ВІСНИК ХНAУ 2014 вип. 2 (32)ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2014, ВИП. 2 (32)

                                                                                                  

ЗМІСТ


ОГЛЯДИ
 

Колупаєв Ю. Є., Вайнер А. О., Ястреб Т. О. Пролін: фізіологічні функції і регуляція вмісту у рослинах за стресових умов 


:  2014.02.006-022.kolupaev_et_al.pdf (завант.: 75)
Переглянути онлайн:  2014.02.006-022.kolupaev_et_al.pdf
761,83 Kb [30-07-2014, 08:05]

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Семеніхін А. В., Поліщук О. В., Подорванов В. В. Вплив іонів важких металів на активність карбоангідрази хлоропластів гороху


:  2014.02.023-031.semenihin.pdf (завант.: 49)
Переглянути онлайн:  2014.02.023-031.semenihin.pdf
337,66 Kb [30-07-2014, 08:13]

23

Косаківська І. В., Войтенко Л. В., Лихньовський Р. В., Устінова А. Ю. Вплив гіпо- і гіпертермії на вміст вільної і кон’югованої форм індоліл-3-оцтової кислоти в проростках Triticum aestivum L.


:  2014.02.032-037.kosakovskaya.pdf (завант.: 36)
Переглянути онлайн:  2014.02.032-037.kosakovskaya.pdf
301,27 Kb [30-07-2014, 08:15]

32

Пасюга О.С., Пасюга В.М., Рябуха С.С., Шкорбатов Ю.Г. Дія мікрохвильового випромінювання і слабкого магнітного поля на стан клітинної мембрани та ядра клітин гороху (Pisum sativum L.)


:  2014.02.038-045.pasiuga.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  2014.02.038-045.pasiuga.pdf
334,72 Kb [30-07-2014, 08:16]

38

Вайнер А. О., Колупаєв Ю. Є., Обозний О. І., Ястреб Т. О., Хрипач В. О. Вплив 24-епібрасиноліду на стійкість рослин проса (Panicum miliaceum) до водного стресу


:  2014.02.046-055.vayner.pdf (завант.: 34)
Переглянути онлайн:  2014.02.046-055.vayner.pdf
366,43 Kb [30-07-2014, 08:17]

46

Маменко П. М., Маліченко С. М., Жемойда А. В., Соболенко Л. Ю. Ефективність симбіотичних систем сої різних груп стиглості за інокуляції Тn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum


:  2014.02.056-062.mamenkol.pdf (завант.: 44)
Переглянути онлайн:  2014.02.056-062.mamenkol.pdf
296,13 Kb [30-07-2014, 08:18]

56

Карпець Ю. В., Вайнер А. О., Обозний О. І., Ястреб Т. О. Індукування стійкості сіянців сосни звичайної до інфекційного вилягання дією екзогенної саліцилової кислоти


:  2014.02.063-069.karpets.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  2014.02.063-069.karpets.pdf
321,29 Kb [30-07-2014, 08:19]

63

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Рожков Р. В., Криворученко Р. В., Коваленко І. В. Генетичний контроль тетраостості у пшениці


:  2014.02.070-076.rozhkov.pdf (завант.: 46)
Переглянути онлайн:  2014.02.070-076.rozhkov.pdf
366,72 Kb [30-07-2014, 08:20]

70

ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ І ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ
 

Бєлан С. С. Фенологія та репродукція рідкісного виду Gladiolus tenuis M. Bieb. в умовах сінокосіння заплавних лук річки Псел (Сумська область)


:  2014.02.077-081.belan.pdf (завант.: 43)
Переглянути онлайн:  2014.02.077-081.belan.pdf
388,19 Kb [30-07-2014, 08:22]

77

Чайка М. І. Особливості структурної організації рослинного покриву техногенних екотопів


:  2014.02.082-089.chajka.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  2014.02.082-089.chajka.pdf
342,83 Kb [30-07-2014, 08:23]

82

Безроднова О. В. Екоморфічний склад континентальних соснових лісів з остепненим травостоєм


:  2014.02.090-096.bezrodnova.pdf (завант.: 40)
Переглянути онлайн:  2014.02.090-096.bezrodnova.pdf
357,86 Kb [30-07-2014, 08:24]

90

КОРОТКІ ПОВІДОМЛЕННЯ
 

Бешлей З., Бешлей С., Баранов В., Терек О. Поглинання важких металів Sorghum halepense із субстратів породного відвалу


:  2014.02.097-100.beshley.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2014.02.097-100.beshley.pdf
250,77 Kb [30-07-2014, 08:25]

97

РЕЦЕНЗІЇ
 

Колупаєв Ю. Є., Трифонов Р. А. «Словник української біологічної термінології» / Відп. редактори Д.М. Гродзинський, Л.О. Симоненко


:  2014.02.101-103.kolupaev_tryfonov.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2014.02.101-103.kolupaev_tryfonov.pdf
178,79 Kb [30-07-2014, 08:26]

101

ЮВІЛЕЇ
 

Дмитрієв О. П. Дмитру Михайловичу Гродзинському – 85 років


:  2014.02.104-107.dmytriev_grodzinskji_85.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  2014.02.104-107.dmytriev_grodzinskji_85.pdf
210,11 Kb [30-07-2014, 08:27]

104

 

 

Правила для авторів 
:  2014.02.108-112.rules_ukr.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2014.02.108-112.rules_ukr.pdf
277,39 Kb [30-07-2014, 08:28]

108

Правила для авторов 
:  2014.02.113-117.rules_rus.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2014.02.113-117.rules_rus.pdf
272,86 Kb [30-07-2014, 08:28]

113

Rules for authors 
:  2014.02.118-119.rules_engl.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2014.02.118-119.rules_engl.pdf
127,67 Kb [30-07-2014, 08:29]

118

 

 

THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
SERIES BIOLOGY, 2014, IS. 2 (32)

 

                                                                                                    CONTENTS

SURVEYS
 

Kolupaev Yu. E., Vayner A. A., Yastreb T. O. Proline: physiological functions and regulation of its content in plants under stress conditions (Summary)


:  01.kolupaev_sum.pdf (завант.: 54)
Переглянути онлайн:  01.kolupaev_sum.pdf
70,52 Kb [11-09-2014, 14:00]

6

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 

Semenihin A. V., Polishchuk A. V., Podorvanov V. V. Effect of heavy metals ions on the activity of carbonic anhydrase in pea chloroplasts (Summary)


:  02.semenihin_sum.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  02.semenihin_sum.pdf
73,96 Kb [11-09-2014, 14:00]

23

Kosakovskaya I. V., Voytenko L. V., Likhnyovskiy R. V., Ustinova A. Y. Influence of hypo- and hyperthermia on content of free and conjugated forms of indole-3-acetic acid in plantlets of Triticum aestivum L. (Summary)


:  03.kosakovskaya_sum.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  03.kosakovskaya_sum.pdf
72,07 Kb [11-09-2014, 14:01]

32

Pasiuga O. S., Pasiuga V. N., Ryabukha S. S., Shckorbatov Y. G. Influence of microwave irradiation and magnetic field on the state of plasma membrane and chromatin of pea (Pisum sativum L.) cells (Summary)


:  04.pasiuga_sum.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  04.pasiuga_sum.pdf
9 Kb [11-09-2014, 14:01]

38

Vayner A. A., Kolupaev Yu. E., Oboznyi O. I, Yastreb T. O., Khripach V. A. Influence of 24 epibrassinolide on resistance of millet (Panicum miliaceum L.) plants to water stress


:  05.vayner_et_al.pdf (завант.: 23)
Переглянути онлайн:  05.vayner_et_al.pdf
390,97 Kb [11-09-2014, 14:01]

46

Mamenko P. M., Malichenko S. M., Zhemojda A. V., Sobolenko L. Yu. Efficiency of symbiotic systems formed by soybean of different maturity groups under inoculattion with Tn5 mutants of Bradyrhizobium japonicum (Summary)


:  06.mamenko_sum.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  06.mamenko_sum.pdf
75,43 Kb [11-09-2014, 14:01]

56

Karpets Yu. V., Vayner A. A., Oboznyi O. I., Yastreb T. O. Induction of resistance of seedlings of scotch pine to infectious damping-off (fusarial wilt) by influence of exogenous salicylic acid (Summary)


:  07.karpets_sum.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  07.karpets_sum.pdf
8,74 Kb [11-09-2014, 14:02]

63

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY
 

Rozhkov R. V., Kryvoruchenko R. V., Kovalenko I. V. Genetic control of tetrabeardedness in wheat (Summary)


:  08.rozhkov_sum.pdf (завант.: 42)
Переглянути онлайн:  08.rozhkov_sum.pdf
8,86 Kb [11-09-2014, 14:02]

70

PROBLEMS OF LEARNING AND CONSERVATION OF BIOLOGICAL DIVERSIFICATION
 

Belan S. S. phenology and reproduction of rare species Gladiolus tenuis M. Bieb. in conditions of haying regime on floodplain meadows of river Psyol (Sumy region, Ukraine) (Summary)


:  09.belan_sum.pdf (завант.: 15)
Переглянути онлайн:  09.belan_sum.pdf
74,59 Kb [11-09-2014, 14:03]

77

Chajka N. I. Features of the structural organization of the plant cover of technogenic ecotopes (Summary)


:  10.chajka_sum.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  10.chajka_sum.pdf
78,76 Kb [11-09-2014, 14:03]

82

Bezrodnova O. V. Composition of ecomorphs of continental pine forests with steppe herbage (Summary)


:  11.bezrodnova_sum.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  11.bezrodnova_sum.pdf
9,29 Kb [11-09-2014, 14:03]

90

SHORT COMMUNICATIONS
 

Beshley Z., Beshley S., Baranov V., Terek O. Absorption of Sorghum halepense heavy metals from substrate of the rock dumps (Summary)


:  12.beshley_sum.pdf (завант.: 26)
Переглянути онлайн:  12.beshley_sum.pdf
10,19 Kb [11-09-2014, 14:03]

97

REVIEWS
 

Kolupaev Yu. E., Tryfonov R. A. «Dictionary of the Ukrainian Biological Terminology» / Eds. D. M. Grodzynskyi, L. O. Symonenko


:  2014.02.101-103.kolupaev_tryfonov.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2014.02.101-103.kolupaev_tryfonov.pdf
178,79 Kb [30-07-2014, 08:26]

101

JUBILEES
 

Dmytriev O. P. Academic of NAS of Ukraine Dmyto Grodzynskyi (on his 85ht birthday)


:  2014.02.104-107.dmytriev_grodzinskji_85.pdf (завант.: 21)
Переглянути онлайн:  2014.02.104-107.dmytriev_grodzinskji_85.pdf
210,11 Kb [30-07-2014, 08:27]

104

 

 

Правила для авторів 
:  2014.02.108-112.rules_ukr.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2014.02.108-112.rules_ukr.pdf
277,39 Kb [30-07-2014, 08:28]

108

Правила для авторов 
:  2014.02.113-117.rules_rus.pdf (завант.: 22)
Переглянути онлайн:  2014.02.113-117.rules_rus.pdf
272,86 Kb [30-07-2014, 08:28]

113

Rules for authors 
:  2014.02.118-119.rules_engl.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2014.02.118-119.rules_engl.pdf
127,67 Kb [30-07-2014, 08:29]

118Оновлено: 29-07-2014, 15:02 / Переглядів: 2 298
 

Авторизація