ВІСНИК ХНAУ 2017 вип.1 (40)

 

 

ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2017, ВИП. 1

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY.
SERIES BIOLOGY, 2017, IS. 1 (40)

 

ОГЛЯДИ

 SURVEYS

Глянько А. К., Іщенко А. А. Активні форми кисню і азоту – можливі медіатори системної стійкості бобових за дії ризобіальної інфекції
Glyan'ko А. К., Ischenko A. А. Reactive oxygen and nitrogen species as possible mediators of system resistance in Fabaceae affected by rhizobial infection

9

Сахно Л. О. Активність супероксиддисмутази в онтогенезі рослин у нормі і за дії абіотичних стресів
Sakhno L. O. Superoxide dismutase activity in plant ontogenesis under normal and abiotic stress conditions

21

Гончарук Є. О., Загоскіна Н. В. Важкі метали: надходження, токсичність і захисні механізми рослин (на прикладі іонів кадмію)
Goncharuk E. A., Zagoskina N. V. Heavy metals: uptake, toxicity and protective mechanisms in plants (on example of cadmium)

35


ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY

Водка М. В., Поліщук О. В., Білявська Н. О., Золотарьова О. К. Вплив вуглекислого газу на структуру ізольованих хлоропластів шпинату
Vodka M. V., Polishchuk,A. V., Bеlyavskaya N. A., Zolotareva E. K. Effect of CO2 on structure оf spinach isolated chloroplasts

50

Колупаєв Ю. Є., Фірсова К. М., Ястреб Т. О., Швиденко М. В. Індукування антиоксидантної системи і теплостійкості колеоптилів пшениці донором сірководню: зв'язок ефектів з утворенням активних форм кисню
Kolupaev Yu. E., Fіrsova K. M., Yastreb T. O., Shvidenko N. V. Induction of antioxidant system and heat resistance of wheat coleoptiles by hydrogen sulfide donor: connection with reactive oxygen species formation

61

Жигачова І. В., Бінюков В. І., Міль Є. М. Функціональний стан мітохондрій проростків гороху за умов дефіциту води і обробки фосфорорганічними, германійорганічними сполуками та похідними 5-гідроксибензімідазолу
Zhigacheva I. V., Binukov V. I., Mil’ E. M. Mitochondria functional state of pea seedling in conditions of water deficit and treatment with plant growth regulators

69

Ястреб Т. О., Колупаєв Ю. Є., Лугова Г. А., Дмитрієв О. П. Реакція рослин арабідопсису дикого типу і мутантів jin1 на дію пероксиду водню і сольового стресу
Yastreb T. O., Kolupaev Yu. E., Lugovaya A. A., Dmitriev A. P. Response of Arabidopsis plants of wild type and jin1 mutants to hydrogen peroxide and salt stress

81

Васюк В. А., Войтенко Л. В., Косаківська І. В. Фітогормони у регуляції вегетативної та репродуктивної фаз розвитку спорофітів вищих судинних спорових рослин
Vasyuk V. A., Voytenko L. V., Kosakivska I. V. Phytohormpones in regulation of vegetative and reproductive phases of higher vascular cryptogams development

88

Ломоватська Л. А., Макарова Л. Є., Кузакова О. В., Гончарова А. М., Романенко А. С. Залежність вмісту цАМФ і активності факторів вірулентності Pseudomonas syringae pv. pisi та Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus від концентрації N-феніл-2-нафтиламіну
Lomovatskaya L. A., Makarova L. E., Kuzakova O. V., Goncharova A. M., Romanenko A. S. Effect of N-phenyl-2-naphtylamine on cAMP level and virulence factors of Pseudomonas syringae pv. pisi and Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus

100
Бабенко Л. М., Мошинець O. В., Рогальський С. П., Щербатюк М. М., Суслова О. С., Косаківська І. В. Вплив передпосівного праймування N-гексаноїл-L-гомосеринлактоном на формування ризосферної мікрофлори і структуру урожайності Triticum aestivum L.
Babenko L. M., Moshynets O. V., Rogalsky S. P., Shcherbatiuk N. N., Suslova O. S., Kosakivska I. V. Effects of presowing N-hexanoyl-L-homoserine lactone priming on formation of rhizosphere microflora and harvest structure of Triticum aestivum L.
106

Прядкіна Г.О., Зборівська О.В., Оксьом В.П., Стасик О.О. Формування біомаси на ранніх етапах онтогенезу та урожайність у високопродуктивних сортів озимої пшениці
Pryadkina G. A., Zborovskaya A. V., Oksem V. P., Stasik O. O. Biomass formation at early stages of ontogeny and yield in high-yielding varieties of winter wheat

119

Кур’ята В. Г., Кравець О. О. Особливості росту, формування листкового апарату та продуктивність томатів за дії ретардантів фолікуру та есфону
Kuryata V. G., Kravets O. О. Peculiarities of the growth, formation of leaf apparatus and productivity of tomatoes under action of retardants folicur and ethephon

127

 

 

Правила для авторів Правила для авторов Rules for authors


Оновлено: 27-03-2017, 12:55 / Переглядів: 1 228
 

Авторизація
Ми використовуємо файли cookies для оптимізації контенту та швидкодії сайту.
Продовжуючи відвідування сайту, Ви погоджуєтесь на використання файлів cookies.
Ок