ВІСНИК ХНAУ 2016 вип. 1 (37)

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2015, ВИП. 3

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY.
SERIES BIOLOGY, 2016, IS. 1 (37)


ЗМІСТ
CONTENTS

ОГЛЯДИ

SURVEYS

Веденичова Н. П. Цитокініни як регулятори росту органів рослин за різних умов існування


Vedenicheva N. P. Cytokinins as regulators of plant organs growth under different conditions (Summary)
6

Войтенко Л. В., Косаківська І. В. Поліфункціональний фітогормон абсцизова кислота


Voytenko L. V., Kosakivska I. V. Polyfunctional phytohormone abscisic acid (Summary)

27

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В., Ястреб Т. О., Лугова Г. А. Сигнальні посередники у реалізації фізіологічних ефектів стресових фітогормонів


Kolupaev Yu. E., Karpets Yu. V., Yastreb T. O., Lugovaya A. A. Signal mediators in realization of physiological effects of stress phytohormones (Summary)

42

Глянько А. К. Захисні системи бобових рослин при інфікуванні ризобіями


Glyan’ko А. К. Defensive mechanisms of rhizobia-infected legume plants (Summary)

63

Ломоватська Л. А., Романенко А. С., Кузакова О. В. Порівняльна оцінка ролі цАМФ і аденилатциклаз патогенів тварин, фітопатогенів і мутуалістів рослин у контролі їх вірулентності


Lomovatskaya L. A., Romanenko A. S., Kuzakova O. V. Comparative evaluation of role of camp and adenylate cyclases of animal pathogens, phytopathogens, and plant mutualists in control of their virulence (Summary)

78

 


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Левішко А. С., Маменко П. М. Особливості метаболітного профілю коренів сої за інокуляції штамами Bradyrhizobium japonicum різної активності

 

Levishko A. S., Mamenko P. M. Peculiarities of metabolic profile of soybean roots inoculated by Bradyrhizobium japonicum strains with different symbiotic activity (Summary)

88

Колупаєв Ю. Є., Рябчун Н. І., Ястреб Т. О., Обозний О. І., Швиденко М. В. Вплив холодового загартування на стійкість проростків пшениці до дії пероксиду водню та іонів заліза (II). II. Участь антиоксидантних ферментів

96

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Фірсова К. М., Заярна О. Ю. Фунгіцид Седаксан попереджає окиснювальні пошкодження проростків пшениці та підвищує їх стійкість до осмотичного і високотемпературного стресів


Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Firsova K. M., Zayarnaya O. Yu. Fungicide Sedaxane prevents oxidative damage of wheat seedlings and increases their resistance to osmotic and high-temperature stresses (Summary)

103

 

ЮВІЛЕЇ

Косаківська І. В. Людмила Іванівна Мусатенко (до 80-річчя від дня народження)


:  UA.pdf    :  UA.pdf
(завантажень: 12 / 15-04-2016, 08:20)

111


Правила для авторів

Правила для авторів
:  UA.pdf    :  UA.pdf
(завантажень: 13 / 15-04-2016, 08:23)

113
Правила для авторов 
:  RUS.pdf    :  RUS.pdf
(завантажень: 7 / 15-04-2016, 08:24)
116
Rules for authors 
:  EN.pdf    :  EN.pdf
(завантажень: 7 / 15-04-2016, 08:26)
119

 Оновлено: 15-04-2016, 08:29 / Переглядів: 897
 

Авторизація