ВІСНИК ХНAУ 2014 вип. 3 (33)

                                                ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
                                                                       СЕРІЯ БІОЛОГІЯ, 2014, ВИП. 3 (33)

 

                                                                                   ЗМІСТ

ОГЛЯДИ
 

Глянько А. К. Роль Nod-фактора Rhizobium в індукції сигнальних систем рослини при формуванні бобово-ризобіального симбіозу


:  2014.03.006-014.glyanko.pdf (завант.: 47)
Переглянути онлайн:  2014.03.006-014.glyanko.pdf
288,94 Kb [16-12-2014, 13:45]

6

ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ РОСЛИН
 

Жадько С. І. Н2О2-залежне збільшення активності гістон ацетилтрансферази і деацетилази в культурі тканин Arabidopsis thaliana за дії осмотичного стресу


:  2014.03.015-020.jadko.pdf (завант.: 41)
Переглянути онлайн:  2014.03.015-020.jadko.pdf
321,23 Kb [16-12-2014, 13:47]

15

Дрок К. М., Маменко П. М., Омельчук С. В., Косаківська І. В. Особливості симбіотичної системи і продукції етилену у сортів Glycine max (L.) Merr., що відрізняються за стійкістю до абіотичних стресорів


:  2014.03.021-028.drok_et_al.pdf (завант.: 35)
Переглянути онлайн:  2014.03.021-028.drok_et_al.pdf
319,91 Kb [16-12-2014, 13:48]

21

Тарасюк О. І., Починок В. М. Фотосинтетична активність прапорцевих листків ліній озимої м’якої пшениці, які містять рідкісні Glu-алелі


:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok.pdf
286,5 Kb [16-12-2014, 13:50]

29

Вайнер А. О., Мірошниченко М. М., Колупаєв Ю. Є., Ястреб Т. О., Хрипач В. О., Сотников Ю. О. Вплив 24-епібрасиноліду на жаростійкість і продуктивність рослин проса (Panicum miliaceum)


:  2014.03.035-042.vayner_et_al.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  2014.03.035-042.vayner_et_al.pdf
321,79 Kb [16-12-2014, 13:51]

35

Матяшук Р. К., Мазура М. Ю., Ткаченко І. В. Стан пилку канни в умовах урбанізованих територій


:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al.pdf (завант.: 31)
Переглянути онлайн:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al.pdf
390,61 Kb [16-12-2014, 13:51]

43

Карпінець Л., Лобачевська О., Баранов В. Вплив бріофітів на вміст макроелементів та органічного вуглецю у техноземах відвалів Червоноградського гірничопромислового комплексу


:  2014.03.052-058.karpinets_et_al.pdf (завант.: 28)
Переглянути онлайн:  2014.03.052-058.karpinets_et_al.pdf
277,11 Kb [16-12-2014, 13:52]

52

ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ І БІОТЕХНОЛОГІЯ
 

Солоденко А. Є., Бурлов В. В., Сиволап Ю. М. Маркери гена стійкості соняшнику до несправжньої борошнистої роси


:  2014.03.059-065.solodenko_et_al.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  2014.03.059-065.solodenko_et_al.pdf
349,12 Kb [16-12-2014, 13:53]

59

Попов В. М., Акініна Г. Є., Тереняк Ю. М., Кириченко В. В. Аналіз зчеплення маркерів HRG01, HRG02 та гена відновлення фертильності пилку соняшнику


:  2014.03.066-070.popov_et_al.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  2014.03.066-070.popov_et_al.pdf
242,81 Kb [16-12-2014, 13:53]

66

Ламарі Н. П. Оцінка гетерозису і типу успадкування щільності продихів листка пшениці (Triticum aestivum L.) в польових умовах


:  2014.03.071-079.lamari.pdf (завант.: 37)
Переглянути онлайн:  2014.03.071-079.lamari.pdf
350,73 Kb [16-12-2014, 13:54]

71

ЛЕКЦІЯ В ЖУРНАЛІ
 

Джамєєв В. Ю. Фосфоліпідний сигналінг у рослин


:  2014.03.080-095.dzhameyev.pdf (завант.: 29)
Переглянути онлайн:  2014.03.080-095.dzhameyev.pdf
1,21 Mb [16-12-2014, 13:55]

80

РЕЦЕНЗІЇ
 

Колупаєв Ю. Є. В.М. Буров, М.О. Петрова, О.Г. Селицька, О.А. Степаничева, Т.Д. Черменська, І.В. Шамшев «Індукована стійкість рослин дофітофагів»


:  2014.03.096-099.kolupaev_recenze.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2014.03.096-099.kolupaev_recenze.pdf
185,58 Kb [16-12-2014, 13:55]

96

ХРОНІКА
 

Косаківська І. В. Міжнародна конференція «Фізіологія рослин і генетика: здобутки та завдання», Болгарія, Софія, 24-26 вересня 2014


:  2014.03.100-103.kosakivska_chronicle.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2014.03.100-103.kosakivska_chronicle.pdf
196,21 Kb [16-12-2014, 13:56]

100

 

 

Правила для авторів


:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 24)
Переглянути онлайн:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf
280,35 Kb [16-12-2014, 13:58]

104

Правила для авторов


:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf
276,12 Kb [16-12-2014, 13:58]

110

Rules for authors


:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf
127,69 Kb [16-12-2014, 13:59]

116

 

 

Зміст вип. 1-2, 2014


:  2014.03.118-119.contents1-2.pdf (завант.: 27)
Переглянути онлайн:  2014.03.118-119.contents1-2.pdf
190,17 Kb [16-12-2014, 14:04]


:  2014.03.120.tehn.stor.33.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2014.03.120.tehn.stor.33.pdf
37,87 Kb [16-12-2014, 14:02]

118

 

 

                                         THE BULLETIN OF KHARKIV NATIONAL AGRARIAN UNIVERSITY. 
                                                            SERIES BIOLOGY, 2014, IS. 2 (32)

 

                                                                             CONTENTS

SURVEYS
 

Glyan’ko A. K. Significance of Nod factors Rhizobium in induction of signaling systems at formation of legume-rhizobia symbiosis (Summary)


:  2014.03.006-014.glyanko_sum.pdf (завант.: 25)
Переглянути онлайн:  2014.03.006-014.glyanko_sum.pdf
130,05 Kb [16-12-2014, 13:47]

6

PLANT PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY
 

Jadko S. I. Н2О2-dependent increase of histone acetyltransferase and deacetylase activities in tissue culture of Arabidopsis thaliana under osmotic stress (Summary)


:  2014.03.015-020.jadko_sum.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2014.03.015-020.jadko_sum.pdf
127,72 Kb [16-12-2014, 13:48]

15

Drok E. N., Mamenko P. N., Omelchuk S. V., Kosakivska I. V. Features of symbiotic system and production of ethylene in varieties of Glycine max (L.)Merr., differing on resistance to abiotic stressors (Summary)


:  2014.03.021-028.drok_et_al_sum.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2014.03.021-028.drok_et_al_sum.pdf
79,19 Kb [16-12-2014, 13:49]

21

Tarasyuk O. I., Pochynok V. M. Photosynthetic activity of flag leaves of bread winter wheat lines which contain rare Glu-alleles (Summary)


:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok_sum.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2014.03.029-034.tarasyuk_pochynok_sum.pdf
71,41 Kb [16-12-2014, 13:50]

29

Vayner A. A., Miroshnichenko N. N., Kolupaev Yu. E., Yastreb T. O., Khripach V. A., Sotnikov Yu. A. The influence of 24-epibrassinolide on heat resistance and productivity of millet (Panicum miliaceum) plants

35

Matyashuk R. K., Mazura M. Y., Tkachenko I. V. Canna pollen quality in the urban areas (Summary)


:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al_sum.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2014.03.043-051.matyashuk_et_al_sum.pdf
58,39 Kb [16-12-2014, 13:51]

43

Karpinets L., Lobachevska O., Baranov V. The influence of the bryophytes on the content of macroelements and organic carbon in technozems of the dumps of the Chervonohrad mining industrial complex (Summary)


:  2014.03.052-058.karpinets_et_al_sum.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2014.03.052-058.karpinets_et_al_sum.pdf
198,7 Kb [16-12-2014, 13:52]

52

GENETICS, SELECTION AND BIOTECHNOLOGY
 

Solodenko A. Ye., Burlov V. V., Sivolap Yu. M. Markers of gene of sunflower resistance to downy mildew (Summary)


:  2014.03.059-065.solodenko_et_al_sum.pdf (завант.: 19)
Переглянути онлайн:  2014.03.059-065.solodenko_et_al_sum.pdf
129,77 Kb [16-12-2014, 13:53]

59

Popov V. N., Akinina G. E., Terenyak Yu. N., Kirichenko V. V. Linkage analysis between markers HRG01, HRG02 and gene of restorer fertility of pollen in sunflower (Summary)


:  2014.03.066-070.popov_et_al_sum.pdf (завант.: 20)
Переглянути онлайн:  2014.03.066-070.popov_et_al_sum.pdf
75,57 Kb [16-12-2014, 13:54]

66

Lamari N. P. Estimation of heterosis and types of inheritance for leaf stomata density in wheat (Triticum aestivum L.) under field conditions (Summary)


:  2014.03.071-079.lamari_sum.pdf (завант.: 14)
Переглянути онлайн:  2014.03.071-079.lamari_sum.pdf
124,44 Kb [16-12-2014, 13:54]

71

LECTURE IN THE JOURNAL
 

Dzhameyev V. Yu. Phospholipid signaling in plants (Summary)


:  2014.03.080-095.dzhameyev_sum.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2014.03.080-095.dzhameyev_sum.pdf
71,58 Kb [16-12-2014, 13:55]

80

REVIEWS
 

Kolupaev Yu. E. V.N. Burov, M.O. Petrova, O.G. Selitskaya, E.A. Stepanycheva, T.D. Chermenskaya, I.V. Shamshev “Induced plant resistance tophytophages”

96

CHRONICLE
 

Kosakivska I. V. International Conference "Plant Physiology and Genetics: Achievements and Challenges", Bulgaria, Sofia, 24-26 September 2014

100

 

 

Правила для авторів


:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf (завант.: 17)
Переглянути онлайн:  2014.03.104-109.rules_for_author_ukr.pdf
280,35 Kb [16-12-2014, 14:11]

104

Правила для авторов


:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf (завант.: 16)
Переглянути онлайн:  2014.03.110-115.rules_for_author_rus.pdf
276,12 Kb [16-12-2014, 14:11]

110

Rules for authors


:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf (завант.: 18)
Переглянути онлайн:  2014.03.116-117.rules_for_author_engl.pdf
127,69 Kb [16-12-2014, 14:11]

116

 

 

Contents iss. 1-2, 2014

118

 Оновлено: 16-12-2014, 14:12 / Переглядів: 1 767
 

Авторизація