ВІСНИК ХНAУ 2016 вип. 2 (38)

ЗМІСТ
CONTENTS

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2016, ВИП. 2

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY.
SERIES BIOLOGY, 2016, IS. 2 (38)

 

ДО 200-РІЧЧЯ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА

 FOR THE 200-th ANNIVERSARY OF V.V. DOKUCHAEV KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY

В. К. Дослідження у галузі експериментальної біології рослин у Харківському національному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва

6

 

ОГЛЯДИ

SURVEYS

Колупаєв Ю. Є.  Індукування протекторних систем рослин дією стресорів, екзогенних сигнальних посередників і фітогормонів


Kolupaev Yu. E. Induction of protective systems of plants by influence of stressors, exogenous signal mediators and phytohormones

10

Білявська Н. О., Подорванов В. В., Федюк О. М. Сучасні уявлення про термогенез у рослин та його механізми


Bilyavska N. O., Podorvanov V. V., Fediuk O. M. Modern conceptions on plant thermogenesis and its mechanisms

28

Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Косаківська І. В. Структурно-функціональні особливості Equisetum arvense L. в онтогенезі


Voytenko L. V., Shcherbatiuk M. M., Kosakivska I. V. Structural and functional characteristics of Equisetum arvense L. in ontogenesis

46

 


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Жадько С. І. Роль гістондеацетилази в регуляції активності антиоксидантних ферментів калусної культури Arabidopsis thaliana за дії осмотичного стресу


Jadko S. I. Role of histone deacetylase in regulation of antioxidant enzymes activities in callus culture of Arabidopsis thaliana under osmotic stress

69

Сиваш О. О., Фомішина Р. Н., Захарова Т. О., Золотарьова О. К. Хлорофілазна активність і пігментний склад листків рослин різних ярусів широколистяного лісу


Syvash O. O., Fomishyna R. N., Zakharova T. O., Zolotareva E. K. Chlorophyllase activity and pigment composition in leaves of forest plants of different layers of broad-leaved forest

75

Гуляєва Г. Б, Пасічник Л. А., Патика В. П. Функціональна активність фотосинтетичного апарату пшениці ярої за штучного зараження штамами Рseudomonas syringae рv. аtrofaciens різного походження


Gulyaeva A. B., Pasichnyk L. A., Patyka V. P. Functional activity of photosynthetic apparatus of spring wheat under action of artificial infection by Рseudomonas syringae pv. аtrofaciens strains of different origin

84

Карпець Ю. В., Колупаєв Ю. Є., Григоренко Д. О., Фірсова К. М. Реакція рослин ячменю різних генотипів на ґрунтову посуху і дію донора оксиду азоту


Karpets Yu. V., Kolupaev Yu. E., Grigorenko D. O., Firsova K. M. Response of barley plants of various genotypes to soil drought and influence of nitric oxide donor

94ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ

PROBLEMS OF STUDYING AND CONSERVATION OF BIODIVERSITY

Мальцева С. Ю. Дендрофлора міста Гнічеськ (Херсонська область, Україна)


Maltseva S. Yu. Dendroflora of Genichesk (Kherson region, Ukraine)

106

 

ХРОНІКА

Колупаєв Ю. Є., Карпець Ю. В. «Регуляція росту, розвитку і продуктивності рослин»: VIII Міжнародна наукова конференція (Мінськ, 28-30 жовтня 2015 року)

115

 

 ЮВІЛЕЇ

В. К., Косаківська І. В. Костянтин Меркурійович Ситник (до 90-річчя від Дня народження)

118
Оновлено: 12-08-2016, 15:12 / Переглядів: 1 342
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок