaris L.


:  2015.03.020-028.babenko_sum.pdf    :  2015.03.020-028.babenko_sum.pdf
(завантажень: 10 / 24-12-2015, 13:19)

20

Загоскіна Н. В., Зубова М. Ю., Нечаєва Т. Л., Живухіна Є. А. Дія іонів кадмію на культуру  in vitro чайної рослини (Camellia sinensis L.)


:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al.pdf    :  2015.03.029-037.zagoskina_et_al.pdf
(завантажень: 23 / 24-12-2015, 12:54)

Zagoskina N. V., Zubova M. Y., Nechaeva T. L., Zhivuchina E. A. Action of cadmium ions on culture in vitro of tea (Camellia sinensis L.) plant


:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al_sum.pdf    :  2015.03.029-037.zagoskina_et_al_sum.pdf
(завантажень: 9 / 24-12-2015, 13:20)

29

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив нітропрусиду натрію  на пігментний комплекс листків і продуктивність проса за несприятливих умов


:  2015.03.038-044.karpets_et_al.pdf    :  2015.03.038-044.karpets_et_al.pdf
(завантажень: 24 / 24-12-2015, 12:54)

Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. Influence of sodium nitroprusside on pigmental complex of leaves and productivity of millet in adverse conditions


:  2015.03.038-044.karpets_et_al_sum.pdf    :  2015.03.038-044.karpets_et_al_sum.pdf
(завантажень: 11 / 24-12-2015, 13:21)

38

Катишева Н. Б., Поморцев А. В., Дорофеєв Н. В., Пєшкова А. А., Рудиковська Є. Г. Динаміка вмісту проліну у вузлах кущіння озимих зернових культур протягом осінньо-весняного періоду 


:  2015.03.045-053.katysheva_et_al.pdf    :  2015.03.045-053.katysheva_et_al.pdf
(завантажень: 16 / 24-12-2015, 12:54)

Katysheva N. B., Pomortsev A. V., Dorofeev N. V., Peshkova A. A., Rudikovskaya E. G. Dynamics of proline content in tillering nodes of winter cereal crops during autumn-spring period


:  2015.03.045-053.katysheva_et_al_sum.pdf    :  2015.03.045-053.katysheva_et_al_sum.pdf
(завантажень: 9 / 24-12-2015, 13:22)

45

Лугова Г. А., Карпець Ю. В., Григоренко Д. О., Коломоєць Б. О., Обозний О. І., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є. Вплив жасмонової кислоти на продуктивність рослин ячменю та їх стійкість до посухи і грибних інфекцій


:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al.pdf    :  2015.03.054-061.lugovaya_et_al.pdf
(завантажень: 31 / 24-12-2015, 12:55)

Lugova G. A., Karpets Yu. V., Grygorenko D. O., Kolomoets B. O., Obozniy O. I., Miroshnichenko M. M., Kolupaev Yu. E. Influence of jasmonic acid on productivity of barley plants and their resistance to drought and fungal infections


:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al_sum.pdf    :  2015.03.054-061.lugovaya_et_al_sum.pdf
(завантажень: 11 / 24-12-2015, 13:23)

54


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Сахно Л. О., Листван К. В., Кучук М. В. Антиоксидантна активність листків біотехнологічного ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату


:  2015.03.062-070.sakhno_et_al.pdf    :  2015.03.062-070.sakhno_et_al.pdf
(завантажень: 24 / 24-12-2015, 12:58)

Sakhno L. O., Lystvan K. V., Кuchuк M. V. Antioxidant activity of leafs of biotechnological rape (Brassica napus L.), resistant to herbicides based on glyphosate and glufosinate


:  2015.03.062-070.sakhno_et_al_sum.pdf    :  2015.03.062-070.sakhno_et_al_sum.pdf
(завантажень: 10 / 24-12-2015, 13:24)

62

Солоденко А. Є., Файт В. І. Маркери гена AHAS1 для використання в селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів


:  2015.03.071-075.solodenko_fait.pdf    :  2015.03.071-075.solodenko_fait.pdf
(завантажень: 21 / 24-12-2015, 12:58)

Solodenko A. E., Fayt V. I. Markers of AHAS1 gene for use in sunflower breeding for resistance to herbicides


:  2015.03.071-075.solodenko_fait_sum.pdf    :  2015.03.071-075.solodenko_fait_sum.pdf
(завантажень: 6 / 24-12-2015, 13:25)

71

Пикало C. В., Дубровна О. В. Стійкість до абіотичних стресорів рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції


:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna.pdf    :  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna.pdf
(завантажень: 16 / 24-12-2015, 12:59)

Pykalo S. V., Dubrovna O. V. Tolerance to abiotic stressors of R1 plants of triticale obtained by cell selection


:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna_sum.pdf    :  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna_sum.pdf
(завантажень: 15 / 24-12-2015, 13:26)

76

Твердохліб О. В. Мінливість ознак культурної однозернянки Triticum monococcum та T. sinskajae A. Filat. et Kurk.


:  2015.03.083-090.tverdokhleb.pdf    :  2015.03.083-090.tverdokhleb.pdf
(завантажень: 15 / 24-12-2015, 13:00)

Tverdokhleb E. V. Variability of characteristics of cultural einkorn Triticum monococcum and T. sinskajae A. FIlat. et Kurk.


:  2015.03.083-090.tverdokhleb_sum.pdf    :  2015.03.083-090.tverdokhleb_sum.pdf
(завантажень: 7 / 24-12-2015, 13:27)

83

Колчанова О. В., Обозний О. І. Особливості введення в культуру in vitro представників роду Corylus


:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi.pdf    :  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi.pdf
(завантажень: 15 / 24-12-2015, 13:01)

Kolchanova O. V., Oboznyi O. I. Features of introduction to in vitro culture of representatives of Corylus genus


:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi_sum.pdf    :  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi_sum.pdf
(завантажень: 11 / 24-12-2015, 13:28)

91

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
PROBLEMS OF STUDYING AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY

Чипиляк Т. Ф. Онтоморфогенез видів роду Hemerocallis L. при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України


:  2015.03.098-105.chipilyak.pdf    :  2015.03.098-105.chipilyak.pdf
(завантажень: 23 / 24-12-2015, 13:05)

Chipilyak T. F. Ontomorphogenesis of species of Hemerocallis L. genus at introduction in Kryvyi Rig Botanical Garden of NAS of Ukraine


:  2015.03.098-105.chipilyak_sum.pdf    :  2015.03.098-105.chipilyak_sum.pdf
(завантажень: 7 / 24-12-2015, 13:29)

98


РЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS

Козеко  Л.  Є.  Фенотипічна  пластичність  рослин  у  природних  умовах  і  за  впливу  антропогенних  факторів.  Рецензія  на  монографії: О.М.  Недуха «Гетерофілія  у  рослин»;  О.М. Недуха «Клітинні оболонки рослин та фактори середовища»

Kozeko L. Ye. Plant phenotypic plasticity in natural conditions and under influence of anthropogenic factors.  Review of the monographs: O. M. Nedukha  «Heterophylly in plants»; O. M. Nedukha «Plant cell wall and environment»


:  2015.03.106-107.kolzeko_recenze.pdf    :  2015.03.106-107.kolzeko_recenze.pdf
(завантажень: 14 / 24-12-2015, 13:07)

106


Правила для авторів
:  2015.03.108-111.rules.pdf    :  2015.03.108-111.rules.pdf
(завантажень: 10 / 24-12-2015, 13:10)


Правила для авторов
:  2015.03.112-115.rules.pdf    :  2015.03.112-115.rules.pdf
(завантажень: 7 / 24-12-2015, 13:12)


Rules for authors
:  2015.03.116-117.rulesl.pdf    :  2015.03.116-117.rulesl.pdf
(завантажень: 7 / 24-12-2015, 13:14)


Зміст вип. 1-2

Contents iss. 1-2, 2015

118
Оновлено: 24-12-2015, 13:33 / Переглядів: 1 358
 

Авторизація