ВІСНИК ХНAУ 2014 вип. 3 (33)

                                                ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
                                                                       СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2014, ВИП. 3 (33)

 

                                                                                   ЗМІСТ

ОГЛЯДИ
 

Глянько А. К. Роль Nod-фактора Rhizobium в індукції сигнальних систем рослини при формуванні бобово-ризобіального симбіозу


:  2014.03.006-014.glyanko.pdf    :  2014.03.006-014.glyanko.pdf
(завантажень: 37 / 16-12-2014, 13:45)

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Жадько С. І. Н2О2-залежне збільшення активності гістон ацетилтрансферази і деацетилази в культурі тканин Arabidopsis thaliana за дії осмотичного стресу


:  2014.03.015-020.jadko.pdf    :  2014.03.015-020.jadko.pdf
(завантажень: 34 / 16-12-2014, 13:47)

15

Дрок К. М., Маменко П. М., Омельчук С. В., Косаківська І. В. Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів


:  2014.03.021-028.drok_et_al.pdf    :  2014.03.021-028.drok_et_al.pdf
(завантажень: 27 / 16-12-2014, 13:48)

21

Тарасюк О. І., Починок В. М. Фотосинтетична активність прапорцевих листків ліній озимої м’якої пшениці, які містять рідкісні Glu-алелі


:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok.pdf    :  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok.pdf
(завантажень: 21 / 16-12-2014, 13:50)

29

Вайнер А. О., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Хрипач В. О., Сотников Ю. О. Вплив 24-епібрасиноліду на жаростійкість і продуктивність рослин проса (Panicum miliaceum)


:  2014.03.035-042.vayner_et_al.pdf    :  2014.03.035-042.vayner_et_al.pdf
(завантажень: 24 / 16-12-2014, 13:51)

35

Матяшук Р. К., Мазура М. Ю., Ткаченко І. В. Стан пилку канни в умовах урбанізованих територій


:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al.pdf    :  2014.03.043-051.matyashuk_et_al.pdf
(завантажень: 22 / 16-12-2014, 13:51)

43

Карпінець Л., Лобачевська О., Баранов В. Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного вуглецю у техноземах відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу


:  2014.03.052-058.karpinets_et_al.pdf    :  2014.03.052-058.karpinets_et_al.pdf
(завантажень: 22 / 16-12-2014, 13:52)

52

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Солоденко А. Є., Бурлов В. В., Сиволап Ю. М. Маркери гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси


:  2014.03.059-065.solodenko_et_al.pdf    :  2014.03.059-065.solodenko_et_al.pdf
(завантажень: 31 / 16-12-2014, 13:53)

59

Попов В. М., Акініна Г. Є., Тереняк Ю. М., Кириченко В. В. Аналіз зчеплення маркерів HRG01, HRG02 та гена відновлення фертильності пилку соняшнику


:  2014.03.066-070.popov_et_al.pdf    :  2014.03.066-070.popov_et_al.pdf
(завантажень: 28 / 16-12-2014, 13:53)

66

Ламарі Н. П. Оцінка гетерозису і типу успадкування щільності продихів листка пшениці (Triticum aestivum L.) в польових умовах


:  2014.03.071-079.lamari.pdf    :  2014.03.071-079.lamari.pdf
(завантажень: 30 / 16-12-2014, 13:54)

71

ЛЕКЦІЯ В ЖУРНАЛІ
 

Джамєєв В. Ю. Фосфоліпідний сигналінг у рослин


:  2014.03.080-095.dzhameyev.pdf    :  2014.03.080-095.dzhameyev.pdf
(завантажень: 23 / 16-12-2014, 13:55)

80

РЕЦЕНЗІЇ
 

Колупаєв Ю. Є. В.М. Буров, М.О. Петрова, О.Г. Селицька, О.А. Степаничева, Т.Д. Черменська, І.В. Шамшев «Індукована стійкість рослин дофітофагів»


:  2014.03.096-099.kolupaev_recenze.pdf    :  2014.03.096-099.kolupaev_recenze.pdf
(завантажень: 18 / 16-12-2014, 13:55)

96

ХРОНІКА
 

Косаківська І. В. Міжнародна конференція «Фізіологія рослин і генетика: здобутки та завдання», Болгарія, Софія, 24-26 вересня 2014


:  2014.03.100-103.kosakivska_chronicle.pdf    :  2014.03.100-103.kosakivska_chronicle.pdf
(завантажень: 19 / 16-12-2014, 13:56)

100

 

 

Правила для авторів


:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf    :  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf
(завантажень: 18 / 16-12-2014, 13:58)

104

Правила для авторов


:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf    :  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf
(завантажень: 11 / 16-12-2014, 13:58)

110

Rules for authors


:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf    :  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf
(завантажень: 12 / 16-12-2014, 13:59)

116

 

 

Зміст вип. 1-2, 2014


:  2014.03.118-119.contents1-2.pdf    :  2014.03.118-119.contents1-2.pdf
(завантажень: 17 / 16-12-2014, 14:04)


:  2014.03.120.tehn.stor.33.pdf    :  2014.03.120.tehn.stor.33.pdf
(завантажень: 12 / 16-12-2014, 14:02)

118

 

 

                                         THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
                                                            SERIES BIOLOGY, 2014, IS. 2 (32)

 

                                                                             CONTENTS

SURVEYS
 

Glyan’ko A. K. Significance of Nod factors Rhizobium in induction of signaling systems at formation of legume-rhizobia symbiosis (Summary)


:  2014.03.006-014.glyanko_sum.pdf    :  2014.03.006-014.glyanko_sum.pdf
(завантажень: 20 / 16-12-2014, 13:47)

6

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 

Jadko S. I. Н2О2-dependent increase of histone acetyltransferase and deacetylase activities in tissue culture of Arabidopsis thaliana under osmotic stress (Summary)


:  2014.03.015-020.jadko_sum.pdf    :  2014.03.015-020.jadko_sum.pdf
(завантажень: 12 / 16-12-2014, 13:48)

15

Drok E. N., Mamenko P. N., Omelchuk S. V., Kosakivska I. V. Features of symbiotic system and production of ethylene in varieties of Glycine max (L.)Merr., differing on resistance to abiotic stressors (Summary)


:  2014.03.021-028.drok_et_al_sum.pdf    :  2014.03.021-028.drok_et_al_sum.pdf
(завантажень: 11 / 16-12-2014, 13:49)

21

Tarasyuk O. I., Pochynok V. M. Photosynthetic activity of flag leaves of bread winter wheat lines which contain rare Glu-alleles (Summary)


:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok_sum.pdf    :  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok_sum.pdf
(завантажень: 13 / 16-12-2014, 13:50)

29

Vayner A. A., Miroshnichenko N. N., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Khripach V. A., Sotnikov Yu. A. The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants

35

Matyashuk R. K., Mazura M. Y., Tkachenko I. V. Canna pollen quality in the urban areas (Summary)


:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al_sum.pdf    :  2014.03.043-051.matyashuk_et_al_sum.pdf
(завантажень: 12 / 16-12-2014, 13:51)

43

Karpinets L., Lobachevska O., Baranov V. The influence of the bryophytes on the content of macroelements and organic carbon in technozems of the dumps of the Chervonohrad mining industrial complex (Summary)


:  2014.03.052-058.karpinets_et_al_sum.pdf    :  2014.03.052-058.karpinets_et_al_sum.pdf
(завантажень: 11 / 16-12-2014, 13:52)

52

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY
 

Solodenko A. Ye., Burlov V. V., Sivolap Yu. M. Markers of gene of sunflower resistance to downy mildew (Summary)


:  2014.03.059-065.solodenko_et_al_sum.pdf    :  2014.03.059-065.solodenko_et_al_sum.pdf
(завантажень: 12 / 16-12-2014, 13:53)

59

Popov V. N., Akinina G. E., Terenyak Yu. N., Kirichenko V. V. Linkage analysis between markers HRG01, HRG02 and gene of restorer fertility of pollen in sunflower (Summary)


:  2014.03.066-070.popov_et_al_sum.pdf    :  2014.03.066-070.popov_et_al_sum.pdf
(завантажень: 14 / 16-12-2014, 13:54)

66

Lamari N. P. Estimation of heterosis and types of inheritance for leaf stomata density in wheat (Triticum aestivum L.) under field conditions (Summary)


:  2014.03.071-079.lamari_sum.pdf    :  2014.03.071-079.lamari_sum.pdf
(завантажень: 9 / 16-12-2014, 13:54)

71

LECTURE IN THE JOURNAL
 

Dzhameyev V. Yu. Phospholipid signaling in plants (Summary)


:  2014.03.080-095.dzhameyev_sum.pdf    :  2014.03.080-095.dzhameyev_sum.pdf
(завантажень: 11 / 16-12-2014, 13:55)

80

REVIEWS
 

Kolupaev Yu. E. V.N. Burov, M.O. Petrova, O.G. Selitskaya, E.A. Stepanycheva, T.D. Chermenskaya, I.V. Shamshev “Induced plant resistance tophytophages”

96

CHRONICLE
 

Kosakivska I. V. International Conference "Plant Physiology and Genetics: Achievements and Challenges", Bulgaria, Sofia, 24-26 September 2014

100

 

 

Правила для авторів


:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf    :  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf
(завантажень: 11 / 16-12-2014, 14:11)

104

Правила для авторов


:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf    :  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf
(завантажень: 10 / 16-12-2014, 14:11)

110

Rules for authors


:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf    :  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf
(завантажень: 13 / 16-12-2014, 14:11)

116

 

 

Contents iss. 1-2, 2014

118

 Оновлено: 16-12-2014, 14:12 / Переглядів: 1 439
 

Авторизація