ВІСНИК ХНAУ 2013 вип. 10 (30)

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ ФІТОПАТОЛОГІЯ ТА ЕНТОМАЛОГІЯ, 2013, ВИП. 10 (30)

                                                                                                  

ЗМІСТ

 

Адаменко О.П. Визначення шкідливої дії фузаріозу на посівах сої та сучасний стан обмеження його розвитк
:  2013_10_007-016_adamenko.pdf (завант.: 22)
:  2013_10_007-016_adamenko.pdf
 7
Андреєва О.Ю. Поширеність пагонов’юнів у соснових насадженнях Центрального Полісся
:  2013_10_017-021_andreieva.pdf (завант.: 29)
:  2013_10_017-021_andreieva.pdf
 17
Байдик Г.В., Бережненко Ж.І. Комахи-шкідники листя дуба у полезахисних лісових смугах ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
:  2013_10_022-028_bajdyk.pdf (завант.: 14)
:  2013_10_022-028_bajdyk.pdf
 22
Батова О.М. Роль агротехнічних заходів в обмеженні розвитку кореневих гнилей озимої пшениці
:  2013_10_029-032_batova.pdf (завант.: 14)
:  2013_10_029-032_batova.pdf
 29
Білецький Є.М. Харківські екологи — засновники фітосанітарного прогнозування 
:  2013_10_033-045_beletsky.pdf (завант.: 15)
:  2013_10_033-045_beletsky.pdf
 33
Бобров І.О. Вибір місць зимівлі сосновим підкоровим клопом у різних екологічних умовах 
:  2013_10_046-052_bobrov.pdf (завант.: 17)
:  2013_10_046-052_bobrov.pdf
 46
Бушулян М.А. Характеристика сортів озимої пшениці за показниками, що обумовлюють стійкість сприйнятливість до Septoria tritici в Степу України 
:  2013_10_053-056_bushulyan.pdf (завант.: 21)
:  2013_10_053-056_bushulyan.pdf
53 
Васильєва Ю.В. Вплив абіотичних чинників на стан популяції амарантового стеблоїда (Lixus subtilis Boh.) у ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ 
:  2013_10_057-063_vasylieva.pdf (завант.: 15)
:  2013_10_057-063_vasylieva.pdf
57
Вільна В.В., Станкевич С. В. Хрестоцвіті клопи та обмеження їх шкідливості| у ННВЦ «Дослідне поле ХНАУ» ім. В. В. Докучаєва
:  2013_10_064-070_vilna.pdf (завант.: 17)
:  2013_10_064-070_vilna.pdf
64
Гринько Н.Н. Вегетативная гибридизация морфотипов Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr из Турции и Северного Кавказа 
:  2013_10_071-077_grinko.pdf (завант.: 33)
:  2013_10_071-077_grinko.pdf
71 
Гринько Н.Н., Туренко В.П. Иммунологическая и хозяйственная оценка сортов салата из мировой коллекции ВИР 
:  2013_10_078-083_turenko.pdf (завант.: 18)
:  2013_10_078-083_turenko.pdf
78 
Горяінова В. В. Основні хвороби листя пшениці ярої 
:  2013_10_084-088_goryainova.pdf (завант.: 27)
:  2013_10_084-088_goryainova.pdf
84
Дрозда В. Ф., Кочерга М. О. Біотехнологічні особливості створення та використання вірусного ентомопатогенного препарату Мерівал для захисту ягідників 
:  2013_10_089-095_drozda.pdf (завант.: 12)
:  2013_10_089-095_drozda.pdf
89
Євтушенко М.Д., Забродіна І.В. Шкідливість личинок букарки в молодому саду ННВЦ «Дослідне поле» ХНАУ ім. В. В. Докучаєва
:  2013_10_096-100_yevtushenko.pdf (завант.: 21)
:  2013_10_096-100_yevtushenko.pdf
96 
Кукіна О.М. Особливості заселення дерев дуба дубовим заболонником (Scolytus intricatus Ratz.) 
:  2013_10_101-106_kukina.pdf (завант.: 13)
:  2013_10_101-106_kukina.pdf
101
Лучна І.С. Визначення стійкості зразків пшениці озимої до хвороб в умовах штучногоінфекційного та провокаційного фону 
:  2013_10_107-113_luchna.pdf (завант.: 25)
:  2013_10_107-113_luchna.pdf
107
Малахов Д. Ю. Морфологічні та біологічні особливості збудників плямистостей ярого ячміня 
:  2013_10_114-120_malahov.pdf (завант.: 25)
:  2013_10_114-120_malahov.pdf
 114
Мартиненко В.І., Харченко Ю.В. Ефективність комбінованих фунгіцидів проти фітофторозу картоплі 
:  2013_10_121-124_martynenko.pdf (завант.: 24)
:  2013_10_121-124_martynenko.pdf
121
Марченко А.Б. Мікрофлора насіння Zinnia elegans Jacq 
:  2013_10_125-128_marchenko.pdf (завант.: 14)
:  2013_10_125-128_marchenko.pdf
 125
Мєшкова В.Л., Зінченко О.В. Заселеність стовбуровими комахами соснових насаджень, ослаблених різними чинниками 
:  2013_10_129-134_meshkova.pdf (завант.: 18)
:  2013_10_129-134_meshkova.pdf
 129
Ниска І.М., Петренкова В.П., Бабушкіна Т.В., Боровська І.Ю. Диференціація колекційних зразків ячменю ярого за стійкістю до біотичних чинників 
:  2013_10_135-140_nyska.pdf (завант.: 16)
:  2013_10_135-140_nyska.pdf
 135
Олейніков Є.С. Поширення та шкідливість септоріозу пшениці озимої 
:  2013_10_141-145_olejnikov.pdf (завант.: 20)
:  2013_10_141-145_olejnikov.pdf
 141
Сіроус Л.Я. Шкідники посівів соняшнику в Харківській області 
:  2013_10_146-150_sirous.pdf (завант.: 17)
:  2013_10_146-150_sirous.pdf
 146
Скрильник Ю.Є. Шкідливість вусачів (Coleoptera, Cerambycidae) у соснових насадженнях Лівобережної України
:  2013_10_151-162_skrylnyk.pdf (завант.: 17)
:  2013_10_151-162_skrylnyk.pdf
 151
Станкевич С.В., Кава Л.П. Шкідники ріпаків озимого і ярого у Східному та Центральному Лісостепу України 
:  2013_10_163-168_stankevych.pdf (завант.: 24)
:  2013_10_163-168_stankevych.pdf
163 
Тарасенко А.А. Отлов насекомых на четырёхстороннюю ловушку 
:  2013_10_169-173_tarasenko.pdf (завант.: 30)
:  2013_10_169-173_tarasenko.pdf
169
Фокін А.В. Оцінювання рівнів шкідливості ґрунтових фітофагів за допомогою теореми мінімакса
:  2013_10_174-178_fokin.pdf (завант.: 22)
:  2013_10_174-178_fokin.pdf
174 

Черненко В.Л., Сергиенко О.В., Солодовник Л.Д., Бондаренко С.В. Особенности взаимосвязи основных качественных и количественных признаков с вредоносностью пероноспороза у огурца корнишонного типа 
:  2013_10_179-184_chernenko.pdf (завант.: 12)
:  2013_10_179-184_chernenko.pdf

179 

Шахова Н.М., Шаповалов А.І. Сисні шкідники та захист від них озимої пшениці в Південному Степу України 
:  2013_10_185-189_shakhova.pdf (завант.: 28)
:  2013_10_185-189_shakhova.pdf

185 

Яровий Г.І., Кузьменко В.І. Ефективність застосування біопрепаратів і регуляторів росту рослин проти хвороб помідора 
:  2013_10_190-194_yarovyi.pdf (завант.: 25)
:  2013_10_190-194_yarovyi.pdf

 190

Правила для авторів 
:  2013_10_195_rules.pdf (завант.: 21)
:  2013_10_195_rules.pdf

 195

 

 
:  2013_10_abstract.pdf (завант.: 24)
:  2013_10_abstract.pdf
 

CONTENTS

 

Adamenko O. P. Evaluation of Fusariа harmful effects on soya sowings and current status of restriction of its development

 

 

2

Andrejeva O. Ju. Spread of pine shoot moths in pine stands of Central Polissya

 

 

3

Bajdyk G. V., Berezhnenko Zh. I. Insect pests of oak in the field protective forest belts of the training & scientific production centre "Doslidne pole" of Kharkiv National Agrarian University named after V. V. Dokuchajev

 

 

 

4

Batova O. M. Role of agrotechnical measures in limiting the development of root rot of winter wheat

 

 

5

Beletsky Ye. M. Kharkiv ecologist founders of phytosanitary forecast

 

 

6

Bobrov I. O. Preference of place of hibernation by pine bark bug in different ecological conditions

 

 

7

Bushulyan M. A. Characteristic of winter wheat varieties on features, which cause resistance-susceptibility to Septoria tritici in the Steppe of Ukraine

 

 

8

Vasylieva Ju. V. Influence of abiotic factors on the condition of the population of Lixus subtilis Boh. in the Scientific Training andProductionCenter «Experimental field» ofKharkivNationalAgrarianUniversity

 

 

 

9

Vilna V. V., Stankevych S. V.Cruciferous bugs and restriction of their harmfulness in educational Scientific Productive Centre "Experimental field" of KHNAU named after V. V. Dokuchayev”

 

 

10

Grinko N. N.Vegetative hybridization of Cryphonectria parasitica (Murrill) M. E. Barr morphotypes fromTurkey and theNorth Caucasus

 

 

11

Grinko N. N., Turenko V. P. Immunological and economical assessment of lettuce varieties from world-wide collection of All-Russian Institute of plant cultivation

 

 

12

Goryainova V. V.The main diseases of leaves of spring wheat

 

 

13

Drozda V.F., Kocherga M. A.Biotechnological peculiarities in creation and usage of virus-based entomopatogenical preparation – Merival used for berry crops protection

 

 

 

14

Yevtushenko M. D., Zabrodina I. V. Harmfulness of Coenorrhinus pauxillus (Germ.) larvae in the young orchard of the SEPC “Experimental plot” of KhNAU named after V. V. Dockuchayev

 

 

 

15

KukinaOM.Peculiarities of oak trees colonization by oak bark beetle (Scolytus intricatus Ratzeburg, 1837; Coleoptera: Scolytidae)

 

 

16

Luchna I. S. Evaluation of the resistance to diseases in winter wheat samples under infectious and provocative sites

 

 

17

Malahov D. Yu. Morphological and biological pecularities of spring barley spot disease pathogenic agents

 

 

18

Martynenko V. I., Kharchenko Y V.Effectiveness of combined fungicides against potato blight

 

 

19

Marchenko A. B.Microflora of Zinnia elegans Jacq. Seeds

 

20

Meshkova V. L., Zinchenko O. V. Colonization by stem insects the pine stands weakened by different causes

 

 

21

Nyska I. M. Petrenkova V P., Babushkina T. V., Borovska I. Yu. Differentiation of spring barley collection samples as for their resistance to biotechnical factors

 

 

22

Olejnikov Ye. S. Spreading and harmfulness of Septorios winter wheat

 

23

Sirous L. Ya. Pests of Sunflower Crops in Kharkiv Region

 

24

Skrylnyk Y. Ye. Injuriousness of longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae) in the pine stands of the Left-Bank Ukraine

 

 

25

Stankevych S. V., Kava L. P. The pests of winter and spring oilseed rape in eastern and central Forest-steppe of theUkraine

 

 

26

Tarasenko О. О. Trapping of insects by four-sides trap

 

 

27

Fokin A.V.Evaluation of levels of harmfulness for soil phytophages using «min-max» theorem

 

 

28

Chernenko V., Sergienko O., Solodovnyk L., Bondarenko S. Interrelations between the basic qualitative and quantitative indices of downy mildew of cucumber gherkins 

 

 

29

Shakhova N. M., Shapovalov A. I.Sucking pests and protection of winter wheat from them in the Southern Steppe of Ukraine

 

 

30

Yarovyi G. Y., Kuz’menko V. Y. The efficiency of use of biological preparations and phytohormones against tomato diseases

 

 

31
Оновлено: 7-10-2014, 15:28 / Переглядів: 1 341
 

Авторизація