ВІСНИК ХНAУ 2014 вип. 3 (33)

                                                ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
                                                                       СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2014, ВИП. 3 (33)

 

                                                                                   ЗМІСТ

ОГЛЯДИ
 

Глянько А. К. Роль Nod-фактора Rhizobium в індукції сигнальних систем рослини при формуванні бобово-ризобіального симбіозу


:  2014.03.006-014.glyanko.pdf (завант.: 36)
:  2014.03.006-014.glyanko.pdf

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Жадько С. І. Н2О2-залежне збільшення активності гістон ацетилтрансферази і деацетилази в культурі тканин Arabidopsis thaliana за дії осмотичного стресу


:  2014.03.015-020.jadko.pdf (завант.: 32)
:  2014.03.015-020.jadko.pdf

15

Дрок К. М., Маменко П. М., Омельчук С. В., Косаківська І. В. Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів


:  2014.03.021-028.drok_et_al.pdf (завант.: 26)
:  2014.03.021-028.drok_et_al.pdf

21

Тарасюк О. І., Починок В. М. Фотосинтетична активність прапорцевих листків ліній озимої м’якої пшениці, які містять рідкісні Glu-алелі


:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok.pdf (завант.: 20)
:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok.pdf

29

Вайнер А. О., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Хрипач В. О., Сотников Ю. О. Вплив 24-епібрасиноліду на жаростійкість і продуктивність рослин проса (Panicum miliaceum)


:  2014.03.035-042.vayner_et_al.pdf (завант.: 23)
:  2014.03.035-042.vayner_et_al.pdf

35

Матяшук Р. К., Мазура М. Ю., Ткаченко І. В. Стан пилку канни в умовах урбанізованих територій


:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al.pdf (завант.: 20)
:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al.pdf

43

Карпінець Л., Лобачевська О., Баранов В. Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного вуглецю у техноземах відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу


:  2014.03.052-058.karpinets_et_al.pdf (завант.: 20)
:  2014.03.052-058.karpinets_et_al.pdf

52

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Солоденко А. Є., Бурлов В. В., Сиволап Ю. М. Маркери гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси


:  2014.03.059-065.solodenko_et_al.pdf (завант.: 30)
:  2014.03.059-065.solodenko_et_al.pdf

59

Попов В. М., Акініна Г. Є., Тереняк Ю. М., Кириченко В. В. Аналіз зчеплення маркерів HRG01, HRG02 та гена відновлення фертильності пилку соняшнику


:  2014.03.066-070.popov_et_al.pdf (завант.: 27)
:  2014.03.066-070.popov_et_al.pdf

66

Ламарі Н. П. Оцінка гетерозису і типу успадкування щільності продихів листка пшениці (Triticum aestivum L.) в польових умовах


:  2014.03.071-079.lamari.pdf (завант.: 29)
:  2014.03.071-079.lamari.pdf

71

ЛЕКЦІЯ В ЖУРНАЛІ
 

Джамєєв В. Ю. Фосфоліпідний сигналінг у рослин


:  2014.03.080-095.dzhameyev.pdf (завант.: 21)
:  2014.03.080-095.dzhameyev.pdf

80

РЕЦЕНЗІЇ
 

Колупаєв Ю. Є. В.М. Буров, М.О. Петрова, О.Г. Селицька, О.А. Степаничева, Т.Д. Черменська, І.В. Шамшев «Індукована стійкість рослин дофітофагів»


:  2014.03.096-099.kolupaev_recenze.pdf (завант.: 17)
:  2014.03.096-099.kolupaev_recenze.pdf

96

ХРОНІКА
 

Косаківська І. В. Міжнародна конференція «Фізіологія рослин і генетика: здобутки та завдання», Болгарія, Софія, 24-26 вересня 2014


:  2014.03.100-103.kosakivska_chronicle.pdf (завант.: 18)
:  2014.03.100-103.kosakivska_chronicle.pdf

100

 

 

Правила для авторів


:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 17)
:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf

104

Правила для авторов


:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 10)
:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf

110

Rules for authors


:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 10)
:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf

116

 

 

Зміст вип. 1-2, 2014


:  2014.03.118-119.contents1-2.pdf (завант.: 15)
:  2014.03.118-119.contents1-2.pdf


:  2014.03.120.tehn.stor.33.pdf (завант.: 11)
:  2014.03.120.tehn.stor.33.pdf

118

 

 

                                         THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
                                                            SERIES BIOLOGY, 2014, IS. 2 (32)

 

                                                                             CONTENTS

SURVEYS
 

Glyan’ko A. K. Significance of Nod factors Rhizobium in induction of signaling systems at formation of legume-rhizobia symbiosis (Summary)


:  2014.03.006-014.glyanko_sum.pdf (завант.: 18)
:  2014.03.006-014.glyanko_sum.pdf

6

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 

Jadko S. I. Н2О2-dependent increase of histone acetyltransferase and deacetylase activities in tissue culture of Arabidopsis thaliana under osmotic stress (Summary)


:  2014.03.015-020.jadko_sum.pdf (завант.: 11)
:  2014.03.015-020.jadko_sum.pdf

15

Drok E. N., Mamenko P. N., Omelchuk S. V., Kosakivska I. V. Features of symbiotic system and production of ethylene in varieties of Glycine max (L.)Merr., differing on resistance to abiotic stressors (Summary)


:  2014.03.021-028.drok_et_al_sum.pdf (завант.: 10)
:  2014.03.021-028.drok_et_al_sum.pdf

21

Tarasyuk O. I., Pochynok V. M. Photosynthetic activity of flag leaves of bread winter wheat lines which contain rare Glu-alleles (Summary)


:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok_sum.pdf (завант.: 12)
:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok_sum.pdf

29

Vayner A. A., Miroshnichenko N. N., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Khripach V. A., Sotnikov Yu. A. The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants

35

Matyashuk R. K., Mazura M. Y., Tkachenko I. V. Canna pollen quality in the urban areas (Summary)


:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al_sum.pdf (завант.: 11)
:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al_sum.pdf

43

Karpinets L., Lobachevska O., Baranov V. The influence of the bryophytes on the content of macroelements and organic carbon in technozems of the dumps of the Chervonohrad mining industrial complex (Summary)


:  2014.03.052-058.karpinets_et_al_sum.pdf (завант.: 10)
:  2014.03.052-058.karpinets_et_al_sum.pdf

52

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY
 

Solodenko A. Ye., Burlov V. V., Sivolap Yu. M. Markers of gene of sunflower resistance to downy mildew (Summary)


:  2014.03.059-065.solodenko_et_al_sum.pdf (завант.: 11)
:  2014.03.059-065.solodenko_et_al_sum.pdf

59

Popov V. N., Akinina G. E., Terenyak Yu. N., Kirichenko V. V. Linkage analysis between markers HRG01, HRG02 and gene of restorer fertility of pollen in sunflower (Summary)


:  2014.03.066-070.popov_et_al_sum.pdf (завант.: 12)
:  2014.03.066-070.popov_et_al_sum.pdf

66

Lamari N. P. Estimation of heterosis and types of inheritance for leaf stomata density in wheat (Triticum aestivum L.) under field conditions (Summary)


:  2014.03.071-079.lamari_sum.pdf (завант.: 8)
:  2014.03.071-079.lamari_sum.pdf

71

LECTURE IN THE JOURNAL
 

Dzhameyev V. Yu. Phospholipid signaling in plants (Summary)


:  2014.03.080-095.dzhameyev_sum.pdf (завант.: 10)
:  2014.03.080-095.dzhameyev_sum.pdf

80

REVIEWS
 

Kolupaev Yu. E. V.N. Burov, M.O. Petrova, O.G. Selitskaya, E.A. Stepanycheva, T.D. Chermenskaya, I.V. Shamshev “Induced plant resistance tophytophages”

96

CHRONICLE
 

Kosakivska I. V. International Conference "Plant Physiology and Genetics: Achievements and Challenges", Bulgaria, Sofia, 24-26 September 2014

100

 

 

Правила для авторів


:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 10)
:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf

104

Правила для авторов


:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 9)
:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf

110

Rules for authors


:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 11)
:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf

116

 

 

Contents iss. 1-2, 2014

118

 Оновлено: 16-12-2014, 14:12 / Переглядів: 1 331
 

Авторизація