ВІСНИК ХНAУ 2015 вип. 3

 

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 3


ЗМІСТ
CONTENTS
ОГЛЯДИ
SURVEYS

Глянько А. К. Фітогормони і утворення бульбочок у бобових рослин


:  2015.03.006-019.glyanko.pdf (завант.: 47)
:  2015.03.006-019.glyanko.pdf

Glyan’ko А. К. Phytohormones and nodulation at leguminous plants


:  2015.03.006-019.glyanko_sum.pdf (завант.: 16)
:  2015.03.006-019.glyanko_sum.pdf

6


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Бабенко Л. М. Вплив водного режиму на ультраструктурну будову клітин  зародкової осі насіння Phaseolus vulgaris L.


:  2015.03.020-028.babenko.pdf (завант.: 22)
:  2015.03.020-028.babenko.pdf

Babenko L. M. Influence of water regime on cells ultrastructure of embryonic axis in seeds of Phaseolus vulgaris L.


:  2015.03.020-028.babenko_sum.pdf (завант.: 9)
:  2015.03.020-028.babenko_sum.pdf

20

Загоскіна Н. В., Зубова М. Ю., Нечаєва Т. Л., Живухіна Є. А. Дія іонів кадмію на культуру  in vitro чайної рослини (Camellia sinensis L.)


:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al.pdf (завант.: 22)
:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al.pdf

Zagoskina N. V., Zubova M. Y., Nechaeva T. L., Zhivuchina E. A. Action of cadmium ions on culture in vitro of tea (Camellia sinensis L.) plant


:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al_sum.pdf (завант.: 8)
:  2015.03.029-037.zagoskina_et_al_sum.pdf

29

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Швиденко М. В., Ястреб Т. О. Вплив нітропрусиду натрію  на пігментний комплекс листків і продуктивність проса за несприятливих умов


:  2015.03.038-044.karpets_et_al.pdf (завант.: 23)
:  2015.03.038-044.karpets_et_al.pdf

Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Shvydenko M. V., Yastreb T. O. Influence of sodium nitroprusside on pigmental complex of leaves and productivity of millet in adverse conditions


:  2015.03.038-044.karpets_et_al_sum.pdf (завант.: 9)
:  2015.03.038-044.karpets_et_al_sum.pdf

38

Катишева Н. Б., Поморцев А. В., Дорофеєв Н. В., Пєшкова А. А., Рудиковська Є. Г. Динаміка вмісту проліну у вузлах кущіння озимих зернових культур протягом осінньо-весняного періоду 


:  2015.03.045-053.katysheva_et_al.pdf (завант.: 15)
:  2015.03.045-053.katysheva_et_al.pdf

Katysheva N. B., Pomortsev A. V., Dorofeev N. V., Peshkova A. A., Rudikovskaya E. G. Dynamics of proline content in tillering nodes of winter cereal crops during autumn-spring period


:  2015.03.045-053.katysheva_et_al_sum.pdf (завант.: 8)
:  2015.03.045-053.katysheva_et_al_sum.pdf

45

Лугова Г. А., Карпець Ю. В., Григоренко Д. О., Коломоєць Б. О., Обозний О. І., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є. Вплив жасмонової кислоти на продуктивність рослин ячменю та їх стійкість до посухи і грибних інфекцій


:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al.pdf (завант.: 30)
:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al.pdf

Lugova G. A., Karpets Yu. V., Grygorenko D. O., Kolomoets B. O., Obozniy O. I., Miroshnichenko M. M., Kolupaev Yu. E. Influence of jasmonic acid on productivity of barley plants and their resistance to drought and fungal infections


:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al_sum.pdf (завант.: 10)
:  2015.03.054-061.lugovaya_et_al_sum.pdf

54


ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY

Сахно Л. О., Листван К. В., Кучук М. В. Антиоксидантна активність листків біотехнологічного ріпаку (Brassica napus L.) зі стійкістю до гербіцидів на основі гліфосату і глюфозинату


:  2015.03.062-070.sakhno_et_al.pdf (завант.: 22)
:  2015.03.062-070.sakhno_et_al.pdf

Sakhno L. O., Lystvan K. V., Кuchuк M. V. Antioxidant activity of leafs of biotechnological rape (Brassica napus L.), resistant to herbicides based on glyphosate and glufosinate


:  2015.03.062-070.sakhno_et_al_sum.pdf (завант.: 9)
:  2015.03.062-070.sakhno_et_al_sum.pdf

62

Солоденко А. Є., Файт В. І. Маркери гена AHAS1 для використання в селекції соняшнику на стійкість до гербіцидів


:  2015.03.071-075.solodenko_fait.pdf (завант.: 20)
:  2015.03.071-075.solodenko_fait.pdf

Solodenko A. E., Fayt V. I. Markers of AHAS1 gene for use in sunflower breeding for resistance to herbicides


:  2015.03.071-075.solodenko_fait_sum.pdf (завант.: 5)
:  2015.03.071-075.solodenko_fait_sum.pdf

71

Пикало C. В., Дубровна О. В. Стійкість до абіотичних стресорів рослин R1 тритикале, отриманих шляхом клітинної селекції


:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna.pdf (завант.: 15)
:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna.pdf

Pykalo S. V., Dubrovna O. V. Tolerance to abiotic stressors of R1 plants of triticale obtained by cell selection


:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna_sum.pdf (завант.: 14)
:  2015.03.076-082.pykalo_dubrovna_sum.pdf

76

Твердохліб О. В. Мінливість ознак культурної однозернянки Triticum monococcum та T. sinskajae A. Filat. et Kurk.


:  2015.03.083-090.tverdokhleb.pdf (завант.: 14)
:  2015.03.083-090.tverdokhleb.pdf

Tverdokhleb E. V. Variability of characteristics of cultural einkorn Triticum monococcum and T. sinskajae A. FIlat. et Kurk.


:  2015.03.083-090.tverdokhleb_sum.pdf (завант.: 6)
:  2015.03.083-090.tverdokhleb_sum.pdf

83

Колчанова О. В., Обозний О. І. Особливості введення в культуру in vitro представників роду Corylus


:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi.pdf (завант.: 14)
:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi.pdf

Kolchanova O. V., Oboznyi O. I. Features of introduction to in vitro culture of representatives of Corylus genus


:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi_sum.pdf (завант.: 9)
:  2015.03.091-097.kolchanova_oboznyi_sum.pdf

91

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
PROBLEMS OF STUDYING AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY

Чипиляк Т. Ф. Онтоморфогенез видів роду Hemerocallis L. при інтродукції в Криворізький ботанічний сад НАН України


:  2015.03.098-105.chipilyak.pdf (завант.: 21)
:  2015.03.098-105.chipilyak.pdf

Chipilyak T. F. Ontomorphogenesis of species of Hemerocallis L. genus at introduction in Kryvyi Rig Botanical Garden of NAS of Ukraine


:  2015.03.098-105.chipilyak_sum.pdf (завант.: 6)
:  2015.03.098-105.chipilyak_sum.pdf

98


РЕЦЕНЗІЇ
REVIEWS

Козеко  Л.  Є.  Фенотипічна  пластичність  рослин  у  природних  умовах  і  за  впливу  антропогенних  факторів.  Рецензія  на  монографії: О.М.  Недуха «Гетерофілія  у  рослин»;  О.М. Недуха «Клітинні оболонки рослин та фактори середовища»

Kozeko L. Ye. Plant phenotypic plasticity in natural conditions and under influence of anthropogenic factors.  Review of the monographs: O. M. Nedukha  «Heterophylly in plants»; O. M. Nedukha «Plant cell wall and environment»


:  2015.03.106-107.kolzeko_recenze.pdf (завант.: 13)
:  2015.03.106-107.kolzeko_recenze.pdf

106


Правила для авторів
:  2015.03.108-111.rules.pdf (завант.: 9)
:  2015.03.108-111.rules.pdf


Правила для авторов
:  2015.03.112-115.rules.pdf (завант.: 6)
:  2015.03.112-115.rules.pdf


Rules for authors
:  2015.03.116-117.rulesl.pdf (завант.: 6)
:  2015.03.116-117.rulesl.pdf


Зміст вип. 1-2

Contents iss. 1-2, 2015

118
Оновлено: 24-12-2015, 13:33 / Переглядів: 1 221
 

Авторизація